Strategien er nært knyttet til EUs biomangfoldstrategi. De to strategiene har flere overlappende tiltak og mål.

Vedlagt til strategien er en liste med en rekke konkrete tiltak som kommisjonen skal gjennomføre frem mot 2025.

Tiltakene i jord til bord-strategien sorterer under overskriftene

  • Sikre en bærekraftig matproduksjon.
  • Stimulere til bærekraftig videreforedling, transport og distribusjon.
  • Fremme og legge til rette for bærekraftig og sunt forbruk.
  • Redusere matsvinn.

I tillegg skal EU-kommisjonen innen utgangen av 2023, foreslå et juridisk rammeverk for bærekraftige matsystemer.

Miljødirektoratets rolle

I Norge er det Landbruks- og matdepartementet som har hovedansvar for jord til bord-strategien.

Noen av temaene har Miljødirektoratet delansvar for, som arbeidet med å redusere matsvinn, genmodifiserte organismer og antibiotikaresistens.