Det betyr at de har plikt til å

 • Vurdere farepotensialet ved kjemikaliet eller produktet.
 • Vurdere om det finnes alternativer som medfører mindre risiko.
 • Velge alternativet som medfører minst risiko hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.

Om substitusjon i regelverket

Produktkontrolloven

Produktkontrolloven har som formål å forebygge at produkt, definert som råvare, hjelpestoff, halvfabrikat og ferdig vare av ethvert slag, medfører helseskade eller miljøforstyrrelser gjennom livsløpet.

I § 3a står det at virksomheter som bruker et produkt som inneholder kjemiske stoffer som kan medføre helseskade eller miljøforstyrrelse, skal vurdere om det finnes alternativ som medfører mindre risiko for slik virkning. Virksomheten skal i så fall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.

Kjemikalieregelverket Reach

Kjemikalieregelverket Reach fremmer substitusjon gjennom:

 • Registreringsplikten og plikten til å formidle opplysninger i forsyningskjeden
  Kunnskap om helse- og miljørisiko knyttet til stoffer på markedet kan gi motivasjon til å erstatte farlige stoffer med mindre farlige alternativer.
 • Kandidatlista i Reach (SVHC-stoffer)
  Stoffer som gir stor grunn til bekymring føres opp på kandidatlista. Stoffene er kandidater for videre regulering.
 • Krav om autorisasjon for SVHC-stoffer oppført i vedlegg XIV.
  Det er ulovlig å bruke og omsette stoffer oppført i vedlegg XIV uten autorisasjon fra EU-kommisjonen.
 • Begrensinger på fremstilling, omsetning og bruk i vedlegg XVII

Biocidregelverket

Biocidregelverket fremmer substitusjon gjennom:

 • krav om godkjenning av aktive stoffer
  SVHC-stoffer skal, som utgangspunkt, ikke godkjennes.
  Dersom SVHC-stoffer og andre stoffer med svært betenkelige egenskaper godkjennes, skal de betraktes som kandidater til substitusjon.
 • krav om godkjenning av biocidprodukter
  Før biocidprodukter som inneholder aktive stoffer som er kandidat til substitusjon godkjennes, skal myndighetene vurdere om det finnes tilstrekkelige alternativer.

I tillegg er substitusjonsprinsippet knyttet til arbeidsmiljøloven og kjemikalieforskriften som arbeidsmiljømyndighetene forvalter.

Den norske prioritetslisten av miljøgifter

Kjemikalier som regnes å utgjøre en alvorlig trussel mot helse og miljø, settes på den norske prioritetslisten. Stoffene på lista omfattes av et nasjonalt mål om at bruk og utslipp skal fases ut.

Hjelp til substitusjon av farlige kjemikalier

Nedenfor er en trinnvis prosess til hjelp i arbeidet.

1. Skaff informasjon

Undersøk om virksomheten bruker eller har tenkt å bruke kjemikalier som kan skade helse eller miljø i produksjons-, bruks- eller avfallsfasen eller produkter som inneholder slike kjemikalier. Hvis du ikke kjenner til innholdet må du sjekke sikkerhetsdatabladet du har fått fra leverandøren. Hvis du ikke har sikkerhetsdatablad må du spørre leverandøren om hva stoffet eller stoffblandingen inneholder. 

Du må vurdere sannsynlighet for at mennesker og miljø kan bli påvirket.

Det er viktig å vurdere graden av farlige egenskaper mot sannsynligheten for at dette kan medføre skade på helse eller miljø. 

Hvis vurderingen viser at det er behov for risikoreduserende tiltak, kan et tiltak være å gå over til en annen fremgangsmåte som innebærer mindre eller ingen bruk av det farlige kjemikaliet, eller å bytte ut det farlige kjemikaliet.

2. Sjekk om det finnes alternativer

Substitusjon av stoffer behøver ikke bare bety at du erstatter ett kjemikalie med et annet. Du må selv vurdere hva som er mest hensiktsmessig for din virksomhet, og det kan hende du må prøve flere alternative løsninger for å finne den beste. Du må ta stilling til kjemikaliets fare, men også eksponeringen, ulike tekniske prosesser og produktdesign, teknisk yteevne og økonomiske aspekter.

Du kan ta kontakt med for eksempel leverandører og bransjeforeninger for å finne alternativer. Det finnes også mange ulike metoder og verktøy som kan brukes.

3. Vurder, sammenlign og velg

Sammenlign de ulike alternativene. Vurder fordeler og ulemper og velg det beste alternativet. Du bør også ta med blant annet energi- og ressursbruk, avfall og gjenvinning i vurderingen.

Fordeler

Det er viktig å se fordelene substitusjon kan gi. Du skal ta hensyn til faktorer som:

 • redusert risiko for skade på mennesker og miljø
 • redusert behov for sikkerhetstiltak (vernetiltak) og spesielle rutiner i forbindelse med produksjon, lagring, bruk, avfallshåndtering og transport
 • redusert mengde farlig avfall, og dermed også utgifter til avfallshåndtering

Kunnskap om alternativer

Du må ha tilstrekkelig kunnskap om at alternativet utgjør en mindre risiko for helse og miljø. Det er ikke riktig å erstatte et produkt med kjent risiko med et alternativ man mangler kunnskap om.

For alternative kjemikalier må du:

 • sammenligne og vurdere risiko (fare og eksponering)
 • sjekke om de er klassifisert i henhold til CLP-regelverket eller har problematiske helse- og miljøfarlige egenskaper
 • sjekke om stoffene står på kandidatlista og prioritetslista over stoffer som kan bli regulert

Økonomi

Eventuelle merkostnader ved å gå over til et mindre risikofylt alternativ må vurderes opp mot det som oppnås av miljøforbedring i hele produktets levetid. Dersom gevinsten kan anslås å være større eller lik kostnadene, skal du i utgangspunktet substituere.

Substitusjon kan være gunstig for markedsføring av produktet eller virksomheten. Du kan også få en konkurransefordel ved å velge et mer helse og miljøvennlig alternativ. Å gjennomføre substitusjon kan derfor gi fordeler som totalt sett eller på sikt vil føre til økt inntjening for virksomheten.

4. Informer kunder og leverandører

Det er viktig at dine leverandører og eventuelle kunder får informasjon om de nye stoffene eller prosessene du bruker, slik at de kan informere sine kunder videre.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid