I Norge har vi hatt et regelverk for kjemikalier i tatoveringsprodukter siden 2008. Nå kommer det nye krav til tatoveringsblekk i kjemikalieregelverket Reach. 

Det nye regelverket er i stor grad likt det som gjelder frem til januar 2022, men inkluderer nå flere stoffer, blant annet stoffer som er allergifremkallende og irriterende. I tillegg vil noen fargepigmenter som har vært vanlig i bruk bli forbudt. Fra 5. januar 2022 vil regelverket være likt for alle land i EU og EØS.

Reach-forskriften, vedlegg XVII post 75, vil forby innholdet av ca 4000 stoffer. Kun et mindretall av disse stoffene er til nå funnet i tatoveringsblekk.  De fleste stoffene er inkludert i forbudet for å unngå at de blir brukt som erstatning for andre stoffer i fremtiden.

Hva er formålet med regelverket?

Formålet er å beskytte personer som tar en tatovering eller permanent sminke, mot helseskadelige stoffer. Det nye regelverket forbyr ikke tatovering, men skal sørge for at fargene som brukes i tatoveringsblekk og permanent sminke blir tryggere.   

EU kommisjonen forventer at regelverket vil redusere helseutfordringer som er forårsaket av kjemikalier i blekket. For eksempel kroniske allergiske reaksjoner og andre hudproblemer og potensiell risiko for å utvikle kreft og skader på arvestoffet og forplantningen.

Hva er næringsaktørenes ansvar

Endringene som kommer nå, vil påvirke alle som produserer, importerer og bruker tatoveringsblekk og permanent sminke i EU/EØS. Produsentene har et ansvar for å lage blekk som overholder grenseverdiene som er satt i regelverket. Aktører som kjøper blekk i EU/EØS og leverer til tatovører og de som bruker blekket, må også sjekke at produktene er innenfor regelverket.

Kjøper du blekk fra land utenfor EU, er du importør i henhold til Reach og er selv ansvarlig for at tatoveringsproduktene overholder regelverket både når det gjelder innhold og merking.

Miljødirektoratet godkjenner ikke kjemiske produkter og har ikke oversikt over sammensetningen av det tatoveringsblekket som finnes på markedet. Miljødirektoratet har heller ikke kjennskap til om det finnes konkrete produkter på markedet som overholder det nye regelverket. Vi har imidlertid fått informasjon fra både bransjen og andre EU-land om at produsenter nå jobber for å sikre tatoveringsblekk som er i henhold til de nye reglene innen januar 2022.

Det nye regelverket gjelder fra 5. januar 2022 i både Norge og i EU. Regelverket ble vedtatt i september 2020 og har vært ute på flere offentlige høringer før det.

Bruken av to fargestoffer, Pigment Green 7 og Pigment Blue 15:3, blir først forbudt 5. januar 2023. Dette er vedtatt fordi tatoveringsbransjen har påpekt at disse to fargene er spesielt vanskelige å erstatte. Bransjen får dermed mer tid til å finne andre fargestoffer som kan erstatte disse i tatoveringsblekk.

For å kunne overholde det nye regelverket og gi best mulig råd til dine kunder, skal du kjenne til innholdet i de tatoveringsfargene du bruker og ha kontroll på merkingen av tatoveringsfarger fra leverandørene og produsentene dine. Det kan du gjøre ved å be leverandørene og produsentene opplyse om innholdet i tatoveringsfargene og stille krav til måten de merker sine produkter på.

 

Hvilke stoffer er forbudt gjennom Reach?

1. Stoffer som har en harmonisert klassifisering i CLP-regelverket som

 • kreftfremkallende
 • skadelige for forplantningen
 • skadelige for arvestoffet
 • kan fremkalle allergi
 • irriterende for øye, eller gir alvorlig øyeskade
 • irriterende for hud eller etsende

Hos Echa kan du sjekke om stoffene er klassifisert som helseskadelige etter listen over. Vær oppmerksom på at det er kun harmonisert klassifisering som gjelder.

 

2. Stoffer som står på tillegg 13 til vedlegg XVII. 
Her begrenses følgende 91 stoffer: 13 metaller, benzo(a)pyren, metanol, 31 primære aromatiske aminer (PAA’er) og 44 pigmenter (hovedsakelig røde azo-fargestoffer). Se helt nederst i vedlegg XVII.

 

3. Stoffer fra vedlegg II og IV til kosmetikkforordningen:

a. Vedlegg II: Alle stoffene på listen er forbudt

b. Vedlegg IV: Noen stoffer på listen er forbudt. Det gjelder de som ikke skal brukes i øyeprodukter, i produkter som påføres slimhinner og/eller bare kan brukes i produkter som skylles av. Dette står oppført i kolonne g. Bruksbetingelser er angitt i kolonne h.

Det er fastsatt grenser for hvor høye konsentrasjoner det er tillatt å bruke i mange av stoffene. Dette står oppført i regelverket, se post 75 (samme lenke som under pkt. 2).

Det skjer jevnlige oppdateringer av kosmetikkforordningen og av CLP-regelverket som vil kunne påvirke hvilke stoffer som omfattes av regelverket for kjemikalier i tatoveringsblekk. Det er derfor viktig å forsikre seg om at man alltid sjekker siste versjon av regelverket. 

Hvordan merke produktene og informere kundene?

I tillegg til forbudet mot stoffer er det også en rekke merkekrav i post 75 til vedlegg XVII til Reach. 

 • Tatoveringsprodukter må merkes med: "Stoffblanding til bruk i tatoveringer eller permanent sminke"
   
 • Et referansenummer som identifiserer partiet entydig.
   
 • Full ingrediensliste i synkende rekkefølge etter vekt/volum. Se post 75 for flere detaljer. 

 • "pH regulator" dersom en ingrediens er tilsatt for å ha en slik funksjon
   
 • Angivelsen «Inneholder nikkel. Kan forårsake allergiske reaksjoner» dersom stoffblandingen inneholder nikkel under konsentrasjonsgrensen angitt i tillegg 13. 

 • Angivelsen «Inneholder krom VI. Kan forårsake allergiske reaksjoner» dersom stoffblandingen inneholder krom under konsentrasjonsgrensen angitt i tillegg 13.

 • Veiledning for sikker bruk som går utover de kravene som ligger i merking- og klassifiseringsregelverket CLP. 

Informasjon til kunden

Det er også krav om at tatovøren må opplyse kunden om informasjonen som står på produktet. På det norske markedet skal alle opplysninger på tatoveringsblekket være på norsk.

Dersom det er nødvendig på grunn av emballasjens størrelse, skal opplysningene i stedet tas med i bruksanvisningen. Unntaket er setningen "Stoffblanding til bruk i tatoveringer og permanent sminke", som alltid må stå på emballasjen. 

En tatovør som kjøper blekk fra en produsent eller leverandør i Europa kan kreve å få produkter med norsk merking. Selv om vi er utenfor EU, er vi med i EØS og dette regelverket er tatt inn i EØS-avtalen.  

Dersom en tatovør importerer blekk fra landene utenfor EØS, er det tatovørens ansvar å sørge for at merkingen er i orden og at regelverket ellers er overholdt.

Hva er bakgrunnen for regelverket?

I 2015 ba EU-kommisjonen det europeiske kjemikaliebyrået Echa om å utarbeide felles regler for kjemikalier i tatoveringsblekk og permanent sminke i Europa. Reglene skulle ta utgangspunkt i en Europarådsresolusjon med kriterier for sikker bruk av tatoveringsprodukter.

Denne resolusjonen er også grunnlaget for det norske regelverket for tatoveringsprodukter som har ligget under Mattilsynets myndighet siden 2008. Det er derfor mange likheter mellom det nasjonale regelverket som gjelder fram til januar 2022 og det som vil gjelde under kjemikalieregelverket Reach.

Echa har utarbeidet en bakgrunnsrapport, i samarbeid med Danmark, Italia og Norge, som viser at tatoveringskjemikalier utgjør en uakseptabel risiko for helse. I rapporten viser de til at helseeffekter som er rapportert inn etter tatovering hovedsakelig er relatert til hudproblemer, og at det er funnet sammenhenger mellom tatoveringsfarger og lokale reaksjoner som allergi og irritasjon.

Tatoveringsblekk kan inneholde fargestoffer som ikke er utviklet spesielt for injeksjon under huden på mennesker. Derfor kan blekket inneholde forurensninger av helsefarlige kjemikalier, for eksempel kreftfremkallende stoffer eller stoffer som kan være skadelige for forplantningen og arvestoffet.

Det er også kjent at pigmenter fra blekket ikke blir værende i huden, men kan fordeles i kroppen og gjenfinnes i ulike organer som for eksempel lymfeknuter og lever. Ettersom kjemikalier som benyttes i tatoveringsblekk og permanent sminke kan forbli i kroppen i store deler av livet, er det fare for å bli eksponert for helsefarlige kjemikalier over lang tid. Samlet sett tilsier den tilgjengelige informasjonen om helsefarlige kjemikalier som vi kan finne i tatoveringsblekk, at helseeffekter ikke kan utelukkes. 

Hvordan vurderes helseeffekter under kjemikalieregelverket Reach?

Kjemikalier reguleres ut i fra at de for eksempel er kreftfremkallende i dyreforsøk, og ikke ut i fra at det skal dokumenteres at sykdommen også forekommer i mennesker. Tilsvarende gjelder for andre produktområder som leketøy og kosmetiske produkter. En slik tilnærming benyttes for å beskytte forbrukere før de blir syke, gjennom å begrense eksponeringen for problematiske kjemikalier som ellers kan øke risikoen for utvikling av for eksempel kreft.

Hensikten med reglene er å oppnå større sikkerhet ved å unngå at helseskadelige stoffer brukes i tatoveringsblekk. De stoffene som er omfattet av reglene, er stoffer som EU har dokumentert er kreftfremkallende, skadelige for arvestoffet eller forplantningsen, allergifremkallende eller har andre helseskadelige egenskaper. Vurderingen av stoffenes helseskadelige egenskaper er basert på resultater fra internasjonalt anerkjente og validerte testmetoder som brukes til å vurdere kjemikalier under den Europeiske kjemikaliereguleringen.

Hvem er ansvarlige myndigheter i Norge? 

Miljødirektoratet er myndighet for Reach og dermed for kjemikalier i tatoveringsblekk og alt som faller inn under dette regelverket i Reach.

Mattilsynet vil fortsette å være ansvarlig for det nasjonale tatoveringsregelverket, som blant annet omhandler hygienekrav til tatoveringsproduktene. Regler som gjelder tatoveringsvirksomheter under kommunenes myndighet er ikke endret.

Mer informasjon

Les mer om kjemikalier i tatoveringsblekk og permanent sminke fra norske og europeiske myndigheter:

Annen nyttig informasjon og veiledning 

Mer om restriksjoner på kjemikalier og farlige stoffer i produkter på våre nettsider