Om Man and the Biosphere

Man and the Biosphere (MAB) er et vitenskapelig program under Unesco som skal bidra til bærekraftig utvikling og forskning.

Kjernen i programmet er biosfæreområder, som skal fremme en samfunnsutvikling som sikrer naturmangfoldet, bærekraftig bruk av naturressursene og bygger opp under lokal kultur og identitet. 

Biosfæreområder i dag

Det finnes 738 biosfæreområdene globalt. Dette er områder som har stor betydning for bevaring av biologisk mangfold. I tillegg til å bevare naturen, skal de brukes til å teste nye metoder og ny kunnskap. Biosfæreområder omfatter verneområder med strenge restriksjoner, men størstedelen av området er soner som fremmer bærekraftig samfunns- og næringsutvikling. Målet er å øke forståelsen av lokale bærekraftige løsninger på globale utfordringer, slik som klimaendringer og tap av naturmangfold.

Biosfæreområdene skal være et redskap for at lokalbefolkning, beslutningstakere, næringsliv og forskningsmiljøer sammen skal jobbe for utvikling i tråd med Agenda 2030 og FNs bærekraftsmål.

I Norge har vi kun ett biosfæreområde, Nordhordland Unesco Biosfæreområde, som er en modell for både det historiske og moderne kystlandskapet i Norge.

Strategi for det norske arbeidet med MAB 2021-2024

I strategien for det norske arbeidet med MAB finner du mer informasjon om prioriteringer innenfor det norske arbeidet med MAB og kriteriene for utvelgelse av norske MAB-områder.

Miljødirektoratets rolle

Klima- og miljødepartementet oppnevnte i 2015 en nasjonal komité som skal bistå i gjennomføringen av MAB-programmet i Norge, bidra i vurderingen av nasjonale søkere og i informasjonsarbeidet om biosfæreområder. Sekretariatet for komiteen er lagt til Miljødirektoratet.