Teknisk dokumentasjon

Teknisk dokumentasjon er dokumentasjonen produsenten utarbeider i forbindelse med produktdesign og produksjon av produkter. Det er dokumentasjon som importører gransker for å vurdere om produkter de ønsker å importerer er i samsvar med regelverket.

Det stilles spesifikke krav til teknisk dokumentasjon for EE-produkter og leker.

EE-produkter og leketøy:

Det skal være utarbeidet teknisk dokumentasjon for leker og EE-produkter. Eksempel på dokumentasjon kan være testrapporter, sikkerhetsvurderinger og eventuelle sikkerhetsdatablad.

  • Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen.
  • Importør til EU/EØS skal sikre at den er utarbeidet og kan gjøres tilgjengelig for myndighetene i ti år.
  • Distributør må sørge for at nødvendig dokumentasjon på norsk følger EE-produktet.

Europakommisjonen har utarbeidet flere veiledningsdokumenter for produsenter, importører, distributører og tilsynsmyndigheter om tolkning av regelverk for flere typer av leketøy.

Regelverket følger av av produktforskriften og leketøyforskriften.

EE-produkter og leketøy: Samsvarserklæring

Alle leker og EE-produkter (elektriske og elektroniske produkter) som importeres til og selges i Norge skal ha en samsvarserklæring (Declaration of Conformity (DoC)).

Med denne erklæringen (på norsk eller engelsk) fastslår produsenten at produktet overholder krav i europeisk regelverk (produktspesifikt regelverk for leketøy og EE-produkter).

Som importør til EU/EØS er det ditt ansvar å sørge for at en slik erklæring følger produktet. Du skal også oppbevare kopi av samsvarserklæringen i ti år etter at produktet er omsatt første gang på EØS-markedet.

Dette følger av leketøyforskriften og produktforskriften.

Se for eksempel RoHS-direktivet vedlegg VI

RHOS-direktivet vedlegg VI

. Kilde: EUR-Lex - 32011L0065 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Informasjon om leverandørkjeden

Du skal på oppfordring kunne vise hvilke virksomheter du har kjøpt produkter fra, og hvilke virksomheter du selger til. Det kravet kommer som følge av flere regelverk. Produktkontrolloven gjelder for alle varene. 

For leketøy og EE-produkter gjelder spesifikke bestemmelser:

Leketøy: Bruksanvisning og sikkerhetsinformasjon

Med leketøy som selges til Norge skal det følge med en bruksanvisning og sikkerhetsinformasjon på norsk.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid