Virksomheter som framstiller, importerer og omsetter farlige kjemikalier er ansvarlige for at klassifiseringen, merkingen og emballeringen er korrekt. 

CLP-forordningen er under endring

Som følge av EUs kjemikaliestrategi for bærekraft, blir CLP-forordningen revidert og styrket for å oppnå bedre beskyttelse av mennesker og miljø mot farlige kjemikalier.

Derfor er CLP viktig

CLP skal sikre at bruken av kjemikalier ikke utgjør fare for mennesker eller miljø.

  • Manglende kunnskap om farlige kjemikaliers iboende egenskaper kan utgjøre en risiko for helse og miljø. Hensikten med klassifisering og merking er å identifisere egenskapene og informere om disse gjennom advarsler og råd om sikkerhetstiltak. 
  • CLP skal sikre at alle som håndterer kjemikalier får tilstrekkelig informasjon til å beskytte seg mot helseskader, og til å håndtere kjemikaliene uten å skade miljøet. 
  • CLP er basert på FNs globale harmoniserte system for klassifisering og merking av farlige kjemikalier (GHS) og skal sikre like konkurransevilkår, innovasjon og fri flyt på det indre markedet i EU/EØS.

Virksomhetenes plikter og ansvar

Virksomheter som framstiller, importerer eller omsetter farlige kjemikalier har ansvaret for at klassifiseringen, merkingen og emballeringen er korrekt. 

Virksomhetene skal melde klassifisering og merking av stoffer til det europeiske kjemikaliebyrået (Echa).

For de fleste kjemikalier skal virksomhetene også melde inn opplysninger til giftinformasjonssentre i Europa.

For de fleste kjemikalier skal virksomhetene også melde inn opplysninger til giftinformasjonssentre i Europa. Dette kravet er beskrevet i CLP-regelverkets artikkel 45 som også gjelder i Norge.

Virksomhetene skal også gi myndighetene opplysninger om kjemikalier ved deklarering til produktregisteret.

Produktkontrolloven pålegger virksomheter som bruker farlige kjemikalier å vurdere om det finnes mindre farlige alternativer. Klassifiseringene av stoffene og stoffblandingene gir virksomhetene et viktig verktøy for å prioritere hvilke kjemikalier de bør substituere. 

Hva er omfattet? 

Reglene om klassifisering, merking og emballering omfatter både kjemikalier som blir solgt til forbrukere og kjemikalier til yrkesmessig bruk.

CLP-regelverket har unntak for enkelte bruksområder som for eksempel kosmetikk og legemidler der det er egne regelverk.

Klassifisering

Klassifisering av farlige stoffer og stoffblandinger innebærer å vurdere de fysiske farene, helsefarene og miljøfarene etter kriteriene i CLP. Denne vurderingen ser kun på de iboende egenskapene til stoffene og stoffblandingene. Fareklassifiseringen tar ikke hensyn til risiko.

Farene er inndelt i fareklasser og de farlige egenskapene angis med faresymbol, varselord, fare- og sikkerhetssetninger (H- og P-setninger). De farlige egenskapene skal beskrives med en spesifikk ordlyd på alle EU/EØS-språkene og kan ikke oversettes fritt.

H-setninger og P-setninger i CLP

Harmonisert klassifisering og selvklassifisering

CLP-forordningens vedlegg VI inneholder en liste over stoffer med harmonisert fareklassifisering. De harmoniserte klassifiseringene er juridisk bindende. Nye stoffer blir løpende oppført på vedlegg VI etter forslag fra medlemsstatene eller industrien.

Stoffer uten en slik klassifisering må virksomhetene klassifisere selv. Et stoff kan ha harmonisert klassifisering bare for noen fareklasser. Virksomhetene må da selv klassifisere stoffet for de andre fareklassene.

Merking

Stoffer og stoffblandinger som er klassifisert som farlige skal være merket med fareetikett på norsk i Norge. Etiketten skal blant annet inneholde faresymbol, varselord og fare- og sikkerhetssetninger (H- og P-setninger).

Merkingen skal gi brukeren en oversikt over farene og forholdsregler ved bruk.

Fareetikett-eksempel

Nettsalg

Nettbutikker som selger farlige kjemikalier til forbrukere, må informere kundene om kjemikalienes farlige egenskaper før salg. Typene fare som er angitt på fareetiketten skal gjengis sammen med kjemikaliene.

Informasjonen skal oppgis på norsk (CLP, artikkel 48(2)).

Informasjonen om faren(e) til kjemikaliene skal oppgis på nettsiden slik at de er godt synlig for kjøperne før de bestiller. Informasjonen skal være spesifikk for det enkelte kjemikaliet. Dette kan eksempelvis gjøres ved å ha et godt lesbart bilde av fareetiketten eller at farene gjengis i tekst ved siden av produktet. Som et minimum bør alle aktuelle H-setninger/EUH-setninger oppgis.

Emballering

CLP stiller krav til at emballasjen for farlige kjemikalier skal være sikker. Det er også krav om barnesikret lukning og/eller følbar advarselsmerking for noen kjemikalier. Dette avhenger av hvordan de er klassifisert eller om de inneholder bestemte stoffer over en viss konsentrasjon.

Krav til emballering

Krav til kvalitet og utforming av emballasje (Se CLP, Art 35):

  • Noen stoffer og stoffblandinger som selges til forbrukere skal ha barnesikret lukning og følbar advarselsmerking.
  • Emballasjen til farlige kjemikalier skal sikre at innholdet ikke kan slippe ut.
  • Emballasjens og lukkemekanismens materialer skal ikke kunne ødelegges av innholdet eller danne farlige forbindelser med innholdet.
  • Alle deler av emballasjen og lukkemekanismen skal trygt kunne tåle normal håndtering.
  • Emballasje med gjenlukkbar lukkemekanisme skal kunne åpnes og lukkes gjentatte ganger uten at innholdet slipper ut.
  • Emballasje som inneholder farlige stoff eller stoffblandinger som leveres til allmennheten, skal ikke appellere til barn eller villede forbrukerne.
  • Flytende tekstilvaskemidler beregnet på forbrukere, i løselig engangsemballasje skal også ha en ytre emballasje. CLP stiller strenge krav til både den løselige engangsemballasjen og til den ytre emballasjen. Kravene står i CLP, vedlegg II, 3.3

Faresetninger for emballering

Sikkerhetsdatablad

Klassifiseringen og merkingen til farlige kjemikalier skal angis i sikkerhetsdatabladet.

Miljødirektoratets rolle

Miljødirektoratet, Arbeidstilsynet og DSB er ansvarlige myndigheter for CLP. Miljødirektoratet er koordinerende myndighet for CLP i Norge og gjennomfører endringer av CLP i norsk regelverk.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ansvaret for reglene om fysikalske farer under CLP og for tilgrensende regelverk som for eksempel transport av farlig gods og utgangsstoffer for eksplosiver.

Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med å regulere kjemikalier i EU/EØS og har representanter i komiteer og ekspertgrupper tilknyttet CLP.

Miljødirektoratet, EU-landene og Echa utarbeider forslag om fareklassifisering av stoffer. Innspill til forslagene kan gis blant annet i offentlig høring. Etter grundige vurderinger i Echas ekspertkomiteer gir Echa sin anbefaling om harmonisert klassifisering av stoffet til EU-kommisjonen som fatter de endelige vedtakene.

Miljødirektoratet, DSB, Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Mattilsynet fører tilsyn med at norske virksomheter overholder kravene i regelverket på sine ansvarsområder. Vi gir også råd og veiledning.