Leketøyforskriften inneholder strenge sikkerhetskrav til leker for barn under 14 år. De viktigste bestemmelsene er knyttet til:

  • kjemiske egenskaper
  • fysiske og mekaniske egenskaper, for eksempel små deler, lange snorer, støy og brennbarhet

Leketøyforskriften omfatter både stoffgrupper og enkeltstoffer. Oversikten nedenfor er ikke fullstendig, det vil si at det kan i flere tilfeller være flere stoffer som omfattes av en stoffgruppe enn det som fremkommer her.

Bestemmelsene i leketøyforskriften er de sammen som i EUs leketøydirektiv.

Kjemikalier i leketøy er først og fremst regulert gjennom leketøyforskriften, men det finnes bestemmelser som gjelder kjemiske stoffer i leketøy også i annet regelverk.

Eksempler på dette er forbud i kjemikalieregelverket Reach, forbud mot stoffer i elektrisk og elektronisk leketøy og andre bestemmelser som finnes i produktforskriften, og i Mattilsynets regelverk som gjelder kosmetikk, mat og matkontaktmaterialer (der dette er relevant).

Hvorfor er det viktig å ha egne regelverk for leketøy?

Barn har små kropper som er under utvikling og er derfor mer sårbare for påvirkning enn voksne. De kommer også i større grad i kontakt med stoffene i leketøy ved at de putter ting i munnen.  

Virksomhetenes ansvar og plikter

Leketøyforskriften gjelder for virksomheter som produserer, importerer eller selger leker. Virksomhetene har ansvar for å kjenne til og følge regelverket som gjelder dem.

Alle leker skal være CE-merket. CE-merket er ingen godkjenning, men er produsentenes garanti for at lekene overholder kravene i leketøyforskriften. Det er produsentene som er ansvarlige for CE-merkingen.

Miljødirektoratets rolle

Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet for reglene knyttet til farlige stoffer, støy og hygiene. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ansvar for bestemmelsene om fysiske, mekaniske, elektriske og brennbare egenskaper.

Miljødirektoratet og DSB fører tilsyn med at norske virksomheter overholder kravene i regelverket. Vi gir også råd og veiledning.

Norske miljømyndigheter deltar aktivt i arbeid i EU for strengere reguleringer av stadig flere stoffer.