Når et stoff er ført opp på kandidatlista, har virksomhetene informasjonsplikt til kunder, forbrukere og myndigheter. Stoffene er kandidater for videre regulering.

Informasjonsplikt

Virksomheter som omsetter eller bruker noen av stoffene på kandidatlista – enten alene, i stoffblandinger eller i produkter – er forpliktet til å informere arbeidstakere, forbrukere og Echa.

For leverandører av faste bearbeidede produkter med mer enn 0,1 prosent av et SVHC-stoff gjelder:

  • plikt til å gi mottaker av produktet informasjon om sikker bruk.
    På forespørsel fra forbruker må slik informasjon gis innen 45 dager.
  • plikt til å melde til Echa innen 6 måneder etter at stoffet ble ført opp på kandidatlista, hvis årlig produksjon/import av stoffet er mer enn 1 tonn
  • plikt til å registrere sine produkter i Scip-databasen. 

For stoffer og stoffblandinger med mer enn 0,1 prosent av et SVHC-stoff (0,2 prosent for gasser) gjelder:

  • leverandøren må framskaffe sikkerhetsdatablad selv om stoffet ikke er klassifiseringspliktig (gjelder primært PBT/vPvB-stoffer)

Virksomhetene bør vurdere å erstatte slike stoffer med mindre skadelige stoffer. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid