Generelle desinfeksjonsmidler som desinfiserer hender eller overflater er biocidprodukter. Disse er biocidprodukter som reguleres av biocidregelverket.

Det er stor etterspørsel etter desinfeksjonsmidler på grunn av den pågående Covid-19-pandemien. Det er viktig at disse produktene er effektive og ikke utgjør en risiko når de brukes i tråd med bruksbeskrivelsen. Derfor stilles det krav til produktene. Du finner generell informasjon om krav til produkter under biocidregelverket her:

Krav til ulike aktive stoffer

Etanol som aktivt stoff til bruk i hånd- og overflatedesinfeksjon (produkttype 1, 2 og 4),  er fortsatt til vurdering i EUs stoffvurderingsprogram. Hånd- og overflatedesinfeksjonsmidler med etanol som eneste aktive stoff, kan derfor foreløpig selges i Norge uten produktgodkjenning fra Miljødirektoratet, hvis kravene i overgangsbestemmelsene følges. 

Vi minner om Skatteetatens regelverk for denaturering av teknisk etanol og etanolholdige preparater. Kontakt Skatteetaten, Divisjon Brukerdialog-Innland, hvis dere har spørsmål om dette. 

De nasjonale bestemmelsene om denaturering av etanol har ikke noe direkte med biocidregelverket å gjøre. For å slippe alkoholavgifter i Norge må etanol som leveres til teknisk, vitenskapelig eller medisinsk bruk være denaturert. Regelverket for denaturert etanol forvaltes av Skatteetaten. Ta kontakt med Skatteetaten dersom dere har spørsmål til dette regelverket.  

Isopropanol som aktivt stoff er godkjent i EUs stoffvurderingsprogram til bruk i hånd- og overflatedesinfeksjon (produkttype 1, 2 og 4). Denne godkjenningen gjelder kun det aktive stoffet. Desinfeksjonsmidler med kun isopropanol som aktivt stoff, må være godkjente av Miljødirektoratet hvis de skal kunne selges og brukes i Norge. Hvis de ikke er godkjente, må dette søkes om gjennom en egen omfattende og tidkrevende søknadsprosess. 

Se informasjon om hvordan søke om produktgodkjenning:

Desinfeksjonsmidler med en kombinasjon av flere aktive stoffer, hvor minst ett stoff fortsatt er under vurdering, er tillatt i Norge hvis de innfrir overgangsbestemmelsene. Dette kan for eksempel være desinfeksjonsmidler som inneholder både etanol og isopropanol. 

Det finnes flere andre aktive stoffer som er aktuelle for bruk i desinfeksjonsmidler. Echa har en oversikt over aktive stoffer og hvilken bruk/produkttype de er til vurdering i eller er godkjente i.

Det er et grunnleggende krav at alle aktive stoffer i et biocidprodukt enten må være til vurdering eller godkjent i den produkttypen som biocidproduktet tilhører. Som beskrevet over, bestemmes de videre kravene til biocidproduktet av om de aktive stoffene er til vurdering eller godkjent. 

Finn informasjon om hvordan du kan søke om produktgodkjenning her:

Særskilte nasjonale godkjenningsordninger  

For desinfeksjonsmidler til drikkevann, akvakultur og til teknisk desinfeksjon innen sykepleie finnes det i tillegg nasjonale forskrifter med godkjenningsordninger som forvaltes av Mattilsynet og Statens legemiddelverk. Finn mer informasjon om dette på temaside om overgangsbestemmelser under punkt 5 "spesielt for desinfeksjonsmidler":  

Les mer om desinfeksjonsmidler

Kommisjonens veiledning fra mars 2020 om når hånddesinfeksjons- og håndrensemidler er kosmetikk og når de er biocidprodukter:

Relatert

Her finner du oversikt over tilgjengelig informasjon om desinfeksjon fra folkehelseinstituttet.

Kontakt og mer informasjon

Ofte stilte spørsmål 

Under finner du svar på spørsmål som ofte stilles til vår svartjeneste for biocider på engelsk. Hvis du ikke finner det du leter etter på nettsidene våre, kan du sende inn spørsmål til svartjenesten. 

Information in English 

Please find information about biocidal products in Norway in English here: 

Startsiden for biocider