Denne veilederen gir en introduksjon til noe av kravene i miljøregelverket. Din virksomhet har selv ansvar for å få oversikt over alle regelverk som gjelder og overholde disse. Husk at ett produkt kan falle inn under flere regelverk.

Ansvar og roller

Det er flere roller i leverandørkjeden med ulike forpliktelser. For flere av regelverkene gjelder følgende:

 • Produsent: Produserer varer eller kjøper inn produkter fra en produsent, og setter ditt navn/din merkevare på disse varene. 
 • Importør: Importerer produkter fra utenfor EØS-området for salg til Norge.
 • Distributør: Kjøper inn produkter fra innenfor EØS-området for salg til Norge.

Som produsent eller importør av produkter til Norge må du vite hva de inneholder, og ikke selge produkter med helse- og miljøskadelige stoffer. Det er hjemlet i aktsomhetsplikten i produktkontrolloven.

Det er færre forpliktelser for distributører enn det er for importører som gjør varer tilgjengelige på EØS-markedet for første gang. Importører har et stort ansvar for å sørge for at varene er lovlige å selge i EØS-området, inkludert Norge.

Medlemskap i returselskap

Som importør av EE-produkter (elektriske- og elektroniske produkter) til Norge må du være medlem av et godkjent returselskap for EE-avfall. Dette gjelder uavhengig av hvor du importerer fra.

Kravet om medlemskap gjelder også om du importerer deler og komponenter som settes sammen til EE-produkter i Norge.

Avfallsregelverket definerer her produsent som importør og/eller produsent av EE-produkter. 

Noen viktig plikter

 • selge kun lovlige produkter 
 • melde fra om ulovlige produkter
 • samarbeide med myndighetene
 • ha informasjon om leverandørkjeden - kan oppgi til myndighetene hvem produktene ble kjøpt fra og solgt til
 • plikt til å melde inn produkter som inneholder SVHC-stoffer over 0,1% i SCIP-databasen

For EE-produkter:

Produsent har i tillegg ansvar for: 

 • å utarbeide teknisk dokumentasjon (testrapporter mm.) og oppbevare den i ti år
 • CE-merking - merke produktene korrekt
 • Samsvarserklæring - utarbeide dokumentasjon på norsk eller engelsk og oppbevare den i ti år

For leketøy:

Produsent har i tillegg ansvar for: 

 • å utarbeide teknisk dokumentasjon (testrapporter mm.) og oppbevare den i ti år
 • CE-merking - merke produktene korrekt
 • Bruksanvisning - utarbeide dokumentasjon på norsk
 • Samsvarserklæring - utarbeide dokumentasjon på norsk eller engelsk og oppbevare den i ti år
 • selge kun lovlige produkter 
 • melde fra om ulovlige produkter
 • samarbeide med myndighetene
 • ha informasjon om leverandørkjeden - kan oppgi til myndighetene hvem produktene ble kjøpt fra og solgt til

For EE-produkter:

Importør har i tillegg ansvar for å sjekke: 

 • at den tekniske dokumentasjon (testrapporter mm.) foreligger og at den viser at produktene er lovlige
 • CE-merking - at produktene er korrekt merket
 • Samsvarserklæring - at dokumentasjon følger med produktene og oppbevare kopi i ti år

For leketøy: 

Importør har i tillegg ansvar for å sjekke:  

 • at den tekniske dokumentasjon (testrapporter mm.) foreligger og at den viser at produktene er lovlige
 • CE-merking - at produktene er korrekt merket
 • Bruksanvisning -at dokumentasjon på norsk følger med produktene
 • Samsvarserklæring - at dokumentasjon følger med produktene og oppbevare kopi i ti år
 • selge kun lovlige produkter
 • melde fra om ulovlige produkter
 • samarbeide med myndighetene
 • informasjon om leverandørkjeden - kan oppgi til myndighetene hvem produktene ble kjøpt fra og solgt til

For EE-produkter:

Distributør har i tillegg ansvar for å sjekke: 

 • CE-merking - at produktene er korrekt merket 
 • at samsvarserklæring foreligger
 • at produsenten og importøren har påført sitt navn og kontaktinformasjon på produktet eller emballasje
 • at EE-produkter har et parti eller serienummer

For leketøy:

Distributør har i tillegg ansvar for å sjekke: 

 • CE-merking - sjekke at produktene er korrekt merket
 • at bruksanvisning er på norsk og følger med produktet
 • at leketøy har et parti- eller serienummer
 • at produsenten og importøren har påført sitt navn, varemerke og kontaktinformasjon på emballasjen eller på dokumentasjon som følger med leketøyene

På våre nettsider finner du krav og informasjon som gjelder miljøregelverket. Det finnes også andre krav som andre myndigheter kan gi veiledning om. For eksempel DSB om fysiske farer ved produktene eller Mattilsynet for matkontaktmaterialer og kosmetikk.

Mange krav som stilles til produkter kommer fra EU. EU har derfor publisert en veileder for å hjelpe bedrifter å forstå og etterleve regelverket.

Internkontroll

Bedrifter og enkeltpersonforetak som produserer, importerer eller distribuerer produkter må ha innført internkontroll.

Internkontrollen er systemer, rutiner og prosedyrer som bedrifter utarbeider for å sørge for lovlig drift av virksomheten. For produkter betyr det å ha rutiner for å sjekke at produktene de kjøper inn er lovlige, og for å vite hva bedriften gjør i tilfelle de avdekker ulovlige produkter i sitt vareutvalg.

Internkontroll skal være tilpasset bedriftens/virksomhetens størrelse. Jo større virksomhet (i omfang, omsetning, vareutvalg, utsalgssteder, antall ansatte), jo mer omfangsrikt blir internkontrollsystemet.

Internkontrollsystemet skal inneholde følgende:

 • Oversikt over regler som gjelder for virksomheten
 • Sørge for at ansatte er kjent med og bruker internkontrollsystemet
 • Sørge for at ansatte skal medvirke til samlet kunnskap og erfaring brukes i virksomheten
 • Mål for helse, miljø og sikkerhet. Dette skal dokumenteres skriftlig
 • Oversikt over organisasjonen (ansvar, roller, organisering av oppgaver). Dette skal dokumenteres skriftlig.
 • Kartlegging av fare og risiko. Dette skal dokumenteres skriftlig.
 • Rutiner for å avdekke avvik. Dette skal dokumenteres skriftlig.
 • Systematisk gjennomgang og overvåkning av internkontrollsystemet. Dette skal dokumenteres skriftlig.

Kravene er nærmere beskrevet i internkontrollforskriften § 5.

Sammen med blant andre DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og NSO (Næringssikkerhets organisasjon) har Miljødirektoratet laget en egen veileder for importører og produsenter av forbrukerprodukter.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid