Hvor skal du importere fra?

Når du skal importere fra land utenfor EU/EØS har du flere plikter enn om du skal importere fra land innenfor EU/EØS.

Hvor skal du skal importere fra? Huk av
Skal du importere 100 kilo eller mer?

Du har plikt til å:

 • vurdere og sørge for riktig klassifisering, merking og emballering i henhold til CLP-regelverket
 • deklarere stoffene eller stoffblandingen til Miljødirektoratet

For de fleste kjemikalier skal virksomhetene også melde inn opplysninger til giftinformasjonssentre i Europa. Dette kravet er beskrevet i CLP-regelverkets artikkel 45 som også gjelder i Norge.

Slik går du fram:

Klassifisering, merking og emballering

Klassifisere

Du må kvalitetssikre at stoffet eller stoffblandingen du selger er korrekt klassifisert for fysisk fare, helsefare og/eller miljøfare.

Hvordan går jeg fram når jeg skal klassifisere?

 1. Samle all tilgjengelig informasjon om stoffet/stoffblandingen din.
  Husk å sjekke om stoffet ditt/stoffene i stoffblandingen din er oppført på vedlegg VI med en harmonisert klassifisering (søk i C&L Inventory). Om stoffet dit/stoffene i stoffblandingen din har en harmonisert klassifisering skal denne benyttes til klassifisering. I tillegg må du vurdere å klassifisere de fareklassene som ikke er hamonisert.
 2. Vurder relevansen og kvaliteten på informasjonen
 3. Vurder informasjonen i forhold til kriteriene i CLP, vedlegg 1 – del 2-5. Vurder én fareklasse av gangen.
 4. Avgjør om stoffet/stoffblandingen skal klassifiseres og hvilke elementer som skal være med på fareetiketten. Fareklassifiseringen skal også angis i sikkerhetsdatabladet.
 5. Hold klassifiseringen oppdatert – oppdateringer skjer løpende.

Merk: Giftige kjemikalier er ikke tillatt å selge til forbrukere. Dette omfatter kjemikalier som er klassifisert som kreftfremkallende, kjønnscellemutagene, reproduksjonstoksiske, akutt toksiske og målorgantoksiske i visse kategorier.

Merke og emballere

Sjekk at kjemikaliet har korrekt norsk etikett. Klassifiseringen av kjemikaliet er grunnlaget for merkingen.

Krav til fareetiketter

Fareetikettene skal inneholde spesifikke opplysninger (Se CLP, artikkel 17):

 • leverandørens navn, adresse og telefonnummer
 • den nominelle mengden av stoffet eller stoffblandingen i emballasjen
 • produktidentifikatorer
 • farepiktogrammer
 • varselord
 • faresetninger
 • sikkerhetssetninger
 • tilleggsopplysninger

Det finnes regler for blant annet størrelse, plassering og språk på etiketten (Se CLP, artikkel 17, 32 og vedlegg I, 1.2). Merk at varselord, H- og P-setninger har en spesifikk ordlyd som ikke kan oversettes fritt.

Unntak

 • Bruk av alternative etiketter
  Når emballasjen er så liten eller har slik form at det ikke er plass til alle fareelementene på etiketten, kan du bruke utbrettbare etiketter, løse etiketter eller etikett på ytre emballasje (Se CLP, Art 29(1) og vedlegg I, 1.5.1).
 • Utelatelse av visse merkingselementer
  Dersom innholdet ikke overstiger 125 ml kan enkelte merkingseelementer utelates for visse stoffer og stoffblandinger (Se CLP art 29(2), Annex I, 1.5.2).
 • Oppløsbar engangsemballasje med innhold som ikke overstiger 25 ml (Se CLP, Art 29(2) og vedlegg I, 1.5.2).
 • Søknad om alternativt stoffnavn
  Dersom du av hensyn til konfidensialitet ikke ønsker å oppgi full sammensetning av stoffblandingen kan du søke Echa om å få bruke et alternativt navn for stoffer som inngår.

  Du må betale et gebyr og oppfylle vilkårene som er definert i regelverket, blant annet må stoffet du søker for være klassifisert i visse fareklasser og kategorier (Se CLP, Art 24 og vedlegg I, 1.4.1).

Fareetikett-eksempel

Krav til emballering

Krav til kvalitet og utforming av emballasje (Se CLP, Art 35):

 • Noen stoffer og stoffblandinger som selges til forbrukere skal ha barnesikret lukning og følbar advarselsmerking.
 • Emballasjen til farlige kjemikalier skal sikre at innholdet ikke kan slippe ut.
 • Emballasjens og lukkemekanismens materialer skal ikke kunne ødelegges av innholdet eller danne farlige forbindelser med innholdet.
 • Alle deler av emballasjen og lukkemekanismen skal trygt kunne tåle normal håndtering.
 • Emballasje med gjenlukkbar lukkemekanisme skal kunne åpnes og lukkes gjentatte ganger uten at innholdet slipper ut.
 • Emballasje som inneholder farlige stoff eller stoffblandinger som leveres til allmennheten, skal ikke appellere til barn eller villede forbrukerne.
 • Flytende tekstilvaskemidler beregnet på forbrukere, i løselig engangsemballasje skal også ha en ytre emballasje. CLP stiller strenge krav til både den løselige engangsemballasjen og til den ytre emballasjen. Kravene står i CLP, vedlegg II, 3.3

Faresetninger for emballering

Nettsalg

Nettbutikker som selger farlige kjemikalier må informere kundene om kjemikalienes farlige egenskaper før salg.

Eksempler på kjemikalier som omfattes av regelverket er rene stoffer som white spirit og eddiksyre, men også stoffblandinger som vaske– og rengjøringsmidler, smøremidler, maling og tennvæske.

Hva skal oppgis og hvordan?

Nettbutikker som selger farlige kjemikalier til forbrukere, må informere kundene om kjemikalienes farlige egenskaper før salg. Typene fare som er angitt på fareetiketten skal gjengis sammen med kjemikaliene.

Informasjonen skal oppgis på norsk (CLP, artikkel 48(2)).

Informasjonen om faren(e) til kjemikaliene skal oppgis på nettsiden slik at de er godt synlig for kjøperne før de bestiller. Informasjonen skal være spesifikk for det enkelte kjemikaliet. Dette kan eksempelvis gjøres ved å ha et godt lesbart bilde av fareetiketten eller at farene gjengis i tekst ved siden av produktet. Som et minimum bør alle aktuelle H-setninger/EUH-setninger oppgis.

Sikkerhetsdatablad er utarbeidet for profesjonelle brukere og er ikke hensiktsmessige for å formidle farene ved kjemikaliene til forbrukere. Det kan imidlertid være nyttig tilleggsinformasjon.

Deklarere til produktregisteret

Når du skal produsere eller importere 100 kilo eller mer av kjemikalier som må klassifiseres i henhold til CLP, har du deklareringsplikt. Informasjonen skal sendes til Miljødirektoratet for registrering i produktregisteret.

Forberedelser før deklarering

 • Den som skal utføre oppgaven med å deklarere til produktregisteret, må i utgangspunktet ha et norsk fødselsnummer. 
 • Virksomheten du representerer når du deklarerer til produktregisteret, må ha gitt deg tilgang til Miljødirektoratets skjema «Kjemikaliedeklarering til produktregisteret». Eventuelt må du selv ha en av disse rollene i Altinn:
  • Daglig leder
  • Styrets leder
  • Innehaver
  • Kontaktperson i NUF

Hvis din virksomhet allerede har kjemikalier registrert i eller deklarert til produktregisteret, overføres disse til ny elektronisk løsningen for kjemikaliedeklarering.

Deklarasjonsoversikten viser din virksomhets deklarerte kjemikalier. Legg merke til at det er 4 faner: aktiv, inaktiv, utkast og ufullstendig.

Deklarasjonene i fanen ufullstendig har feilet på validering ved overføring av tidligere registrert data. Disse deklarasjonene ligger også i fanen aktive, men har noen mangler. Dette kan for eksempel være at CLP klassifisering ikke er gitt eller er foreldet. Virksomheten må sende inn de manglende opplysningene ved å endre deklarasjonen og sende inn på nytt.

Du må oppgi følgende opplysninger om kjemikaliene (stoffene/stoffblandingene) dine:

 • Kjemikaliets handelsnavn
  Handelsnavnet til stoffet/stoffblandingen må være i samsvar med navn på emballasjen og sikkerhetsdatablad.
 • Kjemikaliets  klassifisering
  Varselord, kode for farepiktogram (alle aktuelle) og kode(r) for faresetninger i henhold til CLP-forordningen jf. CLP-forskriften
 • Kontaktinformasjon
  Navn, adresse, telefonnummer og bedriftsnummer til virksomheten som er ansvarlig for deklareringen
 • Kjemikaliets bruksområde
  Kjemikaliets (stoffet/stoffblandingen) bruksområde angitt med mengdefordeling på bransjer og produkttyper. Hvis kjemikaliet selges til privat forbruker skal dette oppgis ved å bruke bransjekoden PR.1, og prosentandel for dette.
  Bransjekoder hos SSB
  Produkttypekoder (UCN) (PDF)
 • Kjemikaliets fulle sammensetning
  Full sammensetning for kjemikaliet. Navn, cas-nummer og eksakt vektprosent for alle komponentene.
 • Aktivt stoff/komponent for biocider
  Biocidprodukter skal alltid registreres i produktregisteret uavhengig av mengde
 • Komponenter på nanoform
  Dersom en eller flere komponenter er på nanoform skal dette oppgis
 • Utgangsstoffer for eksplosiver
  Noen utgangsstoffer for eksplosiver skal deklareres til produktregisteret.
  Forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver §2 og §8
 • Mikrobiologiske produkter
  Mikrobiologiske produkter skal alltid registreres i produktregsiteret uavhengig av mengde. Retningslinjer for deklarering i forskrift om deklarering og merking av mikrobiologiske produkter § 4. Det må lastes opp en PDF-fil for å kunne  gi tilstrekkelige opplysninger om disse produktene (se vedlegg til forskriften).
 • Fysikalske data 
  Relevante fysikalske data
 • Årsmengder
  Dersom du skal melde inn årsmengder må du ha en oversikt over den omsatte mengden av hvert kjemikalie (stoff/stoffblanding) for foregående år.

Virksomhetene må deklarere i Miljødirektoratets løsning for elektronisk deklarering. For å kunne bruke løsningen må virksomheten ha norsk organisasjonsnummer.

Det er vanligst å bruke nummeret til underenhet (virksomhetsnummer), slik at eventuelle forretningshemmeligheter som tilhører en underenhet ikke deles med andre underenheter i organisasjonen.

kjemikaliedeklarering_virksomhetsnummer_skjermbilde.png

Hvis virksomheten har flere enheter det er aktuelt å deklarere for, må du få rettigheter også til disse virksomhetsnumrene.

kjemikaliedeklarering_virksomhetsnummer_enheter_skjermbilde.png

Du må oppgi følgende opplysninger om virksomheten din inne i løsningen:

 • Fakturaadresse
  Det er svært viktig at denne er riktig
 • Referanse for faktura
  Denne bør være slik at din virksomhet lett kan identifiserer den
 • Kontaktperson
  Den hos dere som svarer på eventuelle spørsmål om fakturering

Miljødirektoratet sender ut elektronisk faktura til norske virksomheter hvis dere kan motta faktura på EHF-format.

Plikten til å deklarere ligger hos den norske virksomheten, men selve deklareringsarbeidet kan overføres til en annen virksomhet, for eksempel en konsulent, agent eller produsent, i Norge eller et annet land. Dette gjelder også dersom det er aktuelt at produsenten bare sender inn sammensetningsopplysningene.

 • Konsulenter som utfører deklareringsoppgaven for en virksomhet med norsk organisasjonsnummer, kan få konsulenttilgang fra oppdragsgiver til Kjemikaliedeklarering til produktregisteret. Oppdragsgiver tildeler tilgang i Altinn.
 • Utenlandske borgere kan gis tilgang gjennom tilgangstyringen i Altinn hvis de har et D-nummer. Det er også mulighet for tilgang for personer som ikke har D-nummer, men da må Miljødirektoratet kontaktes først.

Virksomheten som tar på seg deklareringsarbeidet, plikter å utføre arbeidet i samsvar med kravene i det norske regelverket. Myndighetene vil rette ansvaret mot den norske importøren.

Den som utfører deklareringsarbeidet må være en virksomhet enten i Norge eller innenfor EU, EØS eller EFTA.

Gruppedeklarering (forenklet deklarering) kan brukes hvis:

 • du har minst fem kjemikalier innen hver enkelt produktserie
 • kjemikaliene har samme klassifisering for helse-, miljø-, brann- og eksplosjonsfare og de har entydig felles hovednavn på fareetiketten
 • kjemikaliene tilhører samme produkttype

Alle de ulike komponentene som inngår i serien skal oppgis, og gis fra minimummengde til maksimummengde for de enkelte komponentene. Differansen mellom minimum og maksimum vektprosent skal helst være under 10 prosent. Serien kan deles i mindre serier for å oppfylle dette kravet. Nedre grense kan ikke settes til null prosent hvis dette påvirker kjemikaliets klassifisering.

Alle de ulike komponentene som inngår i serien skal oppgis, og gis fra minimummengde til maksimummengde for de enkelte komponentene. Differansen mellom minimum og maksimum vektprosent skal helst være under 10 prosent. Serien kan deles i mindre serier for å oppfylle dette kravet. Nedre grense kan ikke settes til null prosent hvis dette påvirker kjemikaliets klassifisering.

Du skal sende inn denne informasjonen:

Overføring av tidligere registrerte data

Hvis din virksomhet allerede har kjemikalier registrert i eller deklarert til produktregisteret, overføres disse til ny elektronisk løsningen for kjemikaliedeklarering.

Deklarasjonsoversikten viser din virksomhets deklarerte kjemikalier. Legg merke til at det er 4 faner: aktiv, inaktiv, utkast og ufullstendig.

Deklarasjonene i fanen ufullstendig har feilet på validering ved overføring av tidligere registrert data. Disse deklarasjonene ligger også i fanen aktive, men har noen mangler. Dette kan for eksempel være at CLP klassifisering ikke er gitt eller er foreldet. Virksomheten må sende inn de manglende opplysningene ved å endre deklarasjonen og sende inn på nytt.

Gebyr

Kjemikalier som tilfredsstiller krav om gruppedeklarering får kun ett gebyr. Dette gjelder også hvis kjemikaliene deklareres hver for seg, men da må du gi Miljødirektoratet beskjed om at det er tilnærmet samme kjemikalie og at du ønsker gebyrfritak. Det kan du gjøre ved å lage en gebyrfritaksgruppe i elektronisk kjemikaliedeklarering.

Kjemikalier som bare er klassifisert på grunnlag av brannfarlige, eksplosive eller oksiderende egenskaper, får ikke gebyr.

Biocidprodukter som det skal betales årsgebyr for etter biocidforskriften, skal ikke ha kjemikaliegebyr. Du må selv legge inn godkjenningsnummeret til biocidet for å få gebyrfritak for disse. 

Det er ikke gebyr for kjemikalier som registreres som produkt i produkt.

Du må sikre at opplysninger om virksomheten din er riktig registrert.

Årlig rapportering

Innen 15. mars hvert år må virksomhetene rapportere til Miljødirektoratet om hvor mye de har importert og produsert av det deklareringspliktige kjemikaliet i året som gikk. Rapporteringen av årlig mengde i tonn gjør du i den elektroniske løsningen for kjemikaliedeklarering.

Logg på Kjemikaliedeklarering

Når du har fått tildelt riktige rettigheter kan du logge deg inn i løsningen for å deklarere kjemikaliene dine.

Nå kan du opprette nye deklarasjoner, endre deklarasjoner, sende inn årsoppdateringer osv.

Noen ganger opplever brukere at det oppstår problemer med innlogging til løsningen.

Hvis du opplever dette, forsøk gjerne

 • å fjerne cookies
 • åpne lenke i nytt InPrivate-vindu i nettleseren.

Innlogging for utenlandske virksomheter

For utenlandske deklaranter finnes det en alternativ innloggingsløsning.

Du har plikt til å vurdere og sørge for riktig klassifisering, merking og emballering i henhold til CLP-regelverket.

For de fleste kjemikalier skal virksomhetene også melde inn opplysninger til giftinformasjonssentre i Europa. Dette kravet er beskrevet i CLP-regelverkets artikkel 45 som også gjelder i Norge.

Slik går du fram:

Klassifisere

Du må kvalitetssikre at stoffet eller stoffblandingen du selger er korrekt klassifisert for fysisk fare, helsefare og/eller miljøfare.

Hvordan går jeg fram når jeg skal klassifisere?

 1. Samle all tilgjengelig informasjon om stoffet/stoffblandingen din.
  Husk å sjekke om stoffet ditt/stoffene i stoffblandingen din er oppført på vedlegg VI med en harmonisert klassifisering (søk i C&L Inventory). Om stoffet dit/stoffene i stoffblandingen din har en harmonisert klassifisering skal denne benyttes til klassifisering. I tillegg må du vurdere å klassifisere de fareklassene som ikke er hamonisert.
 2. Vurder relevansen og kvaliteten på informasjonen
 3. Vurder informasjonen i forhold til kriteriene i CLP, vedlegg 1 – del 2-5. Vurder én fareklasse av gangen.
 4. Avgjør om stoffet/stoffblandingen skal klassifiseres og hvilke elementer som skal være med på fareetiketten. Fareklassifiseringen skal også angis i sikkerhetsdatabladet.
 5. Hold klassifiseringen oppdatert – oppdateringer skjer løpende.

Merk: Giftige kjemikalier er ikke tillatt å selge til forbrukere. Dette omfatter kjemikalier som er klassifisert som kreftfremkallende, kjønnscellemutagene, reproduksjonstoksiske, akutt toksiske og målorgantoksiske i visse kategorier.

Merke og emballere

Sjekk at kjemikaliet har korrekt norsk etikett. Klassifiseringen av kjemikaliet er grunnlaget for merkingen.

Krav til fareetiketter

Fareetikettene skal inneholde spesifikke opplysninger (Se CLP, artikkel 17):

 • leverandørens navn, adresse og telefonnummer
 • den nominelle mengden av stoffet eller stoffblandingen i emballasjen
 • produktidentifikatorer
 • farepiktogrammer
 • varselord
 • faresetninger
 • sikkerhetssetninger
 • tilleggsopplysninger

Det finnes regler for blant annet størrelse, plassering og språk på etiketten (Se CLP, artikkel 17, 32 og vedlegg I, 1.2). Merk at varselord, H- og P-setninger har en spesifikk ordlyd som ikke kan oversettes fritt.

Unntak

 • Bruk av alternative etiketter
  Når emballasjen er så liten eller har slik form at det ikke er plass til alle fareelementene på etiketten, kan du bruke utbrettbare etiketter, løse etiketter eller etikett på ytre emballasje (Se CLP, Art 29(1) og vedlegg I, 1.5.1).
 • Utelatelse av visse merkingselementer
  Dersom innholdet ikke overstiger 125 ml kan enkelte merkingseelementer utelates for visse stoffer og stoffblandinger (Se CLP art 29(2), Annex I, 1.5.2).
 • Oppløsbar engangsemballasje med innhold som ikke overstiger 25 ml (Se CLP, Art 29(2) og vedlegg I, 1.5.2).
 • Søknad om alternativt stoffnavn
  Dersom du av hensyn til konfidensialitet ikke ønsker å oppgi full sammensetning av stoffblandingen kan du søke Echa om å få bruke et alternativt navn for stoffer som inngår.

  Du må betale et gebyr og oppfylle vilkårene som er definert i regelverket, blant annet må stoffet du søker for være klassifisert i visse fareklasser og kategorier (Se CLP, Art 24 og vedlegg I, 1.4.1).

Fareetikett-eksempel

Krav til emballering

Krav til kvalitet og utforming av emballasje (Se CLP, Art 35):

 • Noen stoffer og stoffblandinger som selges til forbrukere skal ha barnesikret lukning og følbar advarselsmerking.
 • Emballasjen til farlige kjemikalier skal sikre at innholdet ikke kan slippe ut.
 • Emballasjens og lukkemekanismens materialer skal ikke kunne ødelegges av innholdet eller danne farlige forbindelser med innholdet.
 • Alle deler av emballasjen og lukkemekanismen skal trygt kunne tåle normal håndtering.
 • Emballasje med gjenlukkbar lukkemekanisme skal kunne åpnes og lukkes gjentatte ganger uten at innholdet slipper ut.
 • Emballasje som inneholder farlige stoff eller stoffblandinger som leveres til allmennheten, skal ikke appellere til barn eller villede forbrukerne.
 • Flytende tekstilvaskemidler beregnet på forbrukere, i løselig engangsemballasje skal også ha en ytre emballasje. CLP stiller strenge krav til både den løselige engangsemballasjen og til den ytre emballasjen. Kravene står i CLP, vedlegg II, 3.3

Faresetninger for emballering

Nettsalg

Nettbutikker som selger farlige kjemikalier må informere kundene om kjemikalienes farlige egenskaper før salg.

Eksempler på kjemikalier som omfattes av regelverket er rene stoffer som white spirit og eddiksyre, men også stoffblandinger som vaske– og rengjøringsmidler, smøremidler, maling og tennvæske.

Hva skal oppgis og hvordan?

Nettbutikker som selger farlige kjemikalier til forbrukere, må informere kundene om kjemikalienes farlige egenskaper før salg. Typene fare som er angitt på fareetiketten skal gjengis sammen med kjemikaliene.

Informasjonen skal oppgis på norsk (CLP, artikkel 48(2)).

Informasjonen om faren(e) til kjemikaliene skal oppgis på nettsiden slik at de er godt synlig for kjøperne før de bestiller. Informasjonen skal være spesifikk for det enkelte kjemikaliet. Dette kan eksempelvis gjøres ved å ha et godt lesbart bilde av fareetiketten eller at farene gjengis i tekst ved siden av produktet. Som et minimum bør alle aktuelle H-setninger/EUH-setninger oppgis.

Sikkerhetsdatablad er utarbeidet for profesjonelle brukere og er ikke hensiktsmessige for å formidle farene ved kjemikaliene til forbrukere. Det kan imidlertid være nyttig tilleggsinformasjon.

Skal du importere 100 kilo eller mer?

Du har plikt til å:

 • vurdere og sørge for riktig klassifisering, merking og emballering i henhold til CLP-regelverket
 • deklarere stoffene eller stoffblandingen til Miljødirektoratet

For de fleste kjemikalier skal virksomhetene også melde inn opplysninger til giftinformasjonssentre i Europa. Dette kravet er beskrevet i CLP-regelverkets artikkel 45 som også gjelder i Norge.

Slik går du fram:

Klassifisering, merking og emballering

Klassifisere

Du må vurdere om stoffet eller stoffblandingen skal klassifiseres for fysisk fare, helsefare og/eller miljøfare.

Hvordan går jeg fram når jeg skal klassifisere?

 1. Samle all tilgjengelig informasjon om stoffet/stoffblandingen din.
  Husk å sjekke om stoffet ditt/stoffene i stoffblandingen din er oppført på vedlegg VI med en harmonisert klassifisering (søk i C&L Inventory). Om stoffet dit/stoffene i stoffblandingen din har en harmonisert klassifisering skal denne benyttes til klassifisering. I tillegg må du vurdere å klassifisere de fareklassene som ikke er hamonisert.
 2. Vurder relevansen og kvaliteten på informasjonen
 3. Vurder informasjonen i forhold til kriteriene i CLP, vedlegg 1 – del 2-5. Vurder én fareklasse av gangen.
 4. Avgjør om stoffet/stoffblandingen skal klassifiseres og hvilke elementer som skal være med på fareetiketten. Fareklassifiseringen skal også angis i sikkerhetsdatabladet.
 5. Hold klassifiseringen oppdatert – oppdateringer skjer løpende.

Merk: Giftige kjemikalier er ikke tillatt å selge til forbrukere. Dette omfatter kjemikalier som er klassifisert som kreftfremkallende, kjønnscellemutagene, reproduksjonstoksiske, akutt toksiske og målorgantoksiske i visse kategorier.

Merke og emballere

Farlige kjemikalier skal merkes med fareetikett på norsk i Norge. Klassifiseringen av kjemikaliet er grunnlaget for merkingen.

Krav til fareetiketter

Fareetikettene skal inneholde spesifikke opplysninger (Se CLP, artikkel 17):

 • leverandørens navn, adresse og telefonnummer
 • den nominelle mengden av stoffet eller stoffblandingen i emballasjen
 • produktidentifikatorer
 • farepiktogrammer
 • varselord
 • faresetninger
 • sikkerhetssetninger
 • tilleggsopplysninger

Det finnes regler for blant annet størrelse, plassering og språk på etiketten (Se CLP, artikkel 17, 32 og vedlegg I, 1.2). Merk at varselord, H- og P-setninger har en spesifikk ordlyd som ikke kan oversettes fritt.

Unntak

 • Bruk av alternative etiketter
  Når emballasjen er så liten eller har slik form at det ikke er plass til alle fareelementene på etiketten, kan du bruke utbrettbare etiketter, løse etiketter eller etikett på ytre emballasje (Se CLP, Art 29(1) og vedlegg I, 1.5.1).
 • Utelatelse av visse merkingselementer
  Dersom innholdet ikke overstiger 125 ml kan enkelte merkingseelementer utelates for visse stoffer og stoffblandinger (Se CLP art 29(2), Annex I, 1.5.2).
 • Oppløsbar engangsemballasje med innhold som ikke overstiger 25 ml (Se CLP, Art 29(2) og vedlegg I, 1.5.2).
 • Søknad om alternativt stoffnavn
  Dersom du av hensyn til konfidensialitet ikke ønsker å oppgi full sammensetning av stoffblandingen kan du søke Echa om å få bruke et alternativt navn for stoffer som inngår.

  Du må betale et gebyr og oppfylle vilkårene som er definert i regelverket, blant annet må stoffet du søker for være klassifisert i visse fareklasser og kategorier (Se CLP, Art 24 og vedlegg I, 1.4.1).

Fareetikett-eksempel

Krav til emballering

CLP stiller krav til at emballasjen for farlige kjemikalier skal være sikker. Det er også krav om barnesikret lukning og/eller følbar advarselsmerking for noen kjemikalier. Dette avhenger av hvordan de er klassifisert eller om de inneholder bestemte stoffer over en viss konsentrasjon.

Krav til emballering

Krav til kvalitet og utforming av emballasje (Se CLP, Art 35):

 • Noen stoffer og stoffblandinger som selges til forbrukere skal ha barnesikret lukning og følbar advarselsmerking.
 • Emballasjen til farlige kjemikalier skal sikre at innholdet ikke kan slippe ut.
 • Emballasjens og lukkemekanismens materialer skal ikke kunne ødelegges av innholdet eller danne farlige forbindelser med innholdet.
 • Alle deler av emballasjen og lukkemekanismen skal trygt kunne tåle normal håndtering.
 • Emballasje med gjenlukkbar lukkemekanisme skal kunne åpnes og lukkes gjentatte ganger uten at innholdet slipper ut.
 • Emballasje som inneholder farlige stoff eller stoffblandinger som leveres til allmennheten, skal ikke appellere til barn eller villede forbrukerne.
 • Flytende tekstilvaskemidler beregnet på forbrukere, i løselig engangsemballasje skal også ha en ytre emballasje. CLP stiller strenge krav til både den løselige engangsemballasjen og til den ytre emballasjen. Kravene står i CLP, vedlegg II, 3.3

Faresetninger for emballering

Melde til Echa

Du må melde klassifisering og merking for dine farlige stoffer til det europeiske kjemikaliebyrået Echa, uavhengig av mengde stoff du produserer eller importerer (CLP, art 39 og 40). Meldingen må sendes innen en måned etter at stoffet er importert eller plassert på markedet.

Kravet gjelder for:

 • farlige enkeltstoffer (Se CLP, artikkel 39)
 • farlige stoffer som inngår i stoffblandinger og som bidrar til klassifisering av stoffblandingen (Se CLP, artikkel 40)

Slik melder du til Echa

 1. Opprett brukerkonto i Reach-IT

  Hvis du skal melde inn noen få stoffer kan du gjøre det direkte i Reach-IT. Det finnes et eget verktøy for å melde inn flere stoffer samtidig (bulk xml-file).
 2. Fyll ut og send inn

  Meldingen til Echa skal inneholde:
 • Navn
 • Kontaktopplysninger
 • Stoffidentitet
 • Klassifisering
 • Spesifikke konsentrasjonsgrenser
 • M–faktorer
 • Merkeelementer

Echa: Who has to submit and what can be submitted in a notification?

Echa: How to submit and update your C&L notification

Nettsalg

Nettbutikker som selger farlige kjemikalier må informere kundene om kjemikalienes farlige egenskaper før salg.

Eksempler på kjemikalier som omfattes av regelverket er rene stoffer som white spirit og eddiksyre, men også stoffblandinger som vaske– og rengjøringsmidler, smøremidler, maling og tennvæske.

Hva skal oppgis og hvordan?

Nettbutikker som selger farlige kjemikalier til forbrukere, må informere kundene om kjemikalienes farlige egenskaper før salg. Typene fare som er angitt på fareetiketten skal gjengis sammen med kjemikaliene.

Informasjonen skal oppgis på norsk (CLP, artikkel 48(2)).

Informasjonen om faren(e) til kjemikaliene skal oppgis på nettsiden slik at de er godt synlig for kjøperne før de bestiller. Informasjonen skal være spesifikk for det enkelte kjemikaliet. Dette kan eksempelvis gjøres ved å ha et godt lesbart bilde av fareetiketten eller at farene gjengis i tekst ved siden av produktet. Som et minimum bør alle aktuelle H-setninger/EUH-setninger oppgis.

Sikkerhetsdatablad er utarbeidet for profesjonelle brukere og er ikke hensiktsmessige for å formidle farene ved kjemikaliene til forbrukere. Det kan imidlertid være nyttig tilleggsinformasjon.

Deklarere til produktregisteret

Når du skal produsere eller importere 100 kilo eller mer av kjemikalier som må klassifiseres i henhold til CLP, har du deklareringsplikt. Informasjonen skal sendes til Miljødirektoratet for registrering i produktregisteret.

Forberedelser før deklarering

 • Den som skal utføre oppgaven med å deklarere til produktregisteret, må i utgangspunktet ha et norsk fødselsnummer. 
 • Virksomheten du representerer når du deklarerer til produktregisteret, må ha gitt deg tilgang til Miljødirektoratets skjema «Kjemikaliedeklarering til produktregisteret». Eventuelt må du selv ha en av disse rollene i Altinn:
  • Daglig leder
  • Styrets leder
  • Innehaver
  • Kontaktperson i NUF

Hvis din virksomhet allerede har kjemikalier registrert i eller deklarert til produktregisteret, overføres disse til ny elektronisk løsningen for kjemikaliedeklarering.

Deklarasjonsoversikten viser din virksomhets deklarerte kjemikalier. Legg merke til at det er 4 faner: aktiv, inaktiv, utkast og ufullstendig.

Deklarasjonene i fanen ufullstendig har feilet på validering ved overføring av tidligere registrert data. Disse deklarasjonene ligger også i fanen aktive, men har noen mangler. Dette kan for eksempel være at CLP klassifisering ikke er gitt eller er foreldet. Virksomheten må sende inn de manglende opplysningene ved å endre deklarasjonen og sende inn på nytt.

Du må oppgi følgende opplysninger om kjemikaliene (stoffene/stoffblandingene) dine:

 • Kjemikaliets handelsnavn
  Handelsnavnet til stoffet/stoffblandingen må være i samsvar med navn på emballasjen og sikkerhetsdatablad.
 • Kjemikaliets  klassifisering
  Varselord, kode for farepiktogram (alle aktuelle) og kode(r) for faresetninger i henhold til CLP-forordningen jf. CLP-forskriften
 • Kontaktinformasjon
  Navn, adresse, telefonnummer og bedriftsnummer til virksomheten som er ansvarlig for deklareringen
 • Kjemikaliets bruksområde
  Kjemikaliets (stoffet/stoffblandingen) bruksområde angitt med mengdefordeling på bransjer og produkttyper. Hvis kjemikaliet selges til privat forbruker skal dette oppgis ved å bruke bransjekoden PR.1, og prosentandel for dette.
  Bransjekoder hos SSB
  Produkttypekoder (UCN) (PDF)
 • Kjemikaliets fulle sammensetning
  Full sammensetning for kjemikaliet. Navn, cas-nummer og eksakt vektprosent for alle komponentene.
 • Aktivt stoff/komponent for biocider
  Biocidprodukter skal alltid registreres i produktregisteret uavhengig av mengde
 • Komponenter på nanoform
  Dersom en eller flere komponenter er på nanoform skal dette oppgis
 • Utgangsstoffer for eksplosiver
  Noen utgangsstoffer for eksplosiver skal deklareres til produktregisteret.
  Forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver §2 og §8
 • Mikrobiologiske produkter
  Mikrobiologiske produkter skal alltid registreres i produktregsiteret uavhengig av mengde. Retningslinjer for deklarering i forskrift om deklarering og merking av mikrobiologiske produkter § 4. Det må lastes opp en PDF-fil for å kunne  gi tilstrekkelige opplysninger om disse produktene (se vedlegg til forskriften).
 • Fysikalske data 
  Relevante fysikalske data
 • Årsmengder
  Dersom du skal melde inn årsmengder må du ha en oversikt over den omsatte mengden av hvert kjemikalie (stoff/stoffblanding) for foregående år.

Virksomhetene må deklarere i Miljødirektoratets løsning for elektronisk deklarering. For å kunne bruke løsningen må virksomheten ha norsk organisasjonsnummer.

Det er vanligst å bruke nummeret til underenhet (virksomhetsnummer), slik at eventuelle forretningshemmeligheter som tilhører en underenhet ikke deles med andre underenheter i organisasjonen.

kjemikaliedeklarering_virksomhetsnummer_skjermbilde.png

Hvis virksomheten har flere enheter det er aktuelt å deklarere for, må du få rettigheter også til disse virksomhetsnumrene.

kjemikaliedeklarering_virksomhetsnummer_enheter_skjermbilde.png

Du må oppgi følgende opplysninger om virksomheten din inne i løsningen:

 • Fakturaadresse
  Det er svært viktig at denne er riktig
 • Referanse for faktura
  Denne bør være slik at din virksomhet lett kan identifiserer den
 • Kontaktperson
  Den hos dere som svarer på eventuelle spørsmål om fakturering

Miljødirektoratet sender ut elektronisk faktura til norske virksomheter hvis dere kan motta faktura på EHF-format.

Plikten til å deklarere ligger hos den norske virksomheten, men selve deklareringsarbeidet kan overføres til en annen virksomhet, for eksempel en konsulent, agent eller produsent, i Norge eller et annet land. Dette gjelder også dersom det er aktuelt at produsenten bare sender inn sammensetningsopplysningene.

 • Konsulenter som utfører deklareringsoppgaven for en virksomhet med norsk organisasjonsnummer, kan få konsulenttilgang fra oppdragsgiver til Kjemikaliedeklarering til produktregisteret. Oppdragsgiver tildeler tilgang i Altinn.
 • Utenlandske borgere kan gis tilgang gjennom tilgangstyringen i Altinn hvis de har et D-nummer. Det er også mulighet for tilgang for personer som ikke har D-nummer, men da må Miljødirektoratet kontaktes først.

Virksomheten som tar på seg deklareringsarbeidet, plikter å utføre arbeidet i samsvar med kravene i det norske regelverket. Myndighetene vil rette ansvaret mot den norske importøren.

Den som utfører deklareringsarbeidet må være en virksomhet enten i Norge eller innenfor EU, EØS eller EFTA.

Gruppedeklarering (forenklet deklarering) kan brukes hvis:

 • du har minst fem kjemikalier innen hver enkelt produktserie
 • kjemikaliene har samme klassifisering for helse-, miljø-, brann- og eksplosjonsfare og de har entydig felles hovednavn på fareetiketten
 • kjemikaliene tilhører samme produkttype

Alle de ulike komponentene som inngår i serien skal oppgis, og gis fra minimummengde til maksimummengde for de enkelte komponentene. Differansen mellom minimum og maksimum vektprosent skal helst være under 10 prosent. Serien kan deles i mindre serier for å oppfylle dette kravet. Nedre grense kan ikke settes til null prosent hvis dette påvirker kjemikaliets klassifisering.

Alle de ulike komponentene som inngår i serien skal oppgis, og gis fra minimummengde til maksimummengde for de enkelte komponentene. Differansen mellom minimum og maksimum vektprosent skal helst være under 10 prosent. Serien kan deles i mindre serier for å oppfylle dette kravet. Nedre grense kan ikke settes til null prosent hvis dette påvirker kjemikaliets klassifisering.

Du skal sende inn denne informasjonen:

Overføring av tidligere registrerte data

Hvis din virksomhet allerede har kjemikalier registrert i eller deklarert til produktregisteret, overføres disse til ny elektronisk løsningen for kjemikaliedeklarering.

Deklarasjonsoversikten viser din virksomhets deklarerte kjemikalier. Legg merke til at det er 4 faner: aktiv, inaktiv, utkast og ufullstendig.

Deklarasjonene i fanen ufullstendig har feilet på validering ved overføring av tidligere registrert data. Disse deklarasjonene ligger også i fanen aktive, men har noen mangler. Dette kan for eksempel være at CLP klassifisering ikke er gitt eller er foreldet. Virksomheten må sende inn de manglende opplysningene ved å endre deklarasjonen og sende inn på nytt.

Gebyr

Kjemikalier som tilfredsstiller krav om gruppedeklarering får kun ett gebyr. Dette gjelder også hvis kjemikaliene deklareres hver for seg, men da må du gi Miljødirektoratet beskjed om at det er tilnærmet samme kjemikalie og at du ønsker gebyrfritak. Det kan du gjøre ved å lage en gebyrfritaksgruppe i elektronisk kjemikaliedeklarering.

Kjemikalier som bare er klassifisert på grunnlag av brannfarlige, eksplosive eller oksiderende egenskaper, får ikke gebyr.

Biocidprodukter som det skal betales årsgebyr for etter biocidforskriften, skal ikke ha kjemikaliegebyr. Du må selv legge inn godkjenningsnummeret til biocidet for å få gebyrfritak for disse. 

Det er ikke gebyr for kjemikalier som registreres som produkt i produkt.

Du må sikre at opplysninger om virksomheten din er riktig registrert.

Årlig rapportering

Innen 15. mars hvert år må virksomhetene rapportere til Miljødirektoratet om hvor mye de har importert og produsert av det deklareringspliktige kjemikaliet i året som gikk. Rapporteringen av årlig mengde i tonn gjør du i den elektroniske løsningen for kjemikaliedeklarering.

Logg på Kjemikaliedeklarering

Når du har fått tildelt riktige rettigheter kan du logge deg inn i løsningen for å deklarere kjemikaliene dine.

Nå kan du opprette nye deklarasjoner, endre deklarasjoner, sende inn årsoppdateringer osv.

Noen ganger opplever brukere at det oppstår problemer med innlogging til løsningen.

Hvis du opplever dette, forsøk gjerne

 • å fjerne cookies
 • åpne lenke i nytt InPrivate-vindu i nettleseren.

Innlogging for utenlandske virksomheter

For utenlandske deklaranter finnes det en alternativ innloggingsløsning.

Du har plikt til å vurdere og sørge for riktig klassifisering, merking og emballering i henhold til CLP-regelverket.

For de fleste kjemikalier skal virksomhetene også melde inn opplysninger til giftinformasjonssentre i Europa. Dette kravet er beskrevet i CLP-regelverkets artikkel 45 som også gjelder i Norge.

Slik går du fram:

Klassifisere

Du må vurdere om stoffet eller stoffblandingen skal klassifiseres for fysisk fare, helsefare og/eller miljøfare.

Hvordan går jeg fram når jeg skal klassifisere?

 1. Samle all tilgjengelig informasjon om stoffet/stoffblandingen din.
  Husk å sjekke om stoffet ditt/stoffene i stoffblandingen din er oppført på vedlegg VI med en harmonisert klassifisering (søk i C&L Inventory). Om stoffet dit/stoffene i stoffblandingen din har en harmonisert klassifisering skal denne benyttes til klassifisering. I tillegg må du vurdere å klassifisere de fareklassene som ikke er hamonisert.
 2. Vurder relevansen og kvaliteten på informasjonen
 3. Vurder informasjonen i forhold til kriteriene i CLP, vedlegg 1 – del 2-5. Vurder én fareklasse av gangen.
 4. Avgjør om stoffet/stoffblandingen skal klassifiseres og hvilke elementer som skal være med på fareetiketten. Fareklassifiseringen skal også angis i sikkerhetsdatabladet.
 5. Hold klassifiseringen oppdatert – oppdateringer skjer løpende.

Merk: Giftige kjemikalier er ikke tillatt å selge til forbrukere. Dette omfatter kjemikalier som er klassifisert som kreftfremkallende, kjønnscellemutagene, reproduksjonstoksiske, akutt toksiske og målorgantoksiske i visse kategorier.

Merke og emballere

Farlige kjemikalier skal merkes med fareetikett på norsk i Norge. Klassifiseringen av kjemikaliet er grunnlaget for merkingen.

Krav til fareetiketter

Fareetikettene skal inneholde spesifikke opplysninger (Se CLP, artikkel 17):

 • leverandørens navn, adresse og telefonnummer
 • den nominelle mengden av stoffet eller stoffblandingen i emballasjen
 • produktidentifikatorer
 • farepiktogrammer
 • varselord
 • faresetninger
 • sikkerhetssetninger
 • tilleggsopplysninger

Det finnes regler for blant annet størrelse, plassering og språk på etiketten (Se CLP, artikkel 17, 32 og vedlegg I, 1.2). Merk at varselord, H- og P-setninger har en spesifikk ordlyd som ikke kan oversettes fritt.

Unntak

 • Bruk av alternative etiketter
  Når emballasjen er så liten eller har slik form at det ikke er plass til alle fareelementene på etiketten, kan du bruke utbrettbare etiketter, løse etiketter eller etikett på ytre emballasje (Se CLP, Art 29(1) og vedlegg I, 1.5.1).
 • Utelatelse av visse merkingselementer
  Dersom innholdet ikke overstiger 125 ml kan enkelte merkingseelementer utelates for visse stoffer og stoffblandinger (Se CLP art 29(2), Annex I, 1.5.2).
 • Oppløsbar engangsemballasje med innhold som ikke overstiger 25 ml (Se CLP, Art 29(2) og vedlegg I, 1.5.2).
 • Søknad om alternativt stoffnavn
  Dersom du av hensyn til konfidensialitet ikke ønsker å oppgi full sammensetning av stoffblandingen kan du søke Echa om å få bruke et alternativt navn for stoffer som inngår.

  Du må betale et gebyr og oppfylle vilkårene som er definert i regelverket, blant annet må stoffet du søker for være klassifisert i visse fareklasser og kategorier (Se CLP, Art 24 og vedlegg I, 1.4.1).

Fareetikett-eksempel

Krav til emballering

CLP stiller krav til at emballasjen for farlige kjemikalier skal være sikker. Det er også krav om barnesikret lukning og/eller følbar advarselsmerking for noen kjemikalier. Dette avhenger av hvordan de er klassifisert eller om de inneholder bestemte stoffer over en viss konsentrasjon.

Krav til emballering

Krav til kvalitet og utforming av emballasje (Se CLP, Art 35):

 • Noen stoffer og stoffblandinger som selges til forbrukere skal ha barnesikret lukning og følbar advarselsmerking.
 • Emballasjen til farlige kjemikalier skal sikre at innholdet ikke kan slippe ut.
 • Emballasjens og lukkemekanismens materialer skal ikke kunne ødelegges av innholdet eller danne farlige forbindelser med innholdet.
 • Alle deler av emballasjen og lukkemekanismen skal trygt kunne tåle normal håndtering.
 • Emballasje med gjenlukkbar lukkemekanisme skal kunne åpnes og lukkes gjentatte ganger uten at innholdet slipper ut.
 • Emballasje som inneholder farlige stoff eller stoffblandinger som leveres til allmennheten, skal ikke appellere til barn eller villede forbrukerne.
 • Flytende tekstilvaskemidler beregnet på forbrukere, i løselig engangsemballasje skal også ha en ytre emballasje. CLP stiller strenge krav til både den løselige engangsemballasjen og til den ytre emballasjen. Kravene står i CLP, vedlegg II, 3.3

Faresetninger for emballering

Melde til Echa

Du må melde klassifisering og merking for dine farlige stoffer til det europeiske kjemikaliebyrået Echa, uavhengig av mengde stoff du produserer eller importerer (CLP, art 39 og 40). Meldingen må sendes innen en måned etter at stoffet er importert eller plassert på markedet.

Kravet gjelder for:

 • farlige enkeltstoffer (Se CLP, artikkel 39)
 • farlige stoffer som inngår i stoffblandinger og som bidrar til klassifisering av stoffblandingen (Se CLP, artikkel 40)

Slik melder du til Echa

 1. Opprett brukerkonto i Reach-IT

  Hvis du skal melde inn noen få stoffer kan du gjøre det direkte i Reach-IT. Det finnes et eget verktøy for å melde inn flere stoffer samtidig (bulk xml-file).
 2. Fyll ut og send inn

  Meldingen til Echa skal inneholde:
 • Navn
 • Kontaktopplysninger
 • Stoffidentitet
 • Klassifisering
 • Spesifikke konsentrasjonsgrenser
 • M–faktorer
 • Merkeelementer

Echa: Who has to submit and what can be submitted in a notification?

Echa: How to submit and update your C&L notification

Nettsalg

Nettbutikker som selger farlige kjemikalier må informere kundene om kjemikalienes farlige egenskaper før salg.

Eksempler på kjemikalier som omfattes av regelverket er rene stoffer som white spirit og eddiksyre, men også stoffblandinger som vaske– og rengjøringsmidler, smøremidler, maling og tennvæske.

Hva skal oppgis og hvordan?

Nettbutikker som selger farlige kjemikalier til forbrukere, må informere kundene om kjemikalienes farlige egenskaper før salg. Typene fare som er angitt på fareetiketten skal gjengis sammen med kjemikaliene.

Informasjonen skal oppgis på norsk (CLP, artikkel 48(2)).

Informasjonen om faren(e) til kjemikaliene skal oppgis på nettsiden slik at de er godt synlig for kjøperne før de bestiller. Informasjonen skal være spesifikk for det enkelte kjemikaliet. Dette kan eksempelvis gjøres ved å ha et godt lesbart bilde av fareetiketten eller at farene gjengis i tekst ved siden av produktet. Som et minimum bør alle aktuelle H-setninger/EUH-setninger oppgis.

Sikkerhetsdatablad er utarbeidet for profesjonelle brukere og er ikke hensiktsmessige for å formidle farene ved kjemikaliene til forbrukere. Det kan imidlertid være nyttig tilleggsinformasjon.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid