Du har plikt til å deklarere dine kjemikalier før du starter produksjon, salg eller tar de i bruk i Norge.

Alle deklareringer skal holdes oppdatert. Oppdatert informasjon skal sendes inn dersom ditt kjemikalie/produkt har ny klassifisering eller endrer sammensetningen.

Skal mitt produkt deklareres?

Deklareringsplikten gjelder for:

  • 100 kilo eller mer av kjemikalier som skal klassifiseres i henhold til CLP
  • biocidprodukter som brukes til å bekjempe uønskede organismer
  • kjemikalier som inneholder utgangsstoffer for eksplosiver
  • kjemikalier virksomheten skal bytte etikett eller handelsnavn på.

Plikten til å deklarere kjemikalier til produktregisteret er beskrevet i deklareringsforskriften.

Nei, det er kun kjemikalier som er klassifisert i henhold til artikkel 3 i CLP som må deklareres. I tillegg til dette skal alle biocider registreres uavhengig av klassifisering og mengde.

Allikevel har vi flere deklarasjoner som ikke er klassifisert. Dette er fordi alle bestanddeler i et produkt må deklareres, og i noen tilfeller vil et deklareringspliktig produkt inneholde et annet uklassifisert produkt. Komposisjonen til det uklassifiserte produktet kan være konfidensiell informasjon slik at importøren ikke vet nøyaktig hva innholdet er. Da må det registreres et "produkt i produkt" (PIP) selv om produktet er uklassifisert.

Deklareringsforskriften er en nasjonal forskrift som gjelder i tillegg til de felles europeiske kjemikalieregelverkene CLP og Reach, hvor det blant annet er nedfelt plikter for innsending av opplysninger til det europeiske kjemikaliebyrået Echa.

Hvem er ansvarlig for deklareringen?

Plikten til å deklarere ligger hos den norske virksomheten.

Selve deklareringsarbeidet kan overføres til en annen virksomhet i Norge eller et annet land innen EU/EØS/EFTA. Dette kan for eksempel være en konsulent, agent eller produsent. Dersom det er aktuelt at produsenten kun sender inn sammensetningsopplysningene, kan dette komme fra alle land.

Når er fristen for å deklarere et produkt?

Virksomhetene må ha deklarert kjemikaliene som er deklareringspliktige senest når de begynner å produsere, omsette eller ta dem i bruk i Norge. Deretter skal årlig mengde registreres hvert år, fristen for å legge inn dette er 15.mars påfølgende år.

Send opplysninger til Giftinformasjonen

Importører og etterfølgende brukere av stoffblandinger klassifisert med helsefare eller fysisk fare må sende inn opplysninger (notifisere) om sine kjemikalier i henhold til CLP-regelverkets artikkel 45 og vedlegg VIII.

Deklareringsplikten til produktregisteret er en del av norsk lov, og gjelder som før.

Plikten til å notifisere stoffblandinger som er klassifisert som farlige på grunnlag av sine helsevirkninger eller fysiske virkninger, er hjemlet i CLP-artikkel 45. Hjemmel gir nasjonale utpekte organer tilgang til visse opplysninger, blant annet om blandingenes kjemiske sammensetning. Informasjonen skal kun brukes for forebyggende og behandlende tiltak i helsemessige nødsituasjoner og kan også brukes til statistisk analyse for å påvise når bedre risikohåndteringstiltak måtte være nødvendig.

Vedlegg VIII til CLP spesifiserer hvilke opplysninger som skal sendes inn for å oppfylle kravet i CLP artikkel 45, på hvilket format og når disse må sendes inn og oppdateres, og innfører en unik formel identifikatorkode (UFI) for identifikasjon av stoffblandingen. Vedlegget spesifiserer også når kravene til innsending av informasjon slik det er spesifisert i vedlegg VIII vil gjelde fra.

Artikkel 45

Utpeking av organer med ansvar for å motta opplysninger knyttet til reaksjoner i helsemessige nødssituasjoner

  1. Medlemsstatene skal utpeke et eller flere organer med ansvar for å motta opplysninger som særlig er relevant for å utforme forebyggende og behandlende tiltak, særlig i tilfelle av reaksjoner ved helsemessige nødssituasjoner, fra importører og etterfølgende brukere som bringer stoffblandinger i omsetning. Disse opplysningene skal omfatte den kjemiske sammensetningen av stoffblandinger som er brakt i omsetning og klassifisert som farlige på grunnlag av deres helsemessige eller fysiske virkninger, herunder den kjemiske identiteten til stoffer i stoffblandinger der Byrået har godkjent en anmodning om bruk av et alternativt kjemisk navn i samsvar med artikkel 24.
  2. De utpekte organene skal kunne gi alle nødvendige garantier når det gjelder å opprettholde fortroligheten ved de opplysningene som mottas. Slike opplysninger kan bare benyttes a) for å møte et medisinsk krav ved å formulere forebyggende og behandlende tiltak, særlig i en nødssituasjon, og b) der medlemsstaten anmoder om dette, for å foreta en statistisk analyse for å påvise når bedre risikohåndteringstiltak måtte være nødvendig. Disse opplysningene skal ikke benyttes til andre formål.
  3. De utpekte organene skal ha tilgang til alle opplysninger fra importørene og etterfølgende brukere med ansvar for å bringe stoffene eller stoffblandingene i omsetning som er nødvendige for å utføre de oppgaver som er pålagt dem.
  4. Innen 20. januar 2012 skal Kommisjonen foreta en revisjon for å vurdere muligheten for å harmonisere opplysningene nevnt i nr. 1, herunder etableringen av et format for framlegging av opplysninger fra importører og etterfølgende brukere til utpekte organer. På grunnlag av denne revisjonen og etter samråd med relevante berørte parter som Den europeiske sammenslutning av giftsentre og kliniske toksikologer (EAPCCT), kan Kommisjonen vedta en forordning som tilføyer et vedlegg til denne forordning.

Disse tiltakene, som er ment å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som omhandlet i artikkel 54 nr. 3.

Etter CLP artikkel 45 plikter importører til og etterfølgende bruker i EØS-området som omsetter stoffblandinger som er klassifisert som farlige på grunnlag av sine helsevirkninger eller fysiske virkninger, å gi nasjonale utpekte organer i landene tilgang til visse opplysninger, bl.a. om blandingenes kjemiske sammensetning. Informasjonen skal kun brukes for å utforme forebyggende og behandlende tiltak i helsemessige nødsituasjoner og kan også brukes til statistisk analyse for å påvise når bedre risikohåndteringstiltak måtte være nødvendig.

Vedlegg VIII til CLP spesifiserer hvilke opplysninger som skal sendes inn for å oppfylle kravet i CLP artikkel 45, på hvilket format og når disse må sendes inn og oppdateres, og innfører en unik formel identifikatorkode (UFI) for identifikasjon av stoffblandingen. Vedlegget spesifiserer også når kravene til innsending av informasjon slik det er spesifisert i vedlegg VIII vil gjelde fra.

Fra 1. januar 2021 gjelder kravet om innsending av informasjon i henhold til CLP vedlegg VIII for stoffblandinger som omsettes både til forbrukere og til yrkesmessig bruk. Fra 1. januar 2024 gjelder kravet også for stoffblandinger som bare omsettes til industrielt bruk.

Plikten til å sende inn opplysninger til nasjonale giftinformasjonssentre har eksistert lenge. Før innføringen av harmoniserte krav og regler gjaldt en deklarering av kjemikalier til produktregisteret også som innsending til Giftinformasjonen i Norge.

Overgangsordningen frem til 2025 er beskrevet i CLP vedlegg VIII (part A, section 1.4f). Ordningen gjelder for stoffblandinger som er registrert før fristene gitt i vedlegg VIII (1.1.2021 og 1.1.2024). Denne ordningen vil dermed gjelde for stoffblandinger som er registrert i produktregisteret før registreringsfristene.

Notifiseringen skjer gjennom det europeiske kjemikaliebyrået Echa sin portal, også når du skal sende opplysninger til Giftinformasjonen i Norge.

Opplysningene samles inn for å svare på spørsmål om akutte forgiftninger. Giftinformasjonen har tilgang til Echas database for stoffblandinger på det norske markedet (Poison Centre Notification).

Informasjon om endringer, veiledning og verktøy finner du hos Echa.

Årlig mengderapportering

Innen 15. mars hvert år må virksomhetene rapportere til Miljødirektoratet om hvor mye de har importert og produsert av det deklareringspliktige kjemikaliet i året som gikk. Rapporteringen av årlig mengde i tonn gjør du i den elektroniske løsningen for kjemikaliedeklarering.

Gebyr

Du må betale et kontrollgebyr til Staten for dine deklareringspliktige kjemikalier. Opplysningene om de deklarerte kjemikaliene brukes som grunnlag for myndighetenes tilsyn med farlige kjemikalier.

Kjemikalier som tilfredsstiller krav om gruppedeklarering får kun ett gebyr. Dette gjelder også hvis kjemikaliene deklareres hver for seg, men da må du gi Miljødirektoratet beskjed om at det er tilnærmet samme kjemikalie og at du ønsker gebyrfritak. Det kan du gjøre ved å lage en gebyrfritaksgruppe i elektronisk kjemikaliedeklarering.

Kjemikalier som bare er klassifisert på grunnlag av brannfarlige, eksplosive eller oksiderende egenskaper, får ikke gebyr.

Biocidprodukter som det skal betales årsgebyr for etter biocidforskriften, skal ikke ha kjemikaliegebyr. Du må selv legge inn godkjenningsnummeret til biocidet for å få gebyrfritak for disse. 

Det er ikke gebyr for kjemikalier som registreres som produkt i produkt.

Du må sikre at opplysninger om virksomheten din er riktig registrert.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid