Autorisasjonsordningen skal sørge for at risikoen knyttet til svært helse- og miljøskadelige kjemiske stoffer er under tilstrekkelig kontroll. Substitusjon av disse stoffene når alternative stoffer eller teknologier er tilgjengelig er et av hovedmålene med denne ordningen.

Stoffene på Reach vedlegg XIV er forbudt å bruke etter en såkalt utløpsdato med mindre særskilt autorisasjon er gitt til virksomheter. Virksomheter som fortsatt har behov for å bruke stoffene må søke det europeiske kjemikaliebyrået Echa om autorisasjon.

Hvilke stoffer prioriteres?

Prioriterte stoffer for listing i Reach vedlegg XIV, som dermed underlegges krav om autorisasjon, er stoffer fra kandidatlista (Substances of very high concern, SVHC), som er svært miljøskadelige, er i omfattende og utbredt bruk, og som produseres i store mengder.

Hvem må ha autorisasjon?

Kravet om en autorisasjon gjelder både for et stoff alene, i en stoffblanding eller for bruk i et fast produkt (article). Kravet gjelder for den som importerer til EU/EØS eller bruker stoffet, det gjelder uavhengig av mengden stoff og omfatter hvert bruksområde for stoffet.

Virksomheter som har en leverandør som har søkt eller fått innvilget autorisasjon trenger ikke selv å søke om autorisasjon hvis bruksområde og bruksbetingelser er omfattet i leverandørens autorisasjon.

Alle virksomheter har meldeplikt til Echa hvis de bruker et stoff som det er innvilget autorisasjon for. Dette må gjøres innen tre måneder etter første levering av stoffet.

Slik melder du til Echa

Søknad og frister

En søknad om autorisasjon for bruk av et stoff på vedlegg XIV skal sendes til Echa. Man kan kun søke om autorisasjon for en begrenset tidsperiode og søknadsprosessen er omfattende. Søknaden skal inneholde kjemisk sikkerhetsvurdering, vurdering av alternative stoffer/teknologi, substitusjonsplan og en sosioøkonomisk analyse.

Det er to frister som gjelder ved søknad om autorisasjon:

 • søknadsfrist (application date) - fristen for å søke autorisasjon
 • utløpsdato (sunset date) - siste dato et stoff er tillatt brukt uten at det enten er autorisert eller at det er søkt om autorisasjon (overgangsordning)

Hvordan behandles søknaden?

Det er Echas komiteer for risikovurdering (RAC) og sosioøkonomisk analyse (SEAC) som vurderer søknader om autorisasjon. Echa sender en anbefaling til EU-kommisjonen som fatter det endelige vedtaket om autorisasjon skal innvilges eller avslås. Når EU-kommisjonen fatter vedtak om autorisasjon, skal Miljødirektoratet innen 30 dager treffe tilsvarende vedtak.

Påvirke og holde seg oppdatert

Norske virksomheter kan gi høringskommentarer til Echa om forslag til stoffer til kandidatlista og når stoffer vurderes omfattet av krav om
autorisasjon. Slike forslag blir lagt ut på internasjonal høring av Echa, og Miljødirektoratet informerer om høringene på sin nettside.

Kommende endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag er det viktig å gi innspill til Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet.

Omtrent én gang i året legges forslag til nye stoffer til Reach vedlegg XIV på internasjonal høring med 90 dagers kommentarfrist.

Echa sender sin anbefaling om hvilke stoffer som skal inkluderes på vedlegg XIV til EU-kommisjonen, som i samråd med medlemsstatene avgjør om et stoff skal inkluderes i vedlegg XIV og hvilke overgangstider og eventuelle unntaksområder som skal fastsettes.

Unntak

Det er enkelte unntak fra kravet om å søke autorisasjon for blant annet:

 • stoffer i faste produkter som importeres til EU/EØS
 • stoffer i bruk som intermediat
 • bruk som ikke er omfattet av virkeområdet for Reach
 • stoffer i svært lave konsentrasjoner (for eksempel lavere enn klassifiseringsgrensen)

Generelle unntak fra krav om autorisasjon i Reach:

 • Produkter som blir importert til EØS-området, jf. art. 56, pkt. 1 a
 • Intermediater (mellomprodukter), jf. art. 2, pkt. 1 c og 8 b
 • Bruk av stoffet i legemidler og veterinærmedisin som er omfattet av regelverkene for legemiddel- og veterinærmedisin, jf. art. 2, pkt. 5 a
 • Bruk av stoffet i næringsmidler og forstoffer som er underlagt regelverkene for næringsmidler og forstoffer, jf. art. 2, pkt. 5 b
 • Bruk av stoffet i vitenskapelig forskning og utvikling, jf. art. 56, pkt. 3
 • Bruk av stoffet i plantevernmidler som er omfattet av plantevernmiddelregelverket, jf. art 56, pkt. 4 a
 • Bruk av stoffet i biocidprodukter som er omfattet av biocidregelverket, jf. art. 56, 4 b
 • Bruk av stoffet i drivstoff som omfattes av regelverket om bensin og dieselolje, jf. art 56, pkt. 4 c
 • Bruk av mineraloljer som drivstoff og bensin i mobile/faste forbrenningsanlegg og bruk som drivstoff og brensel i lukkede systemer, jf. art. 56, pkt. 4 d
 • Bruk av stoffet i kosmetikkprodukter som er omfattet av kosmetikkregelverket, men unntaket gjelder kun stoffer som er oppført i vedlegg XIV bare på grunn av helseeffekter jf. art. 56, pkt 5 a
 • Bruk av stoffet i materialer som er beregnet å komme i kontakt med næringsmidler og som er omfattet av matvareemballasjeregelverket, men unntaket gjelder kun stoffer som er oppført i vedlegg XIV bare på grunn av helseeffekter, jf art. 56, pkt. 5 b
 • Bruk av PBT/vPvB-stoffer og stoffer mht. tilsvarende bekymring (jf. artikkel 57, pkt. d, e og f) når stoffene er i konsentrasjon < 0,1 prosent, jf. art. 56, 6 a
 • Bruk av CMR-stoffer i kategori 1 og 2 i stoffblandinger når stoffene er i en konsentrasjon lavere enn klassifiseringsgrensen, jf. art. 56, pkt. 6 b

Spørsmål?