Hvilke krav stilles til human avliving?

Alle som skal felle skadet storvilt på vegne av kommunen må bruke våpen og ammunisjon som tilfredsstiller kravene til ordinær jakt og ha avlagt årlig skyteprøve. Hvis fellingen foregår i starten av et nytt jaktår, slik at ny skyteprøve ennå ikke er avlagt, gjelder skyteprøve som er avlagt siste jaktår.

Har kommunen plikt til å fjerne døde dyr?

Nei, kommunen har ikke plikt til å fjerne døde dyr i naturen. Det anses å være en del av det naturlige kretsløpet. Kommunen kan vurdere om det er særlige forhold som gjør at et dyrekadaver bør fjernes, for eksempel hvis:

  • kadaveret ligger nær en drikkevannskilde
  • tett inntil boligstrøk eller barnehage
  • det kan være gjenstand for smitte eller andre særlige forhold

Hvem disponerer det døde viltet?

I perioden det er jakttid på den aktuelle arten, kan kommunen la et vald overta hjortevilt som er avlivet av dyrevelferdsmessige årsaker, for eksempel påkjørsler, mot at det trekkes fra valdets kvote.  

Det forutsetter at valdet har fellingstillatelse på samme kategori dyr, og at det betales fellingsavgift for dyret. Kommunen kan kreve at valdet selv dekker de utgifter som er forbundet med ettersøk og ivaretakelse av dyret. Valdet skal rapportere slike dyr som en del av det ordinære fellingsresultatet. I tillegg skal kommunen registrere dyret som fallvilt i Hjorteviltregisteret, men hake av for at det er «tatt på kvote».

Vilt som finnes dødt i naturen har sjelden noen verdi som mat, men kan ha en verdi som vitenskapelig materiale eller til utstopping. Kommunen skal sørge for at eventuelle verdier blir tatt vare på. Det følger av viltloven § 48. Hvis viltet er hjortevilt eller bever, er det kommunens eiendom. Eiendomsretten til andre arter er beskrevet i forskrift om skadefelling, dødt vilt og bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark (viltforskriften) kapittel 7.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid