Se hvordan du skal deklarere utgangsstoffer for eksposiver. Informasjonen skal sendes til Miljødirektoratet for registrering i produktregisteret. Deklareringen gjør du via Altinn.

Krav til deklarering av eksplosive stoffer er definert i forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver.

Forberedelser før deklarering

 • Den som skal utføre oppgaven med å deklarere til produktregisteret, må i utgangspunktet ha et norsk fødselsnummer. 
 • Virksomheten du representerer når du deklarerer til produktregisteret, må ha gitt deg tilgang til Miljødirektoratets skjema «Kjemikaliedeklarering til produktregisteret». Eventuelt må du selv ha en av disse rollene i Altinn:
  • Daglig leder
  • Styrets leder
  • Innehaver
  • Kontaktperson i NUF

Hvis din virksomhet allerede har kjemikalier registrert i eller deklarert til produktregisteret, overføres disse til ny elektronisk løsningen for kjemikaliedeklarering.

Deklarasjonsoversikten viser din virksomhets deklarerte kjemikalier. Legg merke til at det er 4 faner: aktiv, inaktiv, utkast og ufullstendig.

Deklarasjonene i fanen ufullstendig har feilet på validering ved overføring av tidligere registrert data. Disse deklarasjonene ligger også i fanen aktive, men har noen mangler. Dette kan for eksempel være at CLP klassifisering ikke er gitt eller er foreldet. Virksomheten må sende inn de manglende opplysningene ved å endre deklarasjonen og sende inn på nytt.

Du må oppgi følgende opplysninger om kjemikaliene (stoffene/stoffblandingene) dine:

 • Kjemikaliets handelsnavn
  Handelsnavnet til stoffet/stoffblandingen må være i samsvar med navn på emballasjen og sikkerhetsdatablad.
 • Kjemikaliets  klassifisering
  Varselord, kode for farepiktogram (alle aktuelle) og kode(r) for faresetninger i henhold til CLP-forordningen jf. CLP-forskriften
 • Kontaktinformasjon
  Navn, adresse, telefonnummer og bedriftsnummer til virksomheten som er ansvarlig for deklareringen
 • Kjemikaliets bruksområde
  Kjemikaliets (stoffet/stoffblandingen) bruksområde angitt med mengdefordeling på bransjer og produkttyper. Hvis kjemikaliet selges til privat forbruker skal dette oppgis ved å bruke bransjekoden PR.1, og prosentandel for dette.
  Bransjekoder hos SSB
  Produkttypekoder (UCN) (PDF)
 • Kjemikaliets fulle sammensetning
  Full sammensetning for kjemikaliet. Navn, cas-nummer og eksakt vektprosent for alle komponentene.
 • Aktivt stoff/komponent for biocider
  Biocidprodukter skal alltid registreres i produktregisteret uavhengig av mengde
 • Komponenter på nanoform
  Dersom en eller flere komponenter er på nanoform skal dette oppgis
 • Utgangsstoffer for eksplosiver
  Noen utgangsstoffer for eksplosiver skal deklareres til produktregisteret.
  Forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver §2 og §8
 • Mikrobiologiske produkter
  Mikrobiologiske produkter skal alltid registreres i produktregsiteret uavhengig av mengde. Retningslinjer for deklarering i forskrift om deklarering og merking av mikrobiologiske produkter § 4. Det må lastes opp en PDF-fil for å kunne  gi tilstrekkelige opplysninger om disse produktene (se vedlegg til forskriften).
 • Fysikalske data 
  Relevante fysikalske data
 • Årsmengder
  Dersom du skal melde inn årsmengder må du ha en oversikt over den omsatte mengden av hvert kjemikalie (stoff/stoffblanding) for foregående år.

Virksomhetene må deklarere i Miljødirektoratets løsning for elektronisk deklarering. For å kunne bruke løsningen må virksomheten ha norsk organisasjonsnummer.

Det er vanligst å bruke nummeret til underenhet (virksomhetsnummer), slik at eventuelle forretningshemmeligheter som tilhører en underenhet ikke deles med andre underenheter i organisasjonen.

kjemikaliedeklarering_virksomhetsnummer_skjermbilde.png

Hvis virksomheten har flere enheter det er aktuelt å deklarere for, må du få rettigheter også til disse virksomhetsnumrene.

kjemikaliedeklarering_virksomhetsnummer_enheter_skjermbilde.png

Du må oppgi følgende opplysninger om virksomheten din inne i løsningen:

 • Fakturaadresse
  Det er svært viktig at denne er riktig
 • Referanse for faktura
  Denne bør være slik at din virksomhet lett kan identifiserer den
 • Kontaktperson
  Den hos dere som svarer på eventuelle spørsmål om fakturering

Miljødirektoratet sender ut elektronisk faktura til norske virksomheter hvis dere kan motta faktura på EHF-format.

Årlig mengderapportering

Innen 15. mars hvert år må virksomhetene rapportere til Miljødirektoratet om hvor mye de har importert og produsert av det deklareringspliktige kjemikaliet i året som gikk. Rapporteringen av årlig mengde i tonn gjør du i den elektroniske løsningen for kjemikaliedeklarering.

Gebyr

Du må betale et kontrollgebyr til Staten for dine deklareringspliktige kjemikalier. Opplysningene om de deklarerte kjemikaliene brukes som grunnlag for myndighetenes tilsyn med farlige kjemikalier.

Kjemikalier som tilfredsstiller krav om gruppedeklarering får kun ett gebyr. Dette gjelder også hvis kjemikaliene deklareres hver for seg, men da må du gi Miljødirektoratet beskjed om at det er tilnærmet samme kjemikalie og at du ønsker gebyrfritak. Det kan du gjøre ved å lage en gebyrfritaksgruppe i elektronisk kjemikaliedeklarering.

Kjemikalier som bare er klassifisert på grunnlag av brannfarlige, eksplosive eller oksiderende egenskaper, får ikke gebyr.

Biocidprodukter som det skal betales årsgebyr for etter biocidforskriften, skal ikke ha kjemikaliegebyr. Du må selv legge inn godkjenningsnummeret til biocidet for å få gebyrfritak for disse. 

Det er ikke gebyr for kjemikalier som registreres som produkt i produkt.

Du må sikre at opplysninger om virksomheten din er riktig registrert.

Logg på Kjemikaliedeklarering

Når du har fått tildelt riktige rettigheter kan du logge deg inn i løsningen for å deklarere kjemikaliene dine.

Nå kan du opprette nye deklarasjoner, endre deklarasjoner, sende inn årsoppdateringer osv.

Noen ganger opplever brukere at det oppstår problemer med innlogging til løsningen.

Hvis du opplever dette, forsøk gjerne

 • å fjerne cookies
 • åpne lenke i nytt InPrivate-vindu i nettleseren.

Innlogging for utenlandske virksomheter

For utenlandske deklaranter finnes det en alternativ innloggingsløsning.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid