CE-merket

Alle leker som importeres skal være CE-merket. Det er produsenten som setter dette merket på alle produkter. Som importør har du ikke anledning til å sette på CE-merket med mindre produsenten gir deg fullmakt til det.

CE-merkingen skal påføres leken, en etikett eller emballasjen slik at den er synlig, lett leselig og ikke kan fjernes. For små leker kan CE-merkingen alternativt påføres en etikett eller en medfølgende brosjyre.

Ved salg eller import av leker er det ditt ansvar å kontrollere at produktet har korrekt CE-merking.

CE-merket: Dersom CE-merkingen blir forminsket eller forstørret, skal størrelsesforholdet slik det framgår av figuren overholdes.

Dersom CE-merkingen blir forminsket eller forstørret, skal størrelsesforholdet slik det framgår av figuren overholdes.

Advarsler

Etiketter og bruksanvisninger til leker skal gjøre brukerne eller deres foresatte oppmerksom på de farene som er forbundet med bruken av leken, og hvordan slike farer kan unngås.

For noen kategorier av leker er det fastsatt egne advarsler som skal brukes. Dette gjelder for eksempel kjemiske leker, blant annet kjemisett, plaststøpesett og slimsett.

Farlige kjemikalier skal i tillegg overholde krav som stilles i regelverket for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften).

Bruksanvisninger, advarsler og sikkerhetsinstruks skal skrives på norsk.

Ved salg eller import av leker er det ditt ansvar å kontrollere at produktet er korrekt merket.

Sporbarhet

Alle leker skal være merket med identifikasjon, slik at det er sporbart. Dette kan være i form av typenummer, serienummer, modellnummer eller annen identifikasjonsmerking.

På veldig små produkter kan merkingen angis på informasjon eller emballasje som følger produktet.

Det er produsenten som setter dette merket på alle produkter, og som selger eller importør har du ansvaret for å kontrollere at dette er gjort.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid