Meld inn skutt villsvin og få godtgjørelse

Alle jegere som feller villsvin, kan melde dette inn via Hjorteviltregisteret.

I Hjorteviltregisteret får jegere en fullstendig oversikt over dine felte villsvin, og et ferdig utfylt godtgjørelsesskjema. Skjemaet sendes til Mattilsynet.

Som et ledd i sykdomsovervåkingen, bør jegere ta prøver fra alle felte dyr og sende inn til Veterinærinstituttet for analyser. Jegere som sender inn fullstendige prøvesett, får undersøkt slaktet for trikiner kostnadsfritt.

Fremmed art

Villsvin er en fremmed art i Norge. 

Generelle krav til jakt og fangst
Storviltjakt