Disse stoffene har så betenkelige helse- og miljøegenskaper at det kreves autorisasjon hvis de allikevel skal brukes. Det er forbudt å bruke stoffene hvis du ikke har fått autorisasjon til dine eller dine kunders bruksområder.

Kravet om autorisasjon av stoffer er hjemlet i Reach-regelverket. Stoffer som er underlagt krav om autorisasjon er listet i vedlegg XIV.

Stoffer på Reach vedlegg XIV skal substitueres, og er forbudt å bruke etter en såkalt utløpsdato med mindre særskilt autorisasjon er gitt til virksomheter. Virksomheter som fortsatt har behov for å bruke stoffene må søke Echa om autorisasjon.

Kravet om autorisasjon gjelder uavhengig av mengden stoff og gjelder for hvert bruksområde for stoffene.

Det er enkelte unntak frå kravet om å søke autorisasjon for mellom anna:

 • stoff i faste produkt som blir importerte til EU/EØS
 • stoff i bruk som intermediat
 • bruk som ikkje er omfatta av verkeområdet for Reach
 • stoff i svært låge konsentrasjonar (til dømes lågare enn klassifiseringsgrensa)

Generelle unntak frå krav om autorisasjon i Reach:

 • Produkt som blir importerte til EØS-området, jf. art. 56, pkt. 1 a
 • Intermediater (mellomprodukt), jf. art. 2, pkt. 1 c og 8 b
 • Bruk av stoffet i legemiddel og veterinærmedisin som er omfatta av regelverka for legemiddel- og veterinærmedisin, jf. art. 2, pkt. 5 a
 • Bruk av stoffet i næringsmiddel og forstoff som er underlagt regelverka for næringsmiddel og forstoff, jf. art. 2, pkt. 5 b
 • Bruk av stoffet i vitskapleg forsking og utvikling, jf. art. 56, pkt. 3
 • Bruk av stoffet i plantevernmiddel som er omfatta av plantevernmiddelregelverket, jf. art 56, pkt. 4 a
 • Bruk av stoffet i biocidprodukt som er omfatta av biocidregelverket, jf. art. 56, 4 b
 • Bruk av stoffet i drivstoff som blir omfatta av regelverket om bensin og dieselolje, jf. art 56, pkt. 4 c
 • Bruk av mineraloljer som drivstoff og bensin i mobile/faste forbrenningsanlegg og bruk som drivstoff og brensel i lukka system, jf. art. 56, pkt. 4 d
 • Bruk av stoffet i kosmetikkprodukt som er omfatta av kosmetikkregelverket, men unntaket gjeld berre stoff som er oppførte i vedlegg XIV berre på grunn av helseeffektar jf. art. 56, pkt. 5 a
 • Bruk av stoffet i materiale som er berekna å komme i kontakt med næringsmiddel og som er omfatta av matvareemballasjeregelverket, men unntaket gjeld berre stoff som er oppførte i vedlegg XIV berre på grunn av helseeffektar, jf. art. 56, pkt. 5 b
 • Bruk av PBT/vPvB-stoff og stoff når det gjeld tilsvarande bekymring (jf. artikkel 57, pkt. d, e og f) når stoffa er i konsentrasjon < 0,1 prosent, jf. art. 56, 6 a
 • Bruk av CMR-stoff i kategori 1 og 2 i stoffblandingar når stoffa er i ein konsentrasjon lågare enn klassifiseringsgrensa, jf. art. 56, pkt. 6 b

Vurder om stoffet kan erstattes

Hvis det er mulig bør du heller bruke et stoff som ikke krever autorisasjon for din bruk og dine eventuelle kunders bruk. Du bør erstatte stoffet med et stoff som ikke krever autorisasjon.

Sjekk om det er søkt om autorisasjon

Har leverandøren din søkt autorisasjon for din eller dine kunders bruk av stoffet?

Du kan bruke stoffet i din stoffblanding.

Alle verksemder har meldeplikt til Echa viss dei bruker eit stoff som det er innvilga autorisasjon for. Dette må gjerast innan tre månader etter første levering av stoffet.

Slik melder du til Echa

Sjekk om det er lov til å bruke stoffet og hvilke frister som gjelder. Hvis utløpsdato er passert er det ikke lov å bruke stoffet.

Det er to fristar som gjeld ved søknad om autorisasjon:

 • søknadsfrist (application date) - fristen for å søke autorisasjon
 • utløpsdato (sunset date) - siste dato eit stoff er tillate brukt utan at det enten er autorisert eller at det er søkt om autorisasjon (overgangsordning)

Du kan sjekke fristene som gjelder for ditt stoff i vårt verktøy kjemikaliesøk, se ramme under.

Du må avtale med dine kunder hvem av dere som eventuelt søker autorisasjon.

Dersom ingen har søkt for din bruk av stoffet, må du selv søke Echa om autorisasjon.

Hvordan søke om autorisasjon?

Søknad om autorisasjon skal sendes til Echa og søknadsprosessen er omfattende. Du må søke om autorisasjon for bruk av stoffet for hvert enkelt bruksområde av stoffet som er aktuelt for deg og dine eventuelle kunder. En eventuell autorisasjon vil gjelde for en tidsbegrenset periode.

Søknaden skal inneholde:

 • kjemisk sikkerhetsvurdering
 • bruksområde som søkes godkjent
 • vurdering av alternative stoffer/teknologi
 • substitusjonsplan
 • sosioøkonomisk analyse

Du må betale gebyr når du søker om autorisasjon.

Korleis blir søknaden behandla?

Det er Echas komitear for risikovurdering (RAC) og sosioøkonomisk analyse (SEAC) som vurderer søknader om autorisasjon. Echa sender ei tilråding til EU-kommisjonen som fattar det endelege vedtaket om autorisasjon skal løyvast eller avslåast. Når EU-kommisjonen fattar vedtak om autorisasjon, skal Miljødirektoratet innan 30 dagar treffe tilsvarande vedtak.

Når du har fått innvilget en søknad om autorisasjon, må du føre opp autorisasjonsnummeret som er tildelt både på etiketten og i sikkerhetsdatabladet.

Du må sjekke sikkerhetsdatabladet eller spørre leverandøren din om det er søkt om autorisasjon for din bruk.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid