Kommunens ansvar

Kommunen eller det interkommunale friluftsrådet har ansvar for å utarbeide forvaltningsplan.

Fylkeskommunens ansvar

Fylkeskommunen har ansvar for å

  • stimulere til at forvaltningsplaner utarbeides
  • utarbeide fylkesvise oversikter over behovet for tiltak og kostnader samlet sett
  • godkjenne nye og reviderte forvaltningsplaner, i rollen som representant for staten som grunneier og rettighetshaver

Fylkeskommunens godkjenning

Fylkeskommunens gir sin godkjenning av forvaltningsplanen under forutsetning av at:

  • tiltakene er i tråd med formålet for sikringen
  • tiltakene utføres på en naturvennlig måte
  • tiltakene er ikke i strid med hensyn som bør tas til naturverdier og kulturminner i friluftsområdet

For at fylkeskommunen skal kunne foreta en god vurdering av tiltak, må planlagte tiltak være kartfestet.

Tiltakshaver må i tillegg innhente alle andre nødvendige tillatelser etter relevant lovverk før tiltaket gjennomføres.

Vær oppmerksom på at dersom en bruks-/servituttavtale ligger til grunn for at friluftslivsområdet er statlig sikret, kan det ligge begrensninger på type tilrettelegging som kan gjennomføres i avtalen som er inngått med grunneier.

Fylkeskommunens rolle på vegne av staten

I statlig eide områder er fylkeskommunens aksept å regne som grunneiers aksept for at tiltaket kan gjennomføres. I øvrige områder er godkjenning å regne som rettighetshavers aksept for gjennomføring av tiltaket.

En godkjent forvaltningsplan er også å regne som en godkjenning fra staten som grunneier eller rettighetshaver for at planlagte tiltak kan gjennomføres gjennom støtte fra andre offentlige tilskuddsordninger, som for eksempel spillemiddelordningen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid