Det er flere stoffer som er forbudt i EE-produkter. Dette er fordi stoffene fører til skade på mennesker og miljø. Som importør er du ansvarlig for at de produktene du selger ikke inneholder noen av disse stoffene i konsentrasjoner som er over gjeldende grenseverdier.

Per i dag er følgende stoffer og stoffgrupper på lista:

  • bly
  • kadmium
  • seksverdig krom
  • kvikksølv
  • bromerte flammehemmere (PBB og PBDE)
  • ftalater (DEHP, BBP, DBP, DIBP)

Nye stoffer som blir forbudt inkluderes fortløpende på lista og det er viktig at du holder deg oppdatert.

Krav i annet regelverk

Du må se til at EE-produkter også overholder krav i annet regelverk som regulerer innhold av kjemikalier. Slike krav finner du blant annet i:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid