Forslag om å utvide kandidatlista i Reach

EU gjennomfører nå en offentlig høring av forslag om å utvide kandidatlista med fire nye stoffer. Høringsfrist er 18. oktober.

Publisert 12.09.2019

Det europeiske kjemikaliebyrået (Echa) ber om kommentarer på forslaget. Hvis de foreslåtte stoffene identifiseres som stoffer med særlig stor grunn til bekymring blir de ført opp på kandidatlista i Reach.

Forslaget omfatter følgende fire stoffer:

  • Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts
  • 2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone - CAS-nummer: 119313-12-1
  • 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one - CAS-nummer: 71868-10-5
  • Diisohexyl phthalate - CAS-nummer: 71850-09-4

Gi innspill til Echa

Endringene i kandidatlista vil også gjelde i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til forslaget er det viktig å gi innspill til Echa i denne høringen for å kunne ha påvirkningsmulighet. Frist for å sende kommentarer er 18. oktober 2019.

Norske myndigheter står bak PFBS-forslaget

Forslaget om å identifisere stoffet PFBS og dens salter som Substances of Very High Concern (SVHC) og legge disse til kandidatlista er utarbeidet av Miljødirektoratet. PFBS er en kortkjedet PFAS som er svært persistent og mobil i vannmiljøet og har høyt potensiale for langtransport med havstrømmene. Stoffet er skadelig blant annet for fisk, og vi finner det i økende grad i miljøet.

Inneholder stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern).

Virksomheter som omsetter kjemikalier og faste produkter med slike stoffer (for eksempel tekstiler og møbler) har informasjonsplikt til arbeidstakere, forbrukere og Echa.

Informasjon til Echa skal meldes via Scip-databasen. 

Stoffer på kandidatlista kan bli underlagt krav om autorisasjon i Reach, eller bli forbudt