Hovudregelen er at du bør gjerne minst mogleg tilrettelegging på stien. Du bør prioritere å førebygge slitasje på stien med jamleg tilsyn og vedlikehald.

Denne rettleiaren er for deg som har så stor slitasje på stien at det påverkar naturverdiane eller opplevinga til dei besøkande.

Årsaker til å starte eit stiprosjekt kan vere:

  • stor auke i besøkande på stien
  • utfordringar med rennande vatn i stisporet
  • erodert stispor med mange villstiar

Å tilrettelegge ein sti krev at du gjer ein del førebuingar, og at du har gode rutinar for vedlikehald i ettertid. Ein del av arbeidet er typisk kontorarbeid, men den viktigaste jobben for å få eit godt sluttresultat, er planlegging ute i felt.

Denne rettleiaren skal hjelpe deg på veg for å gjere dei gode avgjerdene.

Sjå ei kort oppsummering av prosjektfasen her:

  1. 1 Kontakt interessentar Grunneigar, kommunen og lokale aktørar er viktige samarbeidspartnarar.
  2. 2 Skaff relevant informasjon Kartlegg natur, kulturminne, ferdsel og meir.
  3. 3 Synfaring Finn ut kor utfordringane er
  4. 4 Skriv kort prosjektskisse Summer opp utfordringane og moglege tiltak
  5. 5 Vel riktig tiltak for stien Finn ut kva og kor store tiltak du skal gjere

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid