Frist og klagerett

Svar på søknaden vil enten være et avslag eller et tilsagn om støtte.

Frist for å gjennomføre sikringssaken

I tilsagnsbrevet står fristen for å gjennomføre sikringssaken. Innen fristen skal søker hente inn all nødvendig dokumentasjon og be Miljødirektoratet om utbetaling av tilsagnet.

Fristen er basert på opplysninger som er gitt i søknaden og i dialog med søkeren.

Klagerett

Det er ikke klagerett ved avslag. 

Det er heller ikke klagerett dersom søker får tilsagn om et mindre beløp enn det ble søkt om. Varsle Miljødirektoratet så tidlig som mulig hvis sikringssaken da ikke kan gjennomføres.

Sende inn dokumenter

Les tilsagnsbrevet nøye. Der står det hvilken dokumentasjon som kreves for å få utbetalt tilsagnet.

Søker må

 1. gjennomføre kjøpet eller inngå bruksavtalen (basert på mal)
 2. tinglyse skjøte, erklæring eller avtale (som regel med kartvedlegg)
 3. skaffe matrikkelutskrift og panteattest
 4. lage en digital kartfil (SOSI-format) som viser områdets avgrensning
 5. lage en enkel forvaltningsplan (basert på mal) for friluftslivsområdet
 6. gjennomføre eventuelle tiltak for istandsetting som tilsagnet omfatter og skaffe regnskap med oppstilling over de gjennomførte tiltakenes kostnader

Mer om dokumentene som skal sendes inn

Det kan ta tid å skaffe dokumentene som kreves for få gjennomført sikringssaken, og derved kunne be om utbetaling av det statlige tilsagnet. Søker må derfor jobbe med dette i god tid før fristen som er satt i tilsagnsbrevet fra Miljødirektoratet.

Få tilsagnet utbetalt

Kommunen eller friluftsrådet forskutterer utgiftene og får utbetalt tilsagnet når de har sendt inn endelig regnskap.

For å få utbetalt tilsagnet må kommunen eller friluftsrådet

 • sende et brev innen fristen med anmodning om utbetaling av tilsagnet
 • sende all dokumentasjonen som er beskrevet i tilsagnsbrevet samlet og sammen med brevet
 • opplyse om hvilken konto pengene skal overføres til og om betalingen skal merkes på noen spesiell måte

I spesielle tilfeller der det er behov for delutbetalinger før alle tiltakene det er gitt tilsagn til er gjennomført, kan søker ta kontakt med Miljødirektoratet om dette.

Miljødirektoratet registrerer det nye statlig sikrede friluftslivsområdet i www.naturbase.no basert på den tilsendte kartfilen når midlene er utbetalt.

Varsle ved forsinket sikringsprosess

Ta umiddelbart kontakt med Miljødirektoratet hvis det oppstår situasjoner som kompliserer, fordyrer eller forsinker gjennomføringen. Søk eventuelt om utsettelse i god tid.

Hvis sikringsprosessen blir forsinket må søker informere om

 • hvor saken står og hvilke problemer som har oppstått
 • når dere regner med at saken er gjennomført
 • om saken kan gjennomføres til den prisen tilsagnet er basert på

Miljødirektoratet kan trekke tilsagnet

Kommunen eller friluftsrådet bør holde god dialog med Miljødirektoratet om framgangen i sikringssaken. De må varsle så tidlig som mulig hvis det oppstår utfordringer med å få gjennomført sikringssaken.

Miljødirektoratet kan trekke tilsagnet tilbake hvis saken ikke er gjennomført innen fristen som står i tilsagnsbrevet og det ikke er gode nok grunner for utsettelse.

Kommunen eller friluftsrådet kan senere sende en ny søknad hvis tilsagnet trekkes tilbake. Søknaden blir da behandlet på vanlig måte.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid