Markaplanlegging starter ikke med blanke ark, men med utgangspunkt i en rekke rammebetingelser. Det gjelder blant annet overordnede samfunnsutfordringer, eksisterende arealbruk, allerede vedtatte samfunns- og arealplaner, samt eierstrukturen i marka. 

Overordnede samfunnsutfordringer

Føringer for arealbruken

Overordnede føringer for arealbruken i og omkring marka som følger av allerede vedtatte planer, andre føringer og vernevedtak, gir viktige premisser for arbeidet.

Eiendommer og rettigheter

En oversikt over eiendommer, grunneiere og eventuelt andre rettighetshavere gir en del av grunnlaget for å planlegge arealbruk og tilrettelegging i marka og for forvaltning av områdene. 

Allemannsretten gir mulighet til friluftslivsaktivitet i alle utmarksområder uavhengig av hvem som eier grunnen. Tillatelse fra grunneier er imidlertid nødvendig når det er snakk om fysiske tiltak i marka. Eiendomsretten innebærer at grunneier har full juridisk og praktisk rådighet over sin egen eiendom. Dette er hjemlet i grunnloven § 105, og innebærer at tiltak som merking og skilting av turstier og ruter, maskinpreparering av skiløyper og annen tilrettelegging for friluftsliv krever grunneierens tillatelse. Grunneiere er også ofte en god kilde til informasjon om naturkvaliteter og andre lokale forhold av betydning for markaforvaltningen. Det er viktig å ha god dialog med grunneiere for alle tiltak som handler om bruk og vern av marka. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid