Biocidprodukter er for eksempel desinfeksjonsmidler, treimpregneringsmidler, muse- og rottegift, myggmidler og bunnstoff til båter. Omsetning og bruk av biocidprodukter reguleres av biocidregelverket.

Hvorfor har vi et regelverk for biocider?

Biocidprodukter kan ha svært betenkelige egenskaper for helse og miljø. Hensikten med regelverket er å sørge for god beskyttelse av menneskers og dyrs helse og miljøet, og å forenkle handelen av biocidprodukter mellom EU/EØS-landene.  

Den norske biocidforskriften gjennomfører EUs biocidforordning i norsk lov. Det betyr at alle regler og krav i EUs biocidforordning også gjelder i Norge. I tillegg inneholder biocidforskriften særnorske bestemmelser og gebyrsatser.

Virksomhetenes ansvar og plikter

Biocidregelverket gjelder både når biocidprodukter gjøres tilgjengelig på markedet og brukes. Det innebærer at enhver som skal forsyne markedet og distribuere eller bruke et produkt i forbindelse med forretningsvirksomhet, enten mot betaling eller vederlagsfritt, må sette seg inn i biocidregelverket.  

Virksomheter som selger, importerer eller bruker biocidprodukter, plikter å sette seg inn i biocidregelverket og andre gjeldende regelverk både for produktene og for de aktive stoffene. Relevante regelverk, i tillegg til biocidregelverket, er blant annet CLP, stoffspesifikke bestemmelser i Reach, produktforskriften og deklareringsforskriften  

Virksomheter som gjør biocidprodukter tilgjengelig på det norske markedet, er ansvarlige for at produktene er effektive og ikke utgjør en uakseptabel risiko når de brukes i tråd med bruksbeskrivelsen på etikett og eventuelt medfølgende pakningsvedlegg.  Dette følger av aktsomhetsplikten, §3 i produktkontrolloven. 

Biocidprodukt eller ikke?

Lurer du på om et produkt er et biocidprodukt og hører inn under biocidregelverket eller om det for eksempel er et behandlet produkt, et legemiddel, kosmetikk, et plantevernmiddel eller medisinsk utstyr og er dekket av andre regelverk?  Her finner du informasjon som er relevant for å avgjøre om et produkt er et biocidprodukt, og i så fall hvilken produkttype som gjelder.  

Krav til produkter under biocidregelverket 

Hvilke krav som gjelder for at et biocidprodukt skal være lovlig i Norge, avhenger av produkttype og aktivt stoff. 

Ved hjelp av veiledningen under, kan du sjekke hvilke krav som gjelder for ditt biocidprodukt. 

Mer informasjon om de nasjonale overgangsbestemmelsene, nasjonale restriksjoner for skadedyrmidler og krav til desinfeksjonsmidler finner du her:

Godkjente biocidprodukter

Oversikt over  som er godkjent av Miljødirektoratet.

NB! Vær oppmerksom på at biocidprodukter kan være tillatt å bruke i Norge uten at Miljødirektoratet har godkjent dem. Det forutsetter at de oppfyller kravene gitt i de nasjonale overgangsbestemmelsene. Disse produktene vil ikke stå på listen over godkjente biocidprodukter i Norge.  

Miljødirektoratets rolle

Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet for biocidregelverket. Vi bidrar i vurderingen av biocidprodukter og deres aktive stoffer i et EU/EØS-samarbeid, og vi behandler søknader om godkjenning av biocidprodukter i Norge. EU/EØS-samarbeidet koordineres av det europeiske kjemikaliebyrået Echa.  

Miljødirektoratet fører tilsyn med norske virksomheter for å se til at de overholder kravene i regelverket. Vi gir også regelverksveiledning.  

Kontakt og ofte stilte spørsmål 

Under finner du svar på spørsmål som ofte stilles til vår svartjeneste for biocider på engelsk. 

Information in English 

Please find information about biocidal products in Norway in English here: