Enkelte stoffer har så betenkelige helse- og miljøegenskaper at du må ha autorisasjon for å kunne bruke dem. Stoffer som er underlagt krav om autorisasjon er listet i Reach-forordningens vedlegg XIV. Det er forbudt å bruke disse stoffene hvis du ikke har fått autorisasjon til dine eller dine kunders bruksområder.

Det er enkelte unntak frå kravet om å søke autorisasjon for mellom anna:

 • stoff i faste produkt som blir importerte til EU/EØS
 • stoff i bruk som intermediat
 • bruk som ikkje er omfatta av verkeområdet for Reach
 • stoff i svært låge konsentrasjonar (til dømes lågare enn klassifiseringsgrensa)

Generelle unntak frå krav om autorisasjon i Reach:

 • Produkt som blir importerte til EØS-området, jf. art. 56, pkt. 1 a
 • Intermediater (mellomprodukt), jf. art. 2, pkt. 1 c og 8 b
 • Bruk av stoffet i legemiddel og veterinærmedisin som er omfatta av regelverka for legemiddel- og veterinærmedisin, jf. art. 2, pkt. 5 a
 • Bruk av stoffet i næringsmiddel og forstoff som er underlagt regelverka for næringsmiddel og forstoff, jf. art. 2, pkt. 5 b
 • Bruk av stoffet i vitskapleg forsking og utvikling, jf. art. 56, pkt. 3
 • Bruk av stoffet i plantevernmiddel som er omfatta av plantevernmiddelregelverket, jf. art 56, pkt. 4 a
 • Bruk av stoffet i biocidprodukt som er omfatta av biocidregelverket, jf. art. 56, 4 b
 • Bruk av stoffet i drivstoff som blir omfatta av regelverket om bensin og dieselolje, jf. art 56, pkt. 4 c
 • Bruk av mineraloljer som drivstoff og bensin i mobile/faste forbrenningsanlegg og bruk som drivstoff og brensel i lukka system, jf. art. 56, pkt. 4 d
 • Bruk av stoffet i kosmetikkprodukt som er omfatta av kosmetikkregelverket, men unntaket gjeld berre stoff som er oppførte i vedlegg XIV berre på grunn av helseeffektar jf. art. 56, pkt. 5 a
 • Bruk av stoffet i materiale som er berekna å komme i kontakt med næringsmiddel og som er omfatta av matvareemballasjeregelverket, men unntaket gjeld berre stoff som er oppførte i vedlegg XIV berre på grunn av helseeffektar, jf. art. 56, pkt. 5 b
 • Bruk av PBT/vPvB-stoff og stoff når det gjeld tilsvarande bekymring (jf. artikkel 57, pkt. d, e og f) når stoffa er i konsentrasjon < 0,1 prosent, jf. art. 56, 6 a
 • Bruk av CMR-stoff i kategori 1 og 2 i stoffblandingar når stoffa er i ein konsentrasjon lågare enn klassifiseringsgrensa, jf. art. 56, pkt. 6 b

Vurder om stoffet er nødvendig

Sjekk med dine kunder om det kan erstattes med stoffer som ikke krever autorisasjon. Du må gjøre samme vurdering for stoffer som inngår i en blanding med flere stoffer.

Sett deg inn i hvilke frister som gjelder

Når det er nødvendig for din eller dine kunders virksomhet å bruke et stoff som er underlagt krav om autorisasjon, og det heller ikke finnes alternativer, må du undersøke hvilke frister som gjelder for dette stoffet.

Det er to fristar som gjeld ved søknad om autorisasjon:

 • søknadsfrist (application date) - fristen for å søke autorisasjon
 • utløpsdato (sunset date) - siste dato eit stoff er tillate brukt utan at det enten er autorisert eller at det er søkt om autorisasjon (overgangsordning)

Du kan sjekke fristene som gjelder for ditt stoff i vårt verktøy kjemikaliesøk, se ramme under.

Du må avtale med dine kunder hvem av dere som eventuelt søker autorisasjon.

Finn ut om du må søke autorisasjon

Hvem som har ansvaret for å søke autorisasjon, avhenger av hvor du skal importere fra.

Hvor skal du importere fra?
Har leverandør søkt eller planlegger han å søke autorisasjon for din bruk av stoffet innen søknadsfristen?

Du kan importere og bruke stoffet. 

Alle verksemder har meldeplikt til Echa viss dei bruker eit stoff som det er innvilga autorisasjon for. Dette må gjerast innan tre månader etter første levering av stoffet.

Slik melder du til Echa

Du må søke autorisasjon selv eller bytte til en leverandør som har fått innvilget autorisasjon av stoffet for de aktuelle bruksområdene.

Søknad om autorisasjon skal sendes til Echa og søknadsprosessen er omfattende. Du må søke om autorisasjon for bruk av stoffet for hvert enkelt bruksområde av stoffet som er aktuelt for deg og dine eventuelle kunder. En eventuell autorisasjon vil gjelde for en tidsbegrenset periode.

Søknaden skal inneholde:

 • kjemisk sikkerhetsvurdering
 • bruksområde som søkes godkjent
 • vurdering av alternative stoffer/teknologi
 • substitusjonsplan
 • sosioøkonomisk analyse

Du må betale gebyr når du søker om autorisasjon.

Korleis blir søknaden behandla?

Det er Echas komitear for risikovurdering (RAC) og sosioøkonomisk analyse (SEAC) som vurderer søknader om autorisasjon. Echa sender ei tilråding til EU-kommisjonen som fattar det endelege vedtaket om autorisasjon skal løyvast eller avslåast. Når EU-kommisjonen fattar vedtak om autorisasjon, skal Miljødirektoratet innan 30 dagar treffe tilsvarande vedtak.

Når du har fått innvilget en søknad om autorisasjon, må du føre opp autorisasjonsnummeret som er tildelt både på etiketten og i sikkerhetsdatabladet.

Sjekk sikkerhetsdatabladet, spør leverandøren din eller sjekk oversikt over hvilke stoffer som er autorisert for hvilke bruksområder hos Echa.

Eventuell import til EU/EØS og bruk av stoffet må autoriseres. Du må derfor enten søke om autorisasjon selv eller bytte til en leverandør innenfor EU/EØS, som har fått innvilget autorisasjon av stoffet for de aktuelle bruksområdene.

Du kan sjekke hvilke leverandører som har fått innvilget autorisasjon hos Echa.

Hvordan søke om autorisasjon?

Søknad om autorisasjon skal sendes til Echa og søknadsprosessen er omfattende. Du må søke om autorisasjon for bruk av stoffet for hvert enkelt bruksområde av stoffet som er aktuelt for deg og dine eventuelle kunder. En eventuell autorisasjon vil gjelde for en tidsbegrenset periode.

Søknaden skal inneholde:

 • kjemisk sikkerhetsvurdering
 • bruksområde som søkes godkjent
 • vurdering av alternative stoffer/teknologi
 • substitusjonsplan
 • sosioøkonomisk analyse

Du må betale gebyr når du søker om autorisasjon.

Korleis blir søknaden behandla?

Det er Echas komitear for risikovurdering (RAC) og sosioøkonomisk analyse (SEAC) som vurderer søknader om autorisasjon. Echa sender ei tilråding til EU-kommisjonen som fattar det endelege vedtaket om autorisasjon skal løyvast eller avslåast. Når EU-kommisjonen fattar vedtak om autorisasjon, skal Miljødirektoratet innan 30 dagar treffe tilsvarande vedtak.

Når du har fått innvilget en søknad om autorisasjon, må du føre opp autorisasjonsnummeret som er tildelt både på etiketten og i sikkerhetsdatabladet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid