Hensikten med forvaltningsplanen

Forvaltningen av de statlig sikrede friluftslivsområdene og naturen skal være kunnskapsbasert. Hensikten med forvaltningsplaner for statlig sikrede friluftsområder er at kommuner og interkommunale friluftsråd skal kunne ta kunnskapsbaserte valg.

Planene skal bidra til å opprettholde opplevelseskvalitetene og gjøre områdene attraktive for allmennhetens friluftsliv. Planene skal også bidra til at bruk og naturvennlige tilretteleggingstiltak gjennomføres i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven og kulturminneloven.

Videre skal planene vise eventuelle behov for- og kostnader ved tilrettelegging av områdene, slik at de kan brukes i henhold til formålet med sikringen.

Forvaltningsplaner gir også en oversikt over behovet for tiltaksmidler på landsbasis, og er grunnlag for fordelingen av tiltaksmidler til fylkeskommunene.

Krav til forvaltningsplanen

Når nye friluftslivsområder skal bli statlig sikret, er et av kravene fra Miljødirektoratet at kommunen eller friluftsrådet utarbeider en forvaltningsplan for områdene.

Hvis det er planlagt nye tilretteleggingstiltak som skal inngå i forvaltningsplanen, skal kommunen eller friluftsrådet gjøre en vurdering av hvordan tiltakene muligens kan påvirke naturen, jf. naturmangfoldloven § 7, og på landskap og ev. kulturminneverdier. Tilretteleggingstiltakene skal være stedfestet i kartet til forvaltningsplanen.

Hvis kommunen eller det interkommunale friluftsrådet skal søke om støtte til tilretteleggingstiltak fra tilskuddsordningen "Tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder", må forvaltningsplanen for områdene, hvor tiltakene inngår, være godkjent av fylkeskommunen. Søker skal i søknaden informere om vurderingene de har gjort etter naturmangfoldloven og andre relevante hensyn.

Mal

Forvaltningsplanen skal være utarbeidet i henhold til Miljødirektoratets "Mal for forvaltningsplan for statlig sikrede friluftslivsområder" som dette er en veiledning til. Malen finner du i steg 4 i denne veilederen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid