Helgefredning i Oslo og Viken

Det ikke tillatt å jakte elg på lørdager og søndager i:

  • Bærum, Lørenskog og Hole kommuner
  • Asker kommune nord for E134 fra kommunegrensen mot Lier til Midtbygda og videre nord for fylkesvei 165 til Slemmestad
  • de delene av Lier kommune som ligger øst for fylkesvei 285 og Holsfjorden
  • de delene av Oslo kommune som ligger sør for en linje trukket fra der kommunegrensen mot Ringerike krysser Langlivatnet rett øst for Vestre Fyllingen, videre østover langs vassdraget over Østre Fyllingen-Bjørnsjøen-Helgeren-Lille og Store Gørja til Manntjern og Store Svarttjern til kommunegrensen mot Nittedal

Innskrenket eller utvidet jakttid

Eventuelle endringer av jakttid på elg og hjort vil du finne som egen forskrift på Lovdata.

Fylkeskommunen kan innskrenke jakttiden

Fylkeskommunen kan av hensyn til andre brukere av utmarka innskrenke ordinær jakttid for elg, etter jakttidsforskriften § 3. Startdato kan endres til 5. oktober og/eller sluttdato kan endres til 31. oktober eller 30. november. Innskrenking av jakttid kan gjelde for hele, eller en avgrenset del, av en kommune. Fylkeskommunen skal bidra at kommunene innenfor naturlig sammenhengende områder samordner seg.

Vilkår

Ett eller flere av følgende punkt må være oppfylt for å innskrenke jakttida på elg:

  1. Elgjakt antas å hindre annen friluftslivsutøvelse.
  2. Elgjakt reduserer muligheten for annen jaktutøvelse.
  3. Kommunen har arealer som er viktige for reindriftsnæring i jaktperioden.

Saksbehandling

Endring av jakttid fastsettes av fylkeskommunen som en egen forskrift etter høring. Fylkeskommunen kan selv utføre høringen, eller be kommunen gjennomføre høringen.

Forslag om innskrenking av jakttid må alltid gå gjennom en eller flere kommuner før det kan fremmes for fylkeskommunen. Fylkeskommunen kan også foreslå endring i jakttiden på eget initiativ.

Fylkeskommunen kan velge å avstå fra å høre på en foreslått innskrenking, dersom de mener det ikke finnes tilstrekkelig grunnlag for endring. Fylkeskommunens beslutning om ikke å fremme et forslag om forskriftsendring kan ikke påklages. Kommunens beslutning om å unnlate å fremme forslag for fylkeskommunen kan heller ikke påklages.

Generelle krav til jakt og fangst
Storviltjakt