Disse stoffene har så betenkelige helse- og miljøegenskaper at det kreves autorisasjon hvis de likevel skal brukes. Det er forbudt å bruke stoffene hvis du ikke har fått autorisasjon til dine eller dine kunders bruksområder.

Vurder om stoffet er nødvendig

Sjekk med dine kunder om det kan erstattes med stoffer som ikke krever autorisasjon. Du må gjøre samme vurdering for stoffer som inngår i en blanding med flere stoffer.

Sett deg inn i hvilke frister som gjelder

Når det er nødvendig for din eller dine kunders virksomhet å bruke et stoff som er underlagt krav om autorisasjon, og det heller ikke finnes alternativer, må du undersøke hvilke frister som gjelder for dette stoffet.

Det er to fristar som gjeld ved søknad om autorisasjon:

  • søknadsfrist (application date) - fristen for å søke autorisasjon
  • utløpsdato (sunset date) - siste dato eit stoff er tillate brukt utan at det enten er autorisert eller at det er søkt om autorisasjon (overgangsordning)

Du kan sjekke fristene som gjelder for ditt stoff i vårt verktøy kjemikaliesøk, se ramme under.

Du må avtale med dine kunder hvem av dere som eventuelt søker autorisasjon.

Hvordan søke om autorisasjon?

Søknad om autorisasjon skal sendes til Echa og søknadsprosessen er omfattende. Du må søke om autorisasjon for bruk av stoffet for hvert enkelt bruksområde av stoffet som er aktuelt for deg og dine eventuelle kunder. En eventuell autorisasjon vil gjelde for en tidsbegrenset periode.

Søknaden skal inneholde:

  • kjemisk sikkerhetsvurdering
  • bruksområde som søkes godkjent
  • vurdering av alternative stoffer/teknologi
  • substitusjonsplan
  • sosioøkonomisk analyse

Du må betale gebyr når du søker om autorisasjon.

Korleis blir søknaden behandla?

Det er Echas komitear for risikovurdering (RAC) og sosioøkonomisk analyse (SEAC) som vurderer søknader om autorisasjon. Echa sender ei tilråding til EU-kommisjonen som fattar det endelege vedtaket om autorisasjon skal løyvast eller avslåast. Når EU-kommisjonen fattar vedtak om autorisasjon, skal Miljødirektoratet innan 30 dagar treffe tilsvarande vedtak.

Når du har fått innvilget en søknad om autorisasjon, må du føre opp autorisasjonsnummeret som er tildelt både på etiketten og i sikkerhetsdatabladet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid