Fangst av vilt har lange og sterke tradisjoner i Norge. For å utøve fangst trenger du kunnskap om hvilke arter du kan fange, hvilke fangstredskap du kan bruke og hvordan du skal konstruere redskapene og benytte deg av dem. 

Du må også være registrert i Jegerregisteret.

Arter det kan drives fangst på

Innenfor fastsatte jakttider, fangsttider og fellingsperioder kan det drives fangst på følgende viltarter: bever, bisamrotte, grevling, mår, villmink, røyskatt, gaupe, jerv, rødrev, mårhund, vaskebjørn, villsvin, ravn, kråke, skjære, lirype og fjellrype etter regler i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst §§ 31 til 36.

Aldersgrense

Aldersgrensen er 16 år, med enkelte unntak:

  • Det er 18 års aldersgrense for å fange gaupe og jerv.
  • Fra det kalenderåret du fyller 14 år og fram til fylte 16 år kan du utøve fangst av villmink, mår, rype og kråkefugl i opplæringsøyemed, dersom du har samtykke fra foreldre eller foresatte. Du må i tillegg være under forsvarlig tilsyn av en person som er fylt 20 år.

Bruk av fangstredskaper

Fangstredskaper kan brukes i den fastsatte jakttiden for den aktuelle arten. Redskapene skal brukes på en slik måte at viltet ikke blir utsatt for unødige lidelser. De skal ikke bli plassert i områder der vanlig ferdsel gjør at det kan oppstå fare for mennesker eller husdyr.

Når du driver med fangst, må du innrette aktiviteten på en slik måte at den kun retter seg mot viltartene som redskapet er tillatt for. Det er ulovlig å bruke levende lokkedyr.

Fangst krever grunneiers tillatelse

Alle former for fangstaktivet krever grunneiers tillatelse. Fangstredskap som er utplassert skal være merket med brukerens navn, adresse og telefonnummer. 

Kravet om merking gjelder ikke for rypesnarer.

Bruker av slagfelle til fangst av mårhund og vaskebjørn plikter, i umiddelbar nærhet av fangststedet, å sette opp plakat som varsler om den fangst som foregår, slik at fare for skade på mennesker og husdyr unngås.

Fangstredskaper som ikke er plassert og merket i samsvar med disse bestemmelser, kan straks fjernes av grunneier, politimyndighet eller offentlig naturoppsynsmyndighet.