I tillegg til å kartlegge brukerkonflikter innen friluftslivet, bør konflikter mellom friluftslivet og markas øvrige brukere kartlegges. Brukerkonflikter kan være mellom friluftslivsbrukerne og næringsutøvere, men også mellom friluftsliv og idrettsaktivitet og/eller annen fritidsbruk av marka. De fleste markaområder har noen brukerkonflikter, men også mange synergieffekter mellom de ulike gruppenes interesser. Både eksisterende og potensielle synergier og konflikter bør kartlegges med sikte på å oppnå mest mulig synergi og minst mulig konflikt.

Ofte vil konflikter være omtalt i media, men det gir ikke nødvendigvis et riktig bilde av graden av og innholdet i konfliktene. Brukerundersøkelser og dialog mellom gruppene som er involvert, kan gi et riktigere bilde. Synergier og konflikter kan være knyttet både til etablering av anlegg, bruken av anlegg og tilretteleggingstiltak og til aktivitet og opphold i marka mer generelt, f.eks. forholdet mellom skogsdrift og skiløyper. Kartlegging av brukere og potensielle brukeres preferanser og ønsker om ulike tiltak vil gi et godt grunnlag for synergier.

Kartleggingen bør inkludere:

  • hvilke konflikter som finnes og hvilket omfang de har
  • hvilke brukergrupper som er involvert i konfliktene
  • hvilke brukergrupper som har felles interesser 
  • hvilke brukergrupper som har motstridende interesser
  • hvilke aktiviteter og tiltak er felles og motstridende interesser knyttet til

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid