Før du kan importere et stoff eller en stoffblanding må en del sentrale ting være på plass:

Internkontroll og dokumentasjon

Virksomheter som produserer, importerer, distribuerer eller bruker produkter og kjemikalier (stoffer og stoffblandinger) plikter å ha innført en internkontroll. 

Virksomheten må ha kunnskap om regelverket

Internkontrollen skal sikre at virksomheten kjenner til det regelverket som gjelder for den og at dere har nødvendige rutiner som sikrer at kravene i regelverket overholdes. 

 • klassifisering, faremerking og emballering 
 • utarbeidelse av sikkerhetsdatablad
 • innhold av strengt regulerte og forbudte stoffer
 • substitusjon av farlige stoffer i produkter
 • håndtering av farlig avfall
 • import av kjemikalier fra land utenfor EU 
 • deklarering av kjemikalier til produktregisteret
 • særskilte krav f.eks. for vaskemidler og biocider (myggmidler, musegift, desinfeksjonsmidler)

Særskilte krav for omsetning til forbrukere:

 • omsetning av giftige og kreftfremkallende kjemikalier
 • barnesikret lukning og følbar merking

Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av hva som er virksomhetens størrelse, aktiviteter og risikoforhold.

Krav om skriftlige rutiner

Skriftlige rutiner er en del av internkontrollen. Rutinene skal beskrive hvordan dere i praksis etterlever kravene i regelverket.

Rutinene skal beskrive hvordan dere i praksis etterlever kravene i regelverket, for eksempel at:

 • kjemikalier har norsk faremerking, faresymboler/piktogram, varselord og faremerking
 • sikkerhetsdatablad er på norsk og er oppdatert
 • informasjon i sikkerhetsdatabladet stemmer overens med faremerkingen
 • kjemikaliene ikke inneholder forbudte stoffer og virksomheten kjenner til om kjemikaliene inneholder strengt regulerte stoffer
 • fareklassifiserte kjemikalier ≥ 100kg per år er deklarert og informasjonen jevnlig oppdateres i produktregisteret, biocider skal meldes uavhengig av fare og mengde
 • ansvarsfordelingen for gjennomføring av kjemikalierutinene er definert.

Flere regelverk inneholder krav om oppbevaring av dokumentasjon, blant annet Reach artikkel 36 og CLP artikkel 49, produktforskriften og leketøtyforskriften.

Aktsomhetsplikten

Du har plikt til å vise aktsomhet og treffe rimelige tiltak for å forebygge og begrense helseskade eller miljøforstyrrelse fra det du produserer, importerer eller distribuerer.

Som produsent eller importør har du et særlig ansvar for å skaffe deg kunnskap som er nødvendig for å vurdere om det du produserer eller importerer kan medføre helseskade eller miljøforstyrrelse.

Meldeplikt

Dersom du som produsent, importør eller distributør vet eller burde vite at du har gjort tilgjengelig et produkt eller kjemikalie (stoff eller stoffblanding) som utgjør en uakseptabel risiko for helse- eller miljø, skal du straks informere tilsynsmyndighetene om dette.

Du skal gi opplysninger om de tiltakene som er iverksatt for å forhindre at produktet eller kjemikaliet medfører en uakseptabel risiko for forbrukeren.

Miljøinformasjon til private

Miljøinformasjonsloven kapittel 4 gir enhver rett til å kreve miljøinformasjon fra virksomheter om forhold ved virksomhetene som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning på miljøet.

Produktkontrolloven § 10 gir enhver rett til å kreve informasjon om produkter, blant annet om et produkt inneholder komponenter eller har egenskaper som kan medføre helseskade eller miljøinformasjon.

Mer om krav om miljøinformasjon

Det finnes unntak fra plikten til å gi ut miljøinformasjon og informasjon om produkter på forespørsel fra private. Virksomheter plikter for eksempel ikke å utlevere forretningshemmeligheter.

En virksomhet som mottar et krav om miljøinformasjon eller informasjon om produkter, skal besvare kravet snarest mulig og senest innen en måned. Dersom virksomheten avslår det kravet, skal den vise til den bestemmelsen som er grunnlag for avslaget. Virksomheten skal også opplyse om adgang og frist for å kreve nærmere begrunnelse og om klageadgang og klagefrist.

Klagenemnda for miljøinformasjon behandler klager etter miljøinformasjonsloven kapittel 4 og etter produktkontrolloven § 10, Nemda er et uavhengig offentlig organ.

Tilsyn

Miljødirektoratet har myndighet til å føre tilsyn med om offentlige og private virksomheter overholder regelverket på produkt- og kjemikalieområdet.

Vi kontrollerer blant annet om virksomheten:

 • kjenner regelverket for produktene og kjemikaliene som produseres, importeres eller omsettes
 • har innført internkontroll og har skriftelige rutiner for å sikre at regelverket overholdes

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid