Det er viktig å se hvordan forskjellige former for verdiskaping virker inn på hverandre og bidrar til et levedyktig og attraktivt lokalsamfunn. 

Viktige premisser for bred verdiskaping:

  • En form for verdiskaping skal ikke skje på bekostning av en annen, eller bidra til å svekke den totale verdiskapingen.
  • Godt samarbeid lokalt, regionalt og nasjonalt, for å nå felles mål.

Bred verdiskaping

Bærekraftig utvikling

En helhetlig og langsiktig tilnærming er nødvendig når man utvikler et naturbasert reiseliv.

Prinsippene for bred verdiskaping bør sees i sammenheng med prinsippene for bærekraftig reiseliv.

Bærekraftig reiselivsutvikling handler om å forankre reiselivsaktivitetene i lokalsamfunnet og kommunen, for å på den måten legge til rette for parallelle prosesser for å utvikle lokalsamfunnet samtidig som man utvikler reiselivet.

Lokal medvirkning kan gi aksept og forståelse for næringsvirksomheten, og kan gjennom lokal medvirkning bidra til gode reiselivsprodukter og godt vertskap lokalt. God forankring og involvering lokalt, helhetlig planlegging, profesjonalisert reiseliv og høy kvalitet på opplevelsene, gir grunnlag for aktivitet og virksomhet som kommer lokalbefolkning, kommune og lokalt næringsliv til gode.

Merkeordningen for bærekraftig reisemål er et verktøy for økt bærekraft i reiselivet. 

Merket er utviklet av Innovasjon Norge i samarbeid med reiselivsnæringen og sentrale fagmiljøer.

Merket for bærekraftige reisemål er et verktøy som forsøker å operasjonalisere økt bærekraft i reiselivet. Reisemål som godkjennes i merkeordningen regnes ikke som bærekraftige, men økt bærekraft i reiselivet er et mål som reisemålene over tid må dokumentere resultater på.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid