Dagens lineære økonomi medfører et stort forbruk av ressurser. Omlag 90 prosent av tapet av biologisk mangfold og 50 prosent av totale klimagassutslipp er knyttet til utvinning og prosessering av naturressurser.

Det anses derfor som helt nødvendig å koble økonomisk vekst fra ressursforbruk.

Handlingsplanen som ble lagt fram våren 2020, er sentral i EUs grønne giv. Den tar sikte på at forbruket av ressurser skal holdes innenfor planetens tåleevne og at bruken av sirkulære materialer skal dobles i løpet av det kommende tiåret.

35 tiltak i sirkulær økonomi-planen

Sirkulær økonomi gir nye muligheter for næringslivet og skal bidra til en innovativ og konkurransedyktig europeisk industri.

EUs handlingsplan inneholder 35 tiltak som nå følges opp av EU-kommisjonen, blant annet gjennom forslag til regelverk.

Forslaget om et rammeverk for bærekraftige produkter er selve flaggskipet i handlingsplanen. De prioriterte verdikjedene er elektronikk og elektrisk utstyr, batterier, kasserte kjøretøy, emballasje, plast, tekstiler, bygg og anlegg, mat, vann og næringsstoffer.

Miljødirektoratets rolle

Mye av arbeidet med sirkulær økonomi i EU har betydning for Norge gjennom EØS-avtalen. Miljødirektoratet følger og gir innspill til EUs arbeid, og gjennomfører og følger opp EUs handlingsplan i Norge.