Forskrift om rammer for vannforvaltningen - gjennomfører EUs rammedirektiv for vann (vanndirektivet).

I lista er det lagt inn stoffer med CAS-nr som kommer inn under stoffgruppene i vannforskriften, lista er ikke fullstendig, og det kan være flere stoffer som omfattes av vannforskriften enn det som fremkommer her.

For stoffene er det oppgitt verdier for maksimal verdi (MAC-EQS) og årlig gjennomsnitt (AA-EQS) for ferskvann og kystvann (μg/l), miljøkvalitetsstandard for biota (μg/kg) og informasjon om stoffet er identifisert som prioritert farlig stoff i vanndirektivet.