Forslag om hudsensibiliserende stoffer og mot PFHxS

EU gjennomfører nå en internasjonal høring av forslagene om forbud. Det oppfordres til å sende kommentarer innen 19. august 2019.

Publisert 05.07.2019

Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA ber om kommentarer på forslagene. Høringsfrist er 19. desember. Det oppfordres imidlertid til å sende innspill før 19. august 2019, i forkant av første diskusjon i Echas komiteer for risikovurdering (Rac) og sosioøkonomisk analyse (Seac).

For hudsensibiliserende stoffer omfatter reguleringsforslaget omsetning av produkter av tekstil, lær, hud og skinn.

For PFHxS omfatter reguleringsforslaget fremstilling, bruk og omsetning av perfluoroheksan-1-sulfonsyre, dets salter og relaterte stoffer - som stoffer, konstituenter av andre stoffer, blandinger og faste produkter eller deler av disse. Det er Norge som står bak dette forslaget.

Echa: Submitted restrictions under consideration

Innspill til Echa-høringer

Kommende endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag er det viktig å gi innspill til Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer: