Plikten gjelder for

 

Stoff eller stoffblanding som er klassifisert som helse-, miljø-, brann- og/eller eksplosjonsfarlig, i henhold til artikkel 3 i CLP-forordningen, og som importeres til eller produseres i Norge i mengder på 100 kilo eller mer per år.

Informasjonen skal sendes til Miljødirektoratet for registrering i produktregisteret.

Biocidprodukter brukes til å bekjempe uønskede organismer.

Krav til melding og merking

Du skal melde biocidprodukter til Miljødirektoratet for registrering i  produktregisteret, uavhengig av hvor mye du skal importere. Denne plikten kommer i tillegg til søknad om godkjenning og andre plikter i biocidforskriften. Merk at også ordinær deklareringsplikt gjelder hvis biocidproduktet er klassifisert i henhold til CLP-forskriften og produsert og/eller omsatt i mengder på over 100 kg pr år. 

Krav til merking

Alle biocidprodukter må merkes med norsk etikett i henhold til biocidforskriftens §2.1. Biocidprodukter som er klassifisert i henhold til regelverket for klassifisering og merking av kjemikalier (CLP-forskriften) må også merkes i i tråd med kravene i CLP-forskriften.

Utgangsstoffer eller stoffblandinger som inneholder utgangsstoffer for eksplosiver, som er spesifisert i forskrift for håndtering og deklarering av utgangsstoffer for eksplosiver § 2, skal deklareres til produktregisteret etter § 8.

Hvis du kjøper et stoff eller en stoffblanding i Norge og selger det videre under et annet handelsnavn, eller du selger det videre med samme handelsnavnet med ny etikett, skal du sende inn ny deklarasjon.

Mengden føres i feltet "navnebyttet" når du skal rapportere årlige mengder.

Importører og etterfølgende brukere av stoffblandinger klassifisert med helsefare eller fysisk fare må sende inn opplysninger om sine kjemikalier i henhold til CLP-regelverkets artikkel 45 og vedlegg VIII.

Deklareringsplikten til produktregisteret følger av norsk lov, og gjelder som før.

Forberedelser før deklarering

 • Den som skal utføre oppgaven med å deklarere til produktregisteret, må i utgangspunktet ha et norsk fødselsnummer. 
 • Virksomheten du representerer når du deklarerer til produktregisteret, må ha gitt deg tilgang til Miljødirektoratets skjema «Kjemikaliedeklarering til produktregisteret». Eventuelt må du selv ha en av disse rollene i Altinn:
  • Daglig leder
  • Styrets leder
  • Innehaver
  • Kontaktperson i NUF

Hvis din virksomhet allerede har kjemikalier registrert i eller deklarert til produktregisteret, overføres disse til ny elektronisk løsningen for kjemikaliedeklarering.

Deklarasjonsoversikten viser din virksomhets deklarerte kjemikalier. Legg merke til at det er 4 faner: aktiv, inaktiv, utkast og ufullstendig.

Deklarasjonene i fanen ufullstendig har feilet på validering ved overføring av tidligere registrert data. Disse deklarasjonene ligger også i fanen aktive, men har noen mangler. Dette kan for eksempel være at CLP klassifisering ikke er gitt eller er foreldet. Virksomheten må sende inn de manglende opplysningene ved å endre deklarasjonen og sende inn på nytt.

Du må oppgi følgende opplysninger om kjemikaliene (stoffene/stoffblandingene) dine:

 • Kjemikaliets handelsnavn
  Handelsnavnet til stoffet/stoffblandingen må være i samsvar med navn på emballasjen og sikkerhetsdatablad.
 • Kjemikaliets  klassifisering
  Varselord, kode for farepiktogram (alle aktuelle) og kode(r) for faresetninger i henhold til CLP-forordningen jf. CLP-forskriften
 • Kontaktinformasjon
  Navn, adresse, telefonnummer og bedriftsnummer til virksomheten som er ansvarlig for deklareringen
 • Kjemikaliets bruksområde
  Kjemikaliets (stoffet/stoffblandingen) bruksområde angitt med mengdefordeling på bransjer og produkttyper. Hvis kjemikaliet selges til privat forbruker skal dette oppgis ved å bruke bransjekoden PR.1, og prosentandel for dette.
  Bransjekoder hos SSB
  Produkttypekoder (UCN) (PDF)
 • Kjemikaliets fulle sammensetning
  Full sammensetning for kjemikaliet. Navn, cas-nummer og eksakt vektprosent for alle komponentene.
 • Aktivt stoff/komponent for biocider
  Biocidprodukter skal alltid registreres i produktregisteret uavhengig av mengde
 • Komponenter på nanoform
  Dersom en eller flere komponenter er på nanoform skal dette oppgis
 • Utgangsstoffer for eksplosiver
  Noen utgangsstoffer for eksplosiver skal deklareres til produktregisteret.
  Forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver §2 og §8
 • Mikrobiologiske produkter
  Mikrobiologiske produkter skal alltid registreres i produktregsiteret uavhengig av mengde. Retningslinjer for deklarering i forskrift om deklarering og merking av mikrobiologiske produkter § 4. Det må lastes opp en PDF-fil for å kunne  gi tilstrekkelige opplysninger om disse produktene (se vedlegg til forskriften).
 • Fysikalske data 
  Relevante fysikalske data
 • Årsmengder
  Dersom du skal melde inn årsmengder må du ha en oversikt over den omsatte mengden av hvert kjemikalie (stoff/stoffblanding) for foregående år.

Virksomhetene må deklarere i Miljødirektoratets løsning for elektronisk deklarering. For å kunne bruke løsningen må virksomheten ha norsk organisasjonsnummer.

Det er vanligst å bruke nummeret til underenhet (virksomhetsnummer), slik at eventuelle forretningshemmeligheter som tilhører en underenhet ikke deles med andre underenheter i organisasjonen.

kjemikaliedeklarering_virksomhetsnummer_skjermbilde.png

Hvis virksomheten har flere enheter det er aktuelt å deklarere for, må du få rettigheter også til disse virksomhetsnumrene.

kjemikaliedeklarering_virksomhetsnummer_enheter_skjermbilde.png

Du må oppgi følgende opplysninger om virksomheten din inne i løsningen:

 • Fakturaadresse
  Det er svært viktig at denne er riktig
 • Referanse for faktura
  Denne bør være slik at din virksomhet lett kan identifiserer den
 • Kontaktperson
  Den hos dere som svarer på eventuelle spørsmål om fakturering

Miljødirektoratet sender ut elektronisk faktura til norske virksomheter hvis dere kan motta faktura på EHF-format.

Sjekk om du kan bruke gruppedeklarering

Gruppedeklarering (forenklet deklarering) kan brukes hvis:

 • du har minst fem kjemikalier innen hver enkelt produktserie
 • kjemikaliene har samme klassifisering for helse-, miljø-, brann- og eksplosjonsfare og de har entydig felles hovednavn på fareetiketten
 • kjemikaliene tilhører samme produkttype

Alle de ulike komponentene som inngår i serien skal oppgis, og gis fra minimummengde til maksimummengde for de enkelte komponentene. Differansen mellom minimum og maksimum vektprosent skal helst være under 10 prosent. Serien kan deles i mindre serier for å oppfylle dette kravet. Nedre grense kan ikke settes til null prosent hvis dette påvirker kjemikaliets klassifisering.

Alle de ulike komponentene som inngår i serien skal oppgis, og gis fra minimummengde til maksimummengde for de enkelte komponentene. Differansen mellom minimum og maksimum vektprosent skal helst være under 10 prosent. Serien kan deles i mindre serier for å oppfylle dette kravet. Nedre grense kan ikke settes til null prosent hvis dette påvirker kjemikaliets klassifisering.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid