Alle viltarter som ikke er storvilt, blir regnet som småvilt. Alle jaktbare fugler og arter som hare, bever, rødrev og mårdyrene (unntatt jerv) regnes derfor som småvilt.

Det er bare et fåtall av småviltartene det er lov å jakte på. For alle jaktbare arter er det fastsatt jakttider. Aldersgrensen for å utøve småviltjakt uten tilsynsjeger er 16 år.

Se jakttidene for alle jaktbare arter her:

Se også:

Fri jakt på hav og fjord

Den frie jaktretten innebærer at du kan jakte fra båt på fugl som ligger på eller flyr over sjøvann, uavhengig av tillatelse fra grunneieren. Den frie jakten på fjorden og i havet er ikke knyttet til grunneierretten, men tilhører alle norske statsborgere og alle som har bodd i Norge det siste året, og som fremdeles bor i landet.

Den frie jaktretten strekker seg inn til tørt land, det vil si landarealet som til enhver tid ligger ovenfor vannkanten. Jaktretten i fjord og på hav varierer dermed med flo og fjære.

Du kan jakte uten tillatelse fra grunner og skjær som er overskylt ved vanlig høyvann. Unntaket fra sistnevnte er grunner og skjær som ikke tilligger noen eiendom som kobbeveide.

Jakt og fangst av bever

Jakt på bever forvaltes på en litt annen måte enn de andre småviltartene.

Den enkelte kommune vedtar et mål for bærekraftig forvaltning av bestandene av bever i kommunen. De kan gjennom forskrift åpne for jakt og fangst i hele eller deler av kommunen i en nærmere fastsatt periode innenfor gjeldende jakttid for bever. 

Det kan også fastsettes en kvote for uttaket.

Det er tillatt å benytte slagfelle. Fellen skal alltid plasseres under vann og utenfor områder hvor det kan oppstå fare for mennesker eller husdyr. Det skal føres tilsyn med fangstredskapet minst én gang i uka.

Du kan jakte på bever med både hagle og rifle. Når du jakter med rifle på bever, må du benytte ammunisjon med ekspanderende prosjektil. Anslagenergien skal være minst 980 joule (100 kgm) målt på 100 meters avstand (E100).

Kommunen kan pålegge jeger og rettighetshaver å gi opplysninger om felte dyr, herunder innlevere hele eller deler av viltet til statistiske eller vitenskapelige formål.