Når du skal importere et stoff eller en stoffblanding, er det flere omfattende regelverk som gjelder. Du har plikt til å sette deg inn i hva som gjelder for det du skal importere, både om du importerer fra land innenfor eller utenfor EU/EØS.

Her får du oversikt over generelle plikter for alle virksomheter. I tillegg kan du få veiledning i spesifikke plikter ut fra valg du krysser av og stoffer du søker opp.

Skaff informasjon om innholdet

Hvis du ikke kjenner til innholdet må du sjekke sikkerhetsdatabladet du har fått fra leverandøren. Hvis du ikke har sikkerhetsdatablad må du spørre leverandøren om hva stoffet eller stoffblandingen inneholder.

Sikkerhetsdatabladet skal gi informasjon til de som jobber med eller i nærheten av farlige kjemikalier slik at de kan beskytte seg selv og miljøet.

Leverandører av farlige stoffer og stoffblandinger, må levere sikkerhetsdatablad til alle profesjonelle brukere de skal selge til. De har ikke plikt til å levere sikkerhetsdatablad til forbrukere, hvis etiketten eller annen informasjon er tilstrekkelig for å beskytte helse og miljø.

Sikkerhetsdatabladet skal være skrevet på norsk for stoffer og stoffblandinger som skal omsettes i Norge og det skal leveres kostnadsfritt, i papirform eller elektronisk.

Hva gjelder ditt stoff eller stoffblanding?

Kryss av:

Søk opp dine stoffer

Søk opp og velg dine stoffer for å få tilpasset veiledning til sentrale plikter i kjemikalieregelverkene.

Her får du treff på stoffer omfattet av:

  • Begrensningslista - Reach vedlegg XVII
  • Autorisasjonslista - Reach vedlegg XIV
  • Kandidatlista i Reach (SVHC-lista)
  • Produktforskriften
  • Forskrift om eksport og import av visse farlige kjemikalier
  • Prioritetslista

Merk at dette ikke er en uttømmende liste. Du får kanskje ikke treff på alle stoffer som er omfattet av regelverket. Spesielt stoffer som inngår i gruppeinnganger kan det være vanskelig å få treff på.