Kjemikalieregelverket gjelder både for virksomheter og privatpersoner, men Miljødirektoratets veiledning er først og fremst tilrettelagt for virksomheter.

På EUs forbrukerportal "kjemikalier i hverdagen" finnes mye informasjon:

Miljøstatus gir informasjon om miljøgifter:

Kjemikalier som inneholder farlige stoffer skal faremerkes. Her finner du oversikt over de ulike faremerkene og faresetningene:

Forbrukerinformasjon

Nyttig forbrukerinformasjon om produkter og farlige stoffer
Merkeordninger:

Vi oppfordrer deg som er forbruker til å kjøpe produkter som er miljømerket. Dette bidrar til å redusere bruk og utslipp av mange farlige stoffer.

Aktuelle å kontakte ved helsespørsmål:

Ved kroniske helseplager er fastlegen et naturlig kontaktpunkt.

Netthandel

Produkter som selges på nett kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer som er regulert i Norge. Ved postordre og lignende salg, hvor kjøperen ikke ser kjemikaliets etikett før avtalen inngås, skal markedsføringen inneholde informasjon om kjemikaliets farlige egenskaper.

Den som kjøper produkter fra utlandet er ansvarlig for at produktene som blir importert overholder norske krav. Selv om det forventes mer av en virksomhet enn av privatpersoner i denne sammenhengen, gjelder i prinsippet denne bestemmelsen også for private som handler på nett.

Det er ikke krav til å oppgi sammensetning av produkter som leker, klær, smykker, bøker, møbler og elektroniske produkter, og det er derfor ekstra vanskelig å vite hva de inneholder. Det er likevel et krav om at den som importerer produktene skal ha kunnskap om dette, overholde gjeldende regelverk og på forespørsel kunne oppgi nødvendig og relevant informasjon for å vise at produktene er trygge.

Avfallshåndtering

Det er egne ordninger for kildesortering og innlevering av farlig avfall i de ulike kommunene.

Rett til informasjon

Miljøinformasjonsloven gir deg rett til å spørre og krav på å få svar fra myndigheter og virksomheter på hvordan miljøgifter i produkter, farlige utslipp og arealinngrep kan påvirke oss og miljøet vi lever i.

Det er forhandleren, produsenten og/eller importøren som har ansvaret for at produktene de selger er trygge. De skal kunne svare på om produktene inneholder komponenter, eller har egenskaper som kan føre til helse- eller miljøskade, og hvilke komponenter dette eventuelt er. Denne retten til informasjon er nedfelt i produktkontrolloven § 10.

Vi har laget en mal som du kan bruke for å be produsenter, importører eller forhandler om produktinformasjon.

I tillegg har du ifølge det europeiske kjemikalieregelverket Reach krav på å få opplysninger om produktet inneholder stoffer som er spesielt bekymringsfulle for helse eller miljø (SVHC-stoffer, substances of very high concern) dersom konsentrasjonen av stoffet er over 0,1 prosent (på forespørsel, innen 45 dager).

Regelverk og veiledning