Hva er nasjonale turiststier?

Nasjonale turiststier er definerte områder med svært stor attraksjonskraft og opplevelsesverdi. Det er et utvalg av stier og turmål som gjennom langsiktig og helhetlig planlegging tåler meget høyt besøk uten at natur-, kultur- og opplevelseskvalitetene forringes og hvor det store besøket også skal bidra til lokal verdiskaping.

Turiststiene skal være gode eksempler i et bærekraftig norsk reiseliv, og bidra til økt lokal verdiskapning. Autorisasjonsordningen skal også bidra til å forlenge sesongen for stiene. Stiene skal benytte felles merkevare.

Håndtering av høye besøkstall

Autorisasjonsordningen og tilskuddsordningen Nasjonale turiststier er etablert som svar på utfordringene knyttet til svært høye besøkstall.

Stor slitasje på stiene, utfordringer med søppel, behov for informasjon om for eksempel vanskelighetsgrad og hvordan man kan ferdes trygt, og utfordringer knyttet til beredskap er noen slike utfordringer.

Ordningen Nasjonale turiststier skal bidra til å løse noen av disse utfordringene. Den skal derimot ikke legge til rette for mer utbygging og tiltak enn nødvendig, og ingen tiltak skal være i strid med allemannsretten.

Besøksforvaltning

Helhetlig og langsiktig planlegging gjennom helhetlig besøksforvaltning er sentralt i arbeidet med Nasjonale turiststier.

Besøksforvaltning innebærer at man legger til rette for og styrer bruken av et område best mulig, slik at man optimaliserer

  • opplevelsen for de besøkende
  • lokal verdiskaping
  • ivaretakelse av naturverdiene

Dette innebærer behov for god kunnskap om hvor det er sårbare naturverdier, informasjon om de besøkende og om reiselivets nåværende eller forventede framtidige bruk av det aktuelle området.

Ved å se dette i sammenheng kan man gjøre tiltak tilpasset målene som er satt. Arbeidet skal også ivareta lokalsamfunnets interesser og behov.

Det er et krav om at turmål som ønsker å kvalifisere seg som Nasjonal turiststi må utarbeide en besøksstrategi for området i samarbeid med ulike aktører.

Se veiledning i besøksforvaltning for mye besøkte naturområder her, hvor du også får veiledning i å skrive besøksstrategi:

Ta gjerne kontakt tidlig i arbeidet med besøksforvaltning om du har spørsmål.

Hvis du jobber med et mye besøkt område i et vernemoråde, bør du også se veilderen for besøksforvaltning i verneområder:

Tilskudd til autoriserte og andre stier

Tilskuddsordningen skal støtte opp under arbeid med tiltak og planlegging knyttet til turiststier som har svært mange besøkende og hvor en stor andel er internasjonale gjester.

De autoriserte stiene prioriteres ved tildeling av tilskuddsmidler, men tilskudd kan også gis til investeringstiltak, informasjon og utredninger knyttet til besøksforvaltning for stier som ikke er autorisert.

Autorisasjon som Nasjonal turiststi

Et lite utvalg stier vil bli autorisert som Nasjonal turiststi. Høsten 2018 ble kriteriesettet for autorisasjonsordningen fastsatt av Klima- og miljødepartementet. 

Stiene autoriseres for inntil 5 år og må deretter reautoriseres for å beholde statusen. Ved mislighold av autorisasjonskriteriene og vilkår knyttet til utbetaling av tilskudd, kan man bli fratatt autorisasjonen også i autorisasjonsperioden.

Målet med autorisasjonsordningen er å bidra til å ta vare på opplevelses- og naturverdiene. De nasjonale turiststiene skal være gode eksempler i et bærekraftig norsk reiseliv, og bidra til økt lokal verdiskapning.

Ordninga skal ikke legge til rette for mer utbygging og tiltak enn det som er nødvendig, og alle tiltak skal være innenfor rammene av allemannsretten. Bare stier der nåværende situasjon og framtidige planer i stien sitt nærområde tar hensyn til naturmangfold, friluftsliv, sikkerhet og landskapskvaliteter kan bli autorisert.

De som planlegger å søke om autorisasjon bør ta kontakt med Miljødirektoratet. Frist for å søke er 15. april.

Forvaltning av ordningen

Miljødirektoratet leder arbeidet på oppdrag for Klima- og miljødepartementet og behandler søknader om autorisasjon og søknader om midler fra tilskuddordningen.

Ta kontakt med Miljødirektoratet om du har spørsmål knyttet til Nasjonale turiststier.

Se også