Et område som ønskes sikret kan bestå av hele eller deler av en eller flere eiendommer.

Avtale om kjøp av eiendom

  • Inngå frivillig avtale om kjøp med grunneier.

Dette er den beste og vanligste løsningen. Kommunen (eventuelt friluftsrådet) overtar da som hjemmelshaver til friluftslivsområdet.

Avtale om bruksrett til eiendom - servituttavtale

  • Inngå en avtale med grunneier om bruk av et område og rett til tilrettelegging for allmennhetens friluftsliv.

Servituttavtalen skal i utgangspunktet være basert på mal. Ved unntak ta kontakt med Miljødirektoratet.

En bruksavtale skal være evigvarende eller vare i minimum 40 år. Den kan enten være vederlagsfri, eller det kan være grunnlag for vederlag til grunneier.

Områder som allerede eies av kommunen eller friluftsrådet

Vederlagsfri omgjøring

  • Vederlagsfri omgjøring innebærer at kommunen eller friluftsrådet søker om at et allerede etablert kommunalt friluftslivsområde skal få status som statlig sikret friluftslivsområde.

Denne statusen åpner for at kommunen/friluftsrådet kan søke om statlige midler til tilrettelegging av området. Vederlagsfri omgjøring gjelder områder som kommunen eller friluftsrådet allerede eier og som tilfredsstiller kravene til statlig sikring.

Kommunen/friluftsrådet aksepterer gjennom søknaden en "vederlagsfri" klausulering av området. Det betyr at kommunen/friluftsrådet ikke kan søke dekning for den opprinnelige kjøpesummen for området. Klausuleringen består i at det må tinglyses følgende heftelse på eiendommen eller området: "Eiendommen kan ikke nyttes til annet enn friluftslivsformål uten samtykke fra staten v/Miljødirektoratet".

Det vil fortsatt være kommunen/friluftsrådet som eier området og som har drifts- og tilsynsansvaret for området.

Kommunen eller friluftsrådet må bruke samme søknadsskjema som ved andre sikringssaker.

Det kan søkes om støtte til grunnleggende istandsettingstiltak i samme søknad, men vi gjør oppmerksom på at direktoratet foretar en grundig vurdering av nødvendigheten av slike tiltak. Søknad om tilretteleggingstiltak skal som hovedregel fremmes for fylkeskommunen gjennom en egen tilskuddsordning

Tinglyse erklæring på området

Kommunen eller friluftsrådet må som eier tinglyse en erklæring på friluftslivsområdet når staten ved Miljødirektoratet medvirker til sikring.

Erklæringen skal si at "området ikke kan benyttes til annet enn friluftslivsformål for allmennheten uten etter samtykke fra Miljødirektoratet". Dette er en sikkerhet for videre ivaretakelse av friluftslivsverdiene og investeringene.

Hvis kommunen eller friluftsrådet har inngått en servituttavtale om sikring med en annen grunneier, skal avtalen alltid inneholde et punkt om at den "ikke kan endres uten etter samtykke fra Miljødirektoratet".

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid