Deklareringspliktige kjemikalier skal registreres i produktregisteret, for å gi myndighetene en oversikt over hvilke fareklassifiserte stoffer og stoffblandinger som finnes på det norske markedet.

Plikten til å deklarere kjemikalier til produktregisteret er nedfelt i deklareringsforskriften, og det er også registreringsplikt for biocider, mikrobiologiske produkter og utgangsstoffer for eksplosiver. Dette er en nasjonal forskrift som gjelder i tillegg til de felles europeiske kjemikalieregelverkene CLP og Reach, hvor det blant annet er nedfelt plikter for innsending av opplysninger til det europeiske kjemikaliebyrået Echa.

Hva skal deklareres?

I deklareringsforskriften finner du hvilken informasjon du må sende inn når du skal deklarere kjemikalier til produktregisteret.

Informasjonen skal sendes inn via Miljødirektoratets elektroniske løsning for kjemikaliedeklarering.

Sende opplysninger til Giftinformasjonen

Importører og etterfølgende brukere av stoffblandinger klassifisert med helsefare eller fysiskfare må notifisere sine kjemikalier i henhold til CLP-regelverkets artikkel 45 og vedlegg VIII.

Notifiseringen skjer gjennom det europeiske kjemikaliebyråets (Echa) portal, også når du skal sende opplysninger til Giftinformasjonen i Norge.

Opplysningene samles inn for å svare på spørsmål om akutte forgiftninger. Giftinformasjonen har tilgang til Echas database for stoffblandinger på det norske markedet (Poison Centre Notification).

Deklareringsplikten til produktregisteret er hjemlet i norsk lov, og gjelder som før.

Plikten til å notifisere stoffblandinger som er klassifisert som farlige på grunnlag av sine helsevirkninger eller fysiske virkninger, er hjemlet i CLP-artikkel 45. Hjemmel gir nasjonale utpekte organer tilgang til visse opplysninger, blant annet om blandingenes kjemiske sammensetning. Informasjonen skal kun brukes for forebyggende og behandlende tiltak i helsemessige nødsituasjoner og kan også brukes til statistisk analyse for å påvise når bedre risikohåndteringstiltak måtte være nødvendig.

Vedlegg VIII til CLP spesifiserer hvilke opplysninger som skal sendes inn for å oppfylle kravet i CLP artikkel 45, på hvilket format og når disse må sendes inn og oppdateres, og innfører en unik formel identifikatorkode (UFI) for identifikasjon av stoffblandingen. Vedlegget spesifiserer også når kravene til innsending av informasjon slik det er spesifisert i vedlegg VIII vil gjelde fra.

Artikkel 45

Utpeking av organer med ansvar for å motta opplysninger knyttet til reaksjoner i helsemessige nødssituasjoner

 1. Medlemsstatene skal utpeke et eller flere organer med ansvar for å motta opplysninger som særlig er relevant for å utforme forebyggende og behandlende tiltak, særlig i tilfelle av reaksjoner ved helsemessige nødssituasjoner, fra importører og etterfølgende brukere som bringer stoffblandinger i omsetning. Disse opplysningene skal omfatte den kjemiske sammensetningen av stoffblandinger som er brakt i omsetning og klassifisert som farlige på grunnlag av deres helsemessige eller fysiske virkninger, herunder den kjemiske identiteten til stoffer i stoffblandinger der Byrået har godkjent en anmodning om bruk av et alternativt kjemisk navn i samsvar med artikkel 24.
 2. De utpekte organene skal kunne gi alle nødvendige garantier når det gjelder å opprettholde fortroligheten ved de opplysningene som mottas. Slike opplysninger kan bare benyttes a) for å møte et medisinsk krav ved å formulere forebyggende og behandlende tiltak, særlig i en nødssituasjon, og b) der medlemsstaten anmoder om dette, for å foreta en statistisk analyse for å påvise når bedre risikohåndteringstiltak måtte være nødvendig. Disse opplysningene skal ikke benyttes til andre formål.
 3. De utpekte organene skal ha tilgang til alle opplysninger fra importørene og etterfølgende brukere med ansvar for å bringe stoffene eller stoffblandingene i omsetning som er nødvendige for å utføre de oppgaver som er pålagt dem.
 4. Innen 20. januar 2012 skal Kommisjonen foreta en revisjon for å vurdere muligheten for å harmonisere opplysningene nevnt i nr. 1, herunder etableringen av et format for framlegging av opplysninger fra importører og etterfølgende brukere til utpekte organer. På grunnlag av denne revisjonen og etter samråd med relevante berørte parter som Den europeiske sammenslutning av giftsentre og kliniske toksikologer (EAPCCT), kan Kommisjonen vedta en forordning som tilføyer et vedlegg til denne forordning.

Disse tiltakene, som er ment å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som omhandlet i artikkel 54 nr. 3.

Etter CLP artikkel 45 plikter importører til og etterfølgende bruker i EØS-området som omsetter stoffblandinger som er klassifisert som farlige på grunnlag av sine helsevirkninger eller fysiske virkninger, å gi nasjonale utpekte organer i landene tilgang til visse opplysninger, bl.a. om blandingenes kjemiske sammensetning. Informasjonen skal kun brukes for å utforme forebyggende og behandlende tiltak i helsemessige nødsituasjoner og kan også brukes til statistisk analyse for å påvise når bedre risikohåndteringstiltak måtte være nødvendig.

Vedlegg VIII til CLP spesifiserer hvilke opplysninger som skal sendes inn for å oppfylle kravet i CLP artikkel 45, på hvilket format og når disse må sendes inn og oppdateres, og innfører en unik formel identifikatorkode (UFI) for identifikasjon av stoffblandingen. Vedlegget spesifiserer også når kravene til innsending av informasjon slik det er spesifisert i vedlegg VIII vil gjelde fra.

Fra 1. januar 2021 gjelder kravet om innsending av informasjon i henhold til CLP vedlegg VIII for stoffblandinger som omsettes både til forbrukere og til yrkesmessig bruk. Fra 1. januar 2024 gjelder kravet også for stoffblandinger som bare omsettes til industrielt bruk.

Plikten til å sende inn opplysninger til nasjonale giftinformasjonssentre har eksistert lenge. Før innføringen av harmoniserte krav og regler gjaldt en deklarering av kjemikalier til produktregisteret også som innsending til Giftinformasjonen i Norge.

Overgangsordningen frem til 2025 er beskrevet i CLP vedlegg VIII (part A, section 1.4f). Ordningen gjelder for stoffblandinger som er registrert før fristene gitt i vedlegg VIII (1.1.2021 og 1.1.2024). Denne ordningen vil dermed gjelde for stoffblandinger som er registrert i produktregisteret før registreringsfristene.

Informasjon om endringer, veiledning og verktøy finner du hos Echa.

Hva er produktregisteret?

Produktregisteret er myndighetenes register over farlige kjemikalier. Miljødirektoratet drifter registeret, men alle norske myndigheter kan få tilgang til dataene ved tjenstlig behov. Opplysningene i registeret brukes blant annet til myndighetenes kontroll og tilsyn med kjemikalier, risikoanalyser knyttet til kjemiske stoffer og i forbindelse med akutte hendelser.

Data fra produktregisteret blir blant annet brukt til:

 • myndighetenes kontroll av faremerking og kjemikaliedokumentasjon
 • risikoanalyser knyttet til kjemiske stoffer og ulike bruksområder
 • å fremskaffe statistikk for myndighetene
 • råd og veiledning i forbindelse med akutte forgiftninger
 • planlegging og gjennomføring av kontroller av importører, produsenter og distributører av kjemiske produkter
 • regelverksutvikling
 • rapportering til internasjonale kjemikaliekonvensjoner

Følgende direktorater og institutter er blant brukerne av opplysninger fra produktregisteret:

 • Giftinformasjonen
 • Arbeidstilsynet
 • Folkehelseinstituttet
 • Petroleumstilsynet
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Miljødirektoratet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Statistisk sentralbyrå
 • Toll- og avgiftsdirektoratet

Sikkerhet i produktregisteret

Den elektroniske løsningen for kjemikaliedeklarering er laget for å ivareta sikker håndtering og lagring av data, og Miljødirektoratet har utarbeidet egne sikkerhetsrutiner for produktregisteret.

Sikkerhetsrutinene for produktregisteret baserer seg på beskyttelsesinstruksen (instruks for behandling av dokumenter som trenger beskyttelse av andre grunner enn nevnt i sikkerhetsloven med forskrifter).

Klima- og miljødepartementet har oppnevnt et Sikkerhetsutvalg for produktregisteret som skal ha et særlig ansvar for å føre tilsyn med at sikkerhetsbestemmelsene overholdes. Næringslivet er representert i utvalget.

Utvalget skal være rådgiver i tillegg til å kontrollere de administrative, systemtekniske og fysiske sikkerhetstiltak i produktregisteret og hos brukerne av data fra produktregisteret.

Dersom du skulle oppleve hendelser som tyder på sikkerhetsfeil i løsningen for kjemikaliedeklarering, eller er usikker på sikkerheten, ta kontakt med Miljødirektoratet.

Virksomhetenes plikter

Deklarering

Virksomhetene må ha deklarert kjemikaliene som er deklareringspliktige senest når de begynner å produsere, omsette eller ta dem i bruk i Norge.

Årlig kontrollgebyr

Alle virksomheter som importerer eller produserer farlige kjemikalier i Norge skal betale kjemikaliegebyr til myndighetene. Kjemikaliegebyret beregnes utfra årlig rapportering av mengder for kjemikalier i produktregisteret.

Gebyret er 820 kr for hvert av de 100 første deklareringspliktige kjemikaliene i produktregisteret, og 135 kr per kjemikalie utover dette. Ingen virksomhet skal betale mer enn 110 000 kr.

Gebyret skal dekke myndighetenes tilsyn med kjemikalier, og fordeles mellom Arbeidstilsynet og Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet sender årlig ut fakturaer med kjemikaliegebyr for året før, etter at mengderapporteringen for produktene er ferdig. Virksomhetene kan rette spørsmål om kjemikaliegebyret eller om utsettelse av betalingsfristen per e-post.

Kjemikalier som ikke har kontrollgebyr

 • kjemikalier som kun er klassifisert for brann-, eksplosjon- og oksidasjonsfare.
 • kjemikalier som det betales årsgebyr for etter forskrift om biocider skal ikke ha kjemikaliegebyr i tillegg.
  Fakturaen skal være justert for dette, men feil kan forekomme. Ta  kontakt om dere har fått kjemikaliegebyr for produkter dere tidligere samme år har betalt biocidgebyr for.

Årlig registrering

Virksomhetene må også årlig registrere hvor mye de har importert eller produsert av deklareringspliktige kjemikalier.

Miljødirektoratets rolle

Miljødirektoratet drifter produktregisteret, som er myndighetenes register over farlige kjemikalier. 

Miljødirektoratet, Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Petroleumstilsynet fører tilsyn med at norske virksomheter overholder kravene i regelverket. Vi gir også råd og veiledning.

Informasjon på engelsk