Autorisasjonsordninga skal sørge for at risikoen knytt til svært helse- og miljøskadelege kjemiske stoff er under tilstrekkeleg kontroll. Substitusjon av desse stoffa når alternative stoff eller teknologiar er tilgjengeleg er eit av hovudmåla med denne ordninga.

Stoffa på Reach-vedlegg XIV er forbode å bruke etter ein såkalla utløpsdato med mindre særskild autorisasjon er gitt til verksemder. Verksemder som framleis har behov for å bruke stoffa, må søke det europeiske kjemikaliumbyrået Echa om autorisasjon.

Kva stoff blir prioriterte?

Prioriterte stoff for listing i Reach-vedlegg XIV, som dermed blir underlagde krav om autorisasjon, er stoff frå kandidatlista (Substances of very high concern, SVHC), som er svært miljøskadelege, er i omfattande og utbreidd bruk, og som blir produserte i store mengder.

Kven må ha autorisasjon?

Kravet om ein autorisasjon gjeld både for eit stoff åleine, i ei stoffblanding eller for bruk i eit fast produkt (article). Kravet gjeld for den som importerer til EU/EØS eller bruker stoffet, det gjeld uavhengig av mengda stoff og omfattar kvart bruksområde for stoffet.

Verksemder som har ein leverandør som har søkt eller fått innvilga autorisasjon, treng ikkje sjølv å søke om autorisasjon viss bruksområde og bruksvilkår er omfatta i autorisasjonen til leverandøren.

Alle verksemder har meldeplikt til Echa viss dei bruker eit stoff som det er innvilga autorisasjon for. Dette må gjerast innan tre månader etter første levering av stoffet.

Slik melder du til Echa

Søknad og fristar

Søknad om autorisasjon for bruk av eit stoff på vedlegg XIV for ein avgrensa tidsperiode skal sendast til Echa, og søknadsprosessen er omfattande. Søknaden skal innehalde kjemisk tryggingsvurdering, vurdering av alternative stoff/teknologi, substitusjonsplan og ein sosioøkonomisk analyse.

Det er to fristar som gjeld ved søknad om autorisasjon:

 • søknadsfrist (application date) - fristen for å søke autorisasjon
 • utløpsdato (sunset date) - siste dato eit stoff er tillate brukt utan at det enten er autorisert eller at det er søkt om autorisasjon (overgangsordning)

Korleis blir søknaden behandla?

Det er Echas komitear for risikovurdering (RAC) og sosioøkonomisk analyse (SEAC) som vurderer søknader om autorisasjon. Echa sender ei tilråding til EU-kommisjonen som fattar det endelege vedtaket om autorisasjon skal løyvast eller avslåast. Når EU-kommisjonen fattar vedtak om autorisasjon, skal Miljødirektoratet innan 30 dagar treffe tilsvarande vedtak.

Påverke og halde seg oppdatert

Norske verksemder kan gi høyringskommentarar til Echa om forslag til stoff til kandidatlista og når stoff blir vurdert omfatta av krav om autorisasjon. Slike forslag blir lagt ut på internasjonal høyring av Echa, og Miljødirektoratet informerer om høyringane på nettsida si.

Kommande endringar i Reach-forordninga skal i utgangspunktet òg bli innførte i Noreg. Dersom aktørar på den norske marknaden har kommentarar til eit endringsforslag, er det viktig å gi innspel til Echas høyring for å kunne ha reell påverknadsmoglegheit.

Omtrent éin gong i året blir forslag til nye stoff til Reach-vedlegg XIV lagt på internasjonal høyring med 90 dagars kommentarfrist.

Echa sender tilrådinga si om kva stoff som skal inkluderast på vedlegg XIV til EU-kommisjonen, som i samråd med medlemsstatane avgjer om eit stoff skal inkluderast i vedlegg XIV, og kva overgangstider og eventuelle unntaksområde som skal fastsetjast.

Unntak

Det er enkelte unntak frå kravet om å søke autorisasjon for mellom anna:

 • stoff i faste produkt som blir importerte til EU/EØS
 • stoff i bruk som intermediat
 • bruk som ikkje er omfatta av verkeområdet for Reach
 • stoff i svært låge konsentrasjonar (til dømes lågare enn klassifiseringsgrensa)

Generelle unntak frå krav om autorisasjon i Reach:

 • Produkt som blir importerte til EØS-området, jf. art. 56, pkt. 1 a
 • Intermediater (mellomprodukt), jf. art. 2, pkt. 1 c og 8 b
 • Bruk av stoffet i legemiddel og veterinærmedisin som er omfatta av regelverka for legemiddel- og veterinærmedisin, jf. art. 2, pkt. 5 a
 • Bruk av stoffet i næringsmiddel og forstoff som er underlagt regelverka for næringsmiddel og forstoff, jf. art. 2, pkt. 5 b
 • Bruk av stoffet i vitskapleg forsking og utvikling, jf. art. 56, pkt. 3
 • Bruk av stoffet i plantevernmiddel som er omfatta av plantevernmiddelregelverket, jf. art 56, pkt. 4 a
 • Bruk av stoffet i biocidprodukt som er omfatta av biocidregelverket, jf. art. 56, 4 b
 • Bruk av stoffet i drivstoff som blir omfatta av regelverket om bensin og dieselolje, jf. art 56, pkt. 4 c
 • Bruk av mineraloljer som drivstoff og bensin i mobile/faste forbrenningsanlegg og bruk som drivstoff og brensel i lukka system, jf. art. 56, pkt. 4 d
 • Bruk av stoffet i kosmetikkprodukt som er omfatta av kosmetikkregelverket, men unntaket gjeld berre stoff som er oppførte i vedlegg XIV berre på grunn av helseeffektar jf. art. 56, pkt. 5 a
 • Bruk av stoffet i materiale som er berekna å komme i kontakt med næringsmiddel og som er omfatta av matvareemballasjeregelverket, men unntaket gjeld berre stoff som er oppførte i vedlegg XIV berre på grunn av helseeffektar, jf. art. 56, pkt. 5 b
 • Bruk av PBT/vPvB-stoff og stoff når det gjeld tilsvarande bekymring (jf. artikkel 57, pkt. d, e og f) når stoffa er i konsentrasjon < 0,1 prosent, jf. art. 56, 6 a
 • Bruk av CMR-stoff i kategori 1 og 2 i stoffblandingar når stoffa er i ein konsentrasjon lågare enn klassifiseringsgrensa, jf. art. 56, pkt. 6 b

Spørsmål?