Ved bruk av fangstredskap som fanger viltet levende, det viktig med hyppig tilsyn.

Et fanget pattedyr utsettes for langt mindre stress, dersom det kan skjule seg i fellen. En trekasse plassert inni en revebås vil ofte resultere i at reven kryper inn og gjemmer seg. 

Redskapet bør plasseres slik at det er skjermet mot innsyn og kamuflert med busker og bar.

Fangstredskap tillatt til levende fangst av vilt

 • Bås til grevling, rødrev, mårhund og vaskebjørn av typene värmlandsk tunnelfelle, smålandsk revefelle, Nyåkersfella og Øster-Malmafella, eller typer som er konstruerte og virker på tilsvarende måte. Slike båser skal være dekt av et heldekkende solid materiale (ikke metall), både i fangstrommet og på fallemmene.
 • Bås til jerv og gaupe, som statsforvalteren har gitt tillatelse til å bruke. Båsens konstruksjon, plassering og tilsynshyppighet skal fremgå av søknaden.
 • Fangstbur til grevling, villmink, røyskatt, mårhund, vaskebjørn, ravn, kråke og skjære.
 • Feller til villsvin av typen Sinkabirum Kombi, Sinkabirum modifisert, Söderberg, Panthera Enkel, Panthera multitrap 7,5, Panthera multitrap 14 og Pantera multitrap 30. Ved bruk av slike feller skal innvendig fangstrom inklusive fallemmer være dekt av et heldekkende solid materiale, men ikke metall.

Merking av redskapene

Fangstredskaper som er satt ut, skal være merket med brukerens navn og adresse og eventuelt telefonnummer.

Ved bruk av bås, og felle til villsvin, må du melde fra til kommunen om type fangstinnretning, nøyaktig stedsangivelse og navn minst ti dager før fangsten starter.

Bås til gaupe og jerv skal godkjennes av statsforvalteren, og trenger ikke å meldes til kommunen.

Tilsyn når viltet blir fanget levende

Du må føre tilsyn med redskapet minst én gang i døgnet ved bruk av fangstredskap som fanger viltet levende. Ved fangst av villmink, villsvin, gaupe og jerv skal det føres tilsyn minst hver morgen og kveld. Ved fangst av villsvin skal det i tillegg benyttes elektronisk fellevarsling som varsler ved fangst. 

Ved lisensfelling av jerv kan tilsyn med kamera kombinert med elektronisk overvåking erstatte fysisk tilsyn. Følgende vilkår gjelder for tilsyn med kamera kombinert med elektronisk overvåking av fangstbås:

 • Det må benyttes viltkameraer som er innstilt slik at de sender bilde til jegeren minimum to ganger daglig, morgen og kveld. Dato og tidspunkt skal framgå av bildene.
 • Viltkameraene må stilles slik at man lett kan se om båsen er åpen eller lukket, samt at det kan identifiseres hvilke dyr som går inn i fangstbåsen.
 • I tillegg til minimum to bilder pr dag skal kameraene ta bilder som sendes jegeren ved bevegelse foran kameraet. Jegeren skal også kunne sende SMS til kameraet slik at det tar bilde av båsen og sender det til jegeren.
 • Som supplement til kameraet skal en fellevarsler monteres, som sender varsel til jeger dersom lokket faller ned.
 • Det skal umiddelbart gjøres tilsyn med båsen ved teknisk svikt med kamera.
 • Alle bilder skal arkiveres sikkert i en logg. Dersom bilde(r) mangler skal det gå klart fram av loggen hva som er årsak og hvilke tiltak som er iverksatt. Loggen skal løpende kunne fremvises på forespørsel fra naturoppsynet. Etter endt lisensfellingsperiode skal loggen rapporteres til statsforvalteren i sin helhet.
 • Ved godkjenning av fangstbåser til jerv skal statsforvalteren vurdere plasseringen strengt før tillatelse blir gitt. God dekning for sending av bilder fra kameraene er en forutsetning. Videre skal jervebåsen plasseres slik at fysisk tilsyn kan gjennomføres uansett vær- og føreforhold, og uten at fysisk tilsyn tar uforholdsmessig lang tid. Av kontrollhensyn legges det opp til at statsforvalteren lagrer plassering av fangstbåsene digitalt i egnet verktøy, og sørger for at naturoppsynet får tilgang til GPS-posisjoner.

Statsforvalteren kan ved tillatelse til bruk av fangstbås til jerv fastsette ytterligere vilkår for bruk av elektronisk overvåking.

Du er pliktet til straks å slippe fri fredete viltarter, eller viltarter som ikke er tillatt fanget i vedkommende redskap.

Vilt som er fanget levende, skal straks bli avlivet når fangstmannen fører tilsyn med redskapet. Avlivingen skal skje sikkerhetsmessig forsvarlig og på en slik måte at viltet ikke utsettes for unødig lidelse.

Til å avlive gaupe, jerv, rødrev, grevling, mårhund, vaskebjørn og villmink som er fanget i bås eller felle, kan man benytte salongrifle, revolver eller pistol i kaliber 22 LR.

Avliving av villsvin skal skje med skytevåpen. Ved bruk av rifle skal kaliberet fylle kravene til jakt på rådyr. Ved bruk av hagle skal det benyttes slugs/fyllingskule.

Standard for feller

Det er vedtatt en norsk ISO-standard for feller som er tilpasset gjeldende EU-krav. Standarden er fastsatt av Standard Norge og kan bestilles fra dem.

ISO-standarden legger grunnlaget for å få testet og typegodkjente feller i framtiden.

Inntil videre gjelder reglene for feller, som er gitt i forskrift om utøvelse av jakt og fangst med tilhørende veileder.

Endringer i regelverket fra 1. april 2024

Fra 1. april 2024 endres regelverket om fangst i kapittel 9 i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Fra denne datoen er det kun tillatt å bruke feller som er godkjent for den enkelte art og som finnes på listene i den nye forskriften. Se hvilke feller som er tillatt her:

Nytt er også at elektronisk tilsyn kan erstatte fysisk tilsyn for alle arter. Skal du fangste villsvin, gaupe og jerv er det i tillegg krav om elektronisk fellevarsler som varsler deg om fangst i fellen.

Endringene blir en del av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst fra 1. april 2024.

Les mer om fangst