Norge har et nasjonalt mål om at bruk og utslipp av disse stoffene skal fases ut. Prioritetslista er ikke et regelverk eller en forbudsliste, men gir virksomhetene et viktig signal om at det er viktig å redusere bruk eller utslipp av disse stoffene.

Sjekk om du må ha tillatelse til å forurense

Alle verksemder som må søke om løyve til forureining, har ansvar for å beskrive om det blir forventa utslepp av stoff på prioritetslista.

Verksemder som får løyve til å forureine må:

  • overhalde vilkår for utslepp av prioriterte stoff som blir sette i løyvet
  • rapportere utslepp av stoff på prioritetslista til Miljødirektoratet

Alle verksemder som produserer, omset, importerer eller bruker helse- og miljøskadelege stoff:

  • er ansvarlege for å overhalde krava i kjemikalieregelverket
  • skal vise varsemd og treffe risikoreduserande tiltak for å førebygge skadar på helse og/eller miljø (varsemdplikta)

Verksemder som bruker farlege kjemikalium er pliktige til å vurdere om det finst alternative stoff (substitusjon).

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid