Her får du oversikt over generelle plikter for alle virksomheter. I tillegg kan du få du veiledning i spesifikke plikter ut fra valg du krysser av og stoffer du søker opp.

Hva gjelder din stoffblanding?

Kryss av:

Søk opp dine stoffer

Søk opp og velg dine stoffer for å få tilpasset veiledning til sentrale plikter i kjemikalieregelverkene.

Her får du treff på stoffer omfattet av:

  • Begrensningslista - Reach vedlegg XVII
  • Autorisasjonslista - Reach vedlegg XIV
  • Kandidatlista i Reach (SVHC-lista)
  • Produktforskriften
  • Forskrift om eksport og import av visse farlige kjemikalier
  • Prioritetslista

Merk at dette ikke er en uttømmende liste. Du får kanskje ikke treff på alle stoffer som er omfattet av regelverket. Spesielt stoffer som inngår i gruppeinnganger kan det være vanskelig å få treff på.