Søknadsskjema

I søknadssenteret ligger en detaljert beskrivelse av hvordan søknadsskjemaet skal fylles ut. Utfyllingsveiledningen viser hvilke opplysninger søker må oppgi.

Søknadsskjemaet er åpent fra november til søknadsfristen 15. januar.

Søknaden sendes til Miljødirektoratet. Fylkeskommunen gir sin anbefaling til Miljødirektoratet om søknadene.

Hvem kan søke?

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke.

Frister

Søknadsfrist er 15. januar.

Det kan gis statlig støtte til

  • utgifter til kjøp av, eller avtale om varig bruksrett (servituttavtale) til, areal som søkes sikret som friluftslivsområder for allmennheten
  • sikringskostnader som utgifter til kart og oppmåling, tinglysingsgebyr, dokumentavgift, eventuell advokatbistand, rettslig skjønn med mer.
  • grunnleggende istandsetting (adkomst, parkering med mer) av området, slik at det raskt kan tas i bruk

Andel av sikringskostnadene som kan gis i statlig støtte

  • inntil 50 prosent av sikringskostnaden, inklusive omkostninger, for lokale områder som i hovedsak brukes av kommunens egne innbyggere
  • inntil 100 prosent av sikringskostnaden, inklusive omkostninger, for regionale områder der det er sannsynlig at over halvparten av brukerne kommer fra andre kommuner
  • inntil 50 prosent av kostnadene ved grunnleggende istandsettingstiltak

Mer om utgifter som kan inngå i søknaden

Send med en fullstendig oversikt over sikringssakens forventede kostnader. Kostnader som ikke er synliggjort gjennom søknaden kan søker ikke forvente å få støtte til. Kostnader som er vanskelige å beregne forklares i søknadsskjemaet eller i følgebrevet.

Begrunn samlet grunnerstatning og hvordan man har kommet fram til den. Støtte til å dekke utgiftene knyttet til kjøp av eller avtale om varig bruksrett (servituttavtale) til areal blir prioritert. 

Tilrettelegging av området

Kommuner og friluftsråd kan årlig søke fylkeskommunene om midler til tilrettelegging etter at et område har fått status som statlig sikret friluftslivsområde.

Vedlegg som skal følge med søknaden

  • oversikts- og detaljkart som viser områdets utstrekning og gårds- og bruksnumre til eiendommer som ønskes sikret
  • eventuell intensjonsavtale eller utkast til avtale hvis det foreligger
  • fargebilder fra området og de nære omgivelsene 
  • gjerne et følgebrev som utdyper begrunnelsen for søknaden om sikring, bakgrunnen for den foreslåtte arealavgrensingen, skissert erstatningsnivå med mer

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid