Søknader som er forankret i vedtatte planer prioriteres

Miljødirektoratet prioriterer sikringssøknader som er forankret i vedtatte planer etter plan- og bygningsloven. 

Det er i utgangspunktet ikke krav om at arealet skal være avsatt til friluftslivsformål i en vedtatt arealplan. Likevel kan det i konkrete saker stilles som vilkår for å få gjennomført sikringssaken. Planformål har også betydning for erstatningsnivået for arealet i sakene.

Fordeler med at området er forankret i plan

Forankringen øker sjansen for at sikring av friluftslivsområdet skjer som ledd i en plan for utvikling av friluftslivstilbudet i kommunen og er vurdert i en regional sammenheng.

Når et område er avsatt til friluftslivsformål i en vedtatt arealplan, har ulike interesser fått muligheten til å bli hørt. Det er også gjort avveininger mellom interessene. Denne arealavklaringen kan ha stor betydning for gjennomføringen av sikringssaker.

Eksempel på planer

Et område eller en ferdselsåre som er aktuell for sikring kan inngå i ulike plansammenhenger, for eksempel

  • regionale planer
  • kommuneplanens arealdel
  • temaplaner, som grønnstrukturplan, plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, plan for universell utforming
  • områdeplaner
  • detaljplaner
  • osv.

Kontakt Miljødirektoratet ved spørsmål om planforankring av arealer som skal sikres til friluftslivsformål.

Ivareta områdets natur- og kulturminneverdier

Når kommunen eller friluftsrådet ønsker å sikre et areal, bør de på et tidlig tidspunkt avklare hvordan de skal ivareta områdets natur- og kulturminneverdier sammen med friluftslivsinteressene.

Beslutningen om å bruke et areal til friluftslivsformål, og å sikre og eventuelt tilrettelegge det for allmennhetens bruk, skal være kunnskapsbasert. Det gjelder også kunnskap om hvordan naturmangfold og kulturverdier blir berørt. Når kommunen eller friluftsrådet søker om statlig sikring, skal det derfor inngå i vurderingen og begrunnelsen hvordan det er tatt hensyn til natur- og kulturverdier sammen med friluftslivsinteressene. Hvis man er usikker på om kunnskapsgrunnlaget er godt nok til å gjøre en slik vurdering, skal man ta kontakt med rette fagmyndighet før man tar stilling til sikring og hvordan området skal forvaltes videre.

Vurderinger av disse temaene, innhenting av kunnskap og veiing av hensyn kan allerede være gjort i forbindelse med planvedtak som omfatter det aktuelle området.

Vær også oppmerksom på om områdene kan være omfattet av restriksjoner vedtatt etter plan- og bygningsloven, i verneforskrifter etter naturmangfoldloven, ved fredning etter kulturminneloven eller i annet regelverk.

Hensynet til naturmangfold er lovfestet i naturmangfoldloven § 7.

Se regjeringens veileder for naturmangfoldloven kap II for nærmere veiledning Naturmangfoldloven kapittel II - regjeringen.no

Hensynet til kulturminner er lovfestet i kulturminneloven § 3.

Kommunen eller friluftsrådet bør vurdere å synliggjøre og formidle kulturminnene og kulturhistorien i området. Kulturminner kan bidra til opplevelsesverdiene i friluftslivsområdene og være en motivasjon til å bruke områdene.

Tilretteleggingstiltak må utføres slik at

  • totalopplevelsen av områdene ikke forringes
  • de bidrar til å hindre slitasje og skader på kulturminner

Det kan være nødvendig å kanalisere ferdselen for å skåne sårbare områder.

Få oversikt over naturverdier og kulturminner

Naturbase

Naturbase gir kartfestet informasjon om blant annet utvalgte områder for natur og friluftsliv. Kontakt Statsforvalteren for mulige kartlegginger som ikke er lagt i Naturbase ennå.

Artsdatabanken

Basen gir blant annet oversikt over arter som er observert i området.

Askeladden og kulturminnesøk

Basene gir oversikt over kulturminner i området. Kontakt fylkeskommunen ved behov for mer informasjon om kulturminner.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid