Autorisasjon under Reach for EDC og kromtrioksid

EU-kommisjonen har innvilget autorisasjon til to søkere for begrenset bruk av disse stoffene. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

Publisert 08.05.2019

Vedtaket om autorisasjon gjelder:

Stoff

Virksomhet

Om søknaden på Echas nettside

1,2-Dikloretan (EDC)

Eurenco

Detaljer

Kromtrioksid

Federal Mogul Valvetrain GmbH

Detaljer

Miljødirektoratet har, i tråd med sine forpliktelser i EØS-avtalen, fattet tilsvarende vedtak som EU-kommisjonen.

Stoffene på Reach vedlegg XIV er forbudt å bruke i hele EU/EØS-området etter en utløpsdato, med mindre særskilt autorisasjon er gitt. Virksomheter som fortsatt har behov for å bruke stoffene må søke Echa om autorisasjon.

Autorisasjonsordningen skal sørge for at risikoen knyttet til svært helse- og miljøskadelige kjemiske stoffer er under tilstrekkelig kontroll. Substitusjon av disse stoffene når alternative stoffer eller teknologier er tilgjengelig er et av hovedmålene med denne ordningen.

Les mer om krav om autorisasjon: