Stoffene skal registreres hos EUs kjemikaliebyrå, Echa.

Først må du finne ut om du har plikt til å registrere stoffet i tråd med bestemmelsene i Reach-regelverket.

Unntak fra registreringsplikt

Noen typer stoffer og bruksområder er unntatt fra registreringsplikt i Reach-regelverket. Det finnes også unntak knyttet til opphav for stoffet. Eksempler er stoffer i vedlegg IV og V i Reach, stoffer som reguleres gjennom annet regelverk og stoffer som brukes til prosessorientert forskning og utvikling (PPORD).

Stoffer som er unntatt registreringsplikt i Reach:

 • Polymerer som definert i Reach artikkel 3(5). 
  Monomerene i en polymer er registreringspliktig hvis de inngår i mengde større eller lik 2 vektprosent og hvis den samlede mengden er større eller lik 1 tonn per år. Dette gjelder så fremt monomeren ikke allerede er blitt registrert av en aktør høyere opp i forsyningskjeden. (Reach artikkel 6(3).)
 • Stoffer i Reach vedlegg IV og V (pdf hos Lovdata)
 • Veiledning for REACH vedlegg V – unntak fra registreringsplikten (engelsk)
 • Radioaktive stoffer, Reach artikkel 2(1)(a)
 • Farlige stoffer i transport, Reach artikkel 2(1)(d)
 • Stoffer i faste produkter når det ikke er tilsiktet at stoffene skal frigis fra produktet ved normal bruk, Reach artikkel 7(1)

Bruksområder:

Du trenger ikke registrere den andelen av stoffet som brukes til:

 • ikke-isolerte intermediater, Reach artikkel 3(15)(a)
 • prosessorientert forskning og utvikling (PPORD), Reach artikkel 9
  Det kan innvilges 5 års unntak fra registreringsplikten. Se veiledning hos Echa
 • mat eller dyrefôr, Reach artikkel 2(5)(d)
 • legemidler eller veterinærpreparater, Reach artikkel 2(5((a)
 • biocider og plantevernmidler, Reach artikkel 15

Opprinnelse:

Du trenger ikke registrere den andelen av stoffet som har denne opprinnelsen:

 • re-import, Reach artikkel 6(7)(c)
 • stoffer i transit/toll, Reach artikkel 2(1)(b)
 • stoffer som er gjenvunnet fra avfall og som allerede er registrert, Reach artikkel 2(7)(d)
  Veiledning for avfall og gjenvunnede stoffer (norsk / engelsk)

Kommer jeg over ett tonn per år?

Registreringsplikten i Reach omfatter årlig mengde av et stoff på et tonn eller mer, alene eller i en blanding av flere stoffer. Hvis du får samme stoff fra flere leverandører, skal du registrere samlet mengde av stoffet. 

Merk at du skal regne intermediater separat. 

Hvilken årlig tonnasje du har avgjør hvilke data du må levere og hvilke kostnader du får ved registrering.

Om registrering i Reach

Ved registrering i Reach må virksomhetene dokumentere egenskaper og sikker bruk av sine stoffer. Virksomheter som skal registrere samme stoff, må samarbeide om å skaffe data, og kostnadene knyttet til det kan bli høye. Denne kostnaden reguleres ikke av myndighetene, men styres av virksomhetene selv. I tillegg skal det betales et gebyr til Echa som varierer med størrelse på virksomheten og mengde stoff.

Miljødirektoratet anbefaler at du setter deg inn kravene til registrering i god tid før du må registrere stoffene dine. Hvor omfattende jobben med å registrere er, avhenger av om stoffet er registrert fra før.

For stoffer som ikke er registrert av andre aktører er prosessen med å registrere svært omfattende. Virksomhetene må da selv fremskaffe all nødvendig dokumentasjon for første gangs registrering av stoffene. Den videre veiledningen er ikke tilpasset for dette scenariet. Det er omfattende veiledningsmateriell hos Echa.

Hvilke data som kreves er beskrevet i Reach vedlegg VII-X.

Stoffer som allerede er registrert

Virksomheter som skal registrere stoffer som alt er registrert av andre aktører, må kjøpe seg inn i en eksisterende registrering ("joint submission"). Ettersom de fleste stoffene på markedet allerede er registrert, gjelder den videre veiledningen slik registrering.  

Sende forespørsel til Echa (inquiry)

Det første du må gjøre er å sende forespørsel til Echa om at du kommer til å registrere et gitt stoff. Dette må du gjøre for å sjekke hvilke data som er tilgjengelig for stoffet. Echa vil også i denne prosessen sette deg i kontakt med hovedregistranten av stoffet. Først når du har fått svar på forespørselen fra Echa, kan du gå videre med registreringen.

For å registrere et stoff må du ha denne informasjonen:

 • identiteten til stoffet (Cas, Ec-nummer, sammensetning og eventuelt analysedata)
 • identitet og kontaktinformasjon til virksomheten
 • eventuelle behov for nye data, inkludert nye dyreforsøk

Du må lage en inquiry dossier og sende inn forespørselen via nettplattformen Reach-IT. Hvis du ikke har brukerkonto i Reach-IT må du opprette dette.

Felles registrering

Når Echa har godkjent forespørselen din, setter de deg i kontakt med andre virksomheter som har registrert. På den måten kan dere dele data og kostnader til registrering. Målet er at du skal tilslutte deg en felles registrering (joint submission) av stoffet.

Fellesdelen av registreringen, som du må kjøpe deg inn i omfatter data om fysikalske, kjemiske, toksikologiske og økotoksikologiske egenskaper. Merk at jo mer du skal registrere av et stoff, jo høyere er kravene til data om toksikologiske og økotoksikologiske egenskaper. Datakravene er gitt i vedlegg VII-X til Reach-forordningen.

Registrering av farlige stoffer over 10 tonn?

Hvis du skal registrere mer enn 10 tonn per år av et stoff, er det krav om en kjemisk sikkerhetsvurdering i en Chemical Safety Report (CSR), som omfatter vurdering av fare og av PBT-egenskaper.

Hvis stoffene i tillegg er klassifiseringspliktige eller har PBT- eller vPvB-egenskaper, er det også krav om å vurdere eksponering og å gjøre en risikokarakterisering i eksponeringsscenarier for hvert bruksområde av stoffet.

CSR og eksponeringsscenariene er som regel del av felles registrering, men husk å sjekke dette og at din og dine kunders bruk av stoffet er omfattet i eksponeringsscenariene. Hvis de ikke er det, må du lage din egen CSR og eventuelt eksponeringsscenarier for din og dine kunders bruk.

Eksponeringsscenariene fra registreringen skal til slutt legges ved sikkerhetsdatablad for stoffet.

 

Samarbeid om data

Du må betale hovedregistranten av stoffet (virksomheten som koordinerer innsamling av data) et avtalt beløp for å få tilgang til dataene for felles registrering, som beskrevet ovenfor.

Tilgangen får du i form av en tidsbegrenset kode (token) som du skal oppgi i registreringen din.

Vær oppmerksom på at du ikke skal betale for mer data enn du trenger til din registrering. Hvis dere ikke blir enige om betalingen, kan Echa bistå.

 

Individuell del av registreringen

Den individuelle delen av registreringen omfatter blant annet:

 • opplysninger om stoffidentitet som er spesifikke for virksomheten
 • bruk og bruksvilkår av stoffet

Når du har fått samlet eller fått tilgang til de dataene du trenger kan du gå i gang med registreringen.

Lage dossier og sende til Echa

Virksomheten må utarbeide et registreringsdossier og sende det inn til Echa. Det er flere framgangsmåter, avhengig av om du har egne data som skal supplere fellesregistreringen. Den enkleste fremgangsmåten er hvis du kan tilslutte deg felles del av registreringen i sin helhet. 

Registreringsdossieret skal sendes via nettplattformen REACH-IT.

Registreringen din vil gå gjennom flere verifiseringstrinn hos Echa. Du må betale et registreringsgebyr før du får tilsendt ditt registreringsnummer. Registreringsnummeret dokumenterer at stoffet ditt er registrert.

Etter at du har registrert

Informer kundene dine

Hvis det er krav om sikkerhetsdatablad for stoffet, må du etter registreringen oppdatere sikkerhetsdatabladet. Husk å føre på registreringsnummeret og å legge ved eventuelle eksponeringsscenarier.

Hold registreringen oppdatert

Du må oppdatere registreringen når du har ny informasjon om sammensetning av stoffet, effekter på helse og/eller miljø, endringer i bruk eller mengder.

Evaluering

Du må også være forberedt på at en registrering av et stoff kan bli plukket ut til evaluering av myndighetene (Reach avdeling VI).

I en evaluering undersøker myndighetene om registreringen tilfredsstiller kravene i Reach (dossierevaluering) eller om det er behov for mer informasjon om stoffet, fordi det er en bekymring om stoffet representerer en helse- og/eller miljørisiko (stoffevaluering). Stoffevaluering kan føre til en anbefaling om videre regulering av stoffet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid